CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

678444
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
191008577
Kauno g. 6, 91154 Klaipėda
Klaipėda
91154
LT
Lina Šimkuvienė
+370 70060790
lina.simkuviene@policija.lt
https://klaipeda.policija.lrv.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5301

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija, įgaliotasis perkantysis subjektas arba centrinė perkančioji organizacija

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188785847
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Vilnius
08105
LT
Lina Šimkuvienė
+370 70060790
lina.simkuviene@policija.lt
https://policija.lrv.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5301

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos, įgaliotojo perkančiojo subjekto arba centrinės perkančiosios organizacijos tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

09323000-9
Centralizuotas šilumos tiekimas

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09323000-9
Centralizuotas šilumos tiekimas
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

09323000-9
Centralizuotas šilumos tiekimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

09323000-9
Centralizuotas šilumos tiekimas

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Derybos be išankstinio skelbimo
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

71 str. 1 d. 2 p.
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

AB "Klaipėdos energija"

Kodas

140249252

Adresas

Danės g. 8, Klaipėda

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Vadovaujantis LR šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, šilumos tiekimo veikla yra licencijuojama. Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė, o licencijas išduoda Valstybinės energetikos reguliavimo tarnyba (toliau - VERT). Minėto įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje. Vadovaujantis VERT interneto svetainėje www.regula.lt skelbiama informacija apie licencijų turėtojus, nustatyta, kad Klaipėdos miestui šilumą tiekia du šilumos ir karšto vandens tiekėjai: UAB „Miesto energija“ ir AB „Klaipėdos energija“. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato objektų naudojami šildymo prietaisai yra prijungti prie šilumos perdavimo tinklų, kurie patenka į Klaipėdos miesto savivaldybės teritoriją, kurią apima būtent AB „Klaipėdos energija“ turima Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-88 išduota Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-2 (pakeista licencijos teritorija 2013-11-14 nutarimu Nr. O3-680). AB „Klaipėdos energija“ yra vienintelis tiekėjas galintis centralizuotai tiekti šilumos energiją adresais: Kauno g. 6, Klaipėda ir Liepų g. 2-6, Klaipėda. Vietinės šildymo sistemos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunkčiu, neskelbiamų derybų būdu prekės gali būti perkamos esant šioms sąlygoms: prekes patiekti gali tik konkretus tiekėjas, nes konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių.

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1-2
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1-2

Sprendimo priėmimo data

2023-08-23

Sprendimą nulėmusios priežastys

2023-08-23 protokolas Nr. 5-P1-674.