CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita dinaminės pirkimo sistemos pagrindu

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

630255
1.2.

Pirkimo procedūros numeris

630255 - 694047
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

VP-1811 Administracinių pastatų, esančių Kalvarijų g. 153, Vilniuje remonto darbai
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

VĮ Turto bankas
112021042
Kęstučio g. 45
Vilnius
08124
LT
Ala Širaliova
+370 68255032
Ala.Siraliova@turtas.lt
http://www.turtas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/595

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Ribotas konkursas
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

79 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Conlista"

Kodas

302315841

Adresas

Verkių g. 34A,

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB Dongita

Kodas

306162275

Adresas

Vydūno 13-4

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Informuojame, kad perkančioji organizacija susipažinusi su tiekėjo UAB „Conlista“ (toliau – Dalyvis) pateiktu pasiūlymu (kaina - 24.789,26 EUR be PVM), nustatė, kad pasiūlymas yra nepriimtinas, nes jame nurodyta kaina viršija Pirkimui skirtas lėšas Perkančiosios organizacijos nustatytas prieš pradedant Pirkimo procedūrą. Vadovaujantis Konkrečių pirkimų vykdymo dinaminėje pirkimo sistemoje aprašo 10.1 punktu: Pasiūlymas dėl konkretaus pirkimo atmetamas, jeigu: 10.1.7 papunkčiu: pasiūlyta kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina bei 10.4 papunkčiu: Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas, Dalyvio pasiūlymas yra atmestas.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

306162275, MB Dongita

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
15971

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-11-24

Sprendimą nulėmusios priežastys

Informuojame, kad įvertinus tiekėjo MB „Dongita“ (toliau – Dalyvis) pateiktą pasiūlymą, nustatyta, kad pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus ir pateikta pasiūlymo kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina, nes neviršija pirkimui skirtų lėšų, Perkančiosios organizacijos nustatytų prieš pradedant pirkimo procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygų nustatytus reikalavimus atitinka tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nesudaroma. Laimėjusiu tiekėju nustatytas MB „Dongita“ su pasiūlymo kaina 15.971,00 Eur be PVM.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

306162275

Tiekėjo pavadinimas

MB Dongita

Sutarties sudarymo data

2023-11-24

Sutarties galiojimo terminas

2024-02-22

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

19324,91

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše? Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne