CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

687000
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Mobilieji telefonai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
188659229
Vinco Kudirkos g. 15
Vilnius
01113
LT
Rūta Vižinienė
+370 60893514
ruta.viziniene@valstybeskontrole.lt
http://www.valstybeskontrole.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6503

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

32250000-0
Mobilieji telefonai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32250000-0
Mobilieji telefonai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

32250000-0
Mobilieji telefonai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32250000-0
Mobilieji telefonai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB Bitė Lietuva

Kodas

110688998

Adresas

Žemaitės g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Sentios"

Kodas

302597426

Adresas

A. Juozapavičiaus pr. 104b

Šalis

Lietuva

pavadinimas

PREMIUMSTORE UAB

Kodas

304288706

Adresas

Krokuvos g.13

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Tele2" prekyba

Kodas

302473332

Adresas

Upės g. 23

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

302473332, UAB "Tele2" prekyba

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 3 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pagal pirkimo specialiųjų sąlygų 6.1.1 papunkčio ir 6 priedo 6 punkto lentelės (pridedami dokumentai) reikalavimus UAB „Tele2“ prekyba kartu su pasiūlymu turėjo pateikti pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo užpildytą 1 lentelę, joje nurodant savo siūlomo pirkimo objekto (mobiliųjų telefonų) rodiklių parametrus. Pažymėtina, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalį pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis. Pagal Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240, 4.1 papunktį, jei pirkimo dokumentuose buvo numatyta, jog konkrečių dokumentų ar duomenų nepateikimas (nurodant konkrečius dokumentus/duomenis ar jų grupes) lemia pasiūlymo atmetimą, tiekėjui jų nepateikus, pirkimo vykdytojas negali naudotis pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo institutu šiam pasiūlymo trūkumui ištaisyti ir pasiūlymas turi būti atmetamas. Pagal pirkimo bendrųjų sąlygų 18.1.7 papunktį tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jei tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302597426, UAB "Sentios"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu, šio straipsnio 4 dalimi, pirkimo bendrųjų sąlygų 17.3.4 ir 17.5 papunkčiais ir pirkimo specialiųjų sąlygų 9.4 papunkčiu (nesilaikant pirkimo sąlygose nurodyto pasiūlymų vertinimo procedūrų eiliškumo), buvo patikrinta UAB „Sentios“ pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygų reikalavimams ir, vadovaujantis pirkimo bendrųjų sąlygų 18.1.9 papunkčiu ir pirkimo specialiųjų sąlygų 9.4 papunkčiu, Komisija nutarė UAB „Sentios“ pasiūlymą atmesti, nes jis neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir pirkimo bendrųjų sąlygų 17.3.4 papunktyje nustatyto reikalavimo – UAB „Sentios“ pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina lyginant su planuota šio pirkimo verte, nustatyta prieš pradedant šio pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

304288706, PREMIUMSTORE UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu, šio straipsnio 4 dalimi, pirkimo bendrųjų sąlygų 17.3.4 ir 17.5 papunkčiais ir pirkimo specialiųjų sąlygų 9.4 papunkčiu (nesilaikant pirkimo sąlygose nurodyto pasiūlymų vertinimo procedūrų eiliškumo), buvo patikrinta UAB „PREMIUMSTORE“ pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygų reikalavimams ir, vadovaujantis pirkimo bendrųjų sąlygų 18.1.9 papunkčiu ir pirkimo specialiųjų sąlygų 9.4 papunkčiu, Komisija nutarė UAB „PREMIUMSTORE“ pasiūlymą atmesti, nes jis neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir pirkimo bendrųjų sąlygų 17.3.4 papunktyje nustatyto reikalavimo – UAB „PREMIUMSTORE“ pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina lyginant su planuota šio pirkimo verte, nustatyta prieš pradedant šio pirkimo procedūrą.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

110688998, UAB Bitė Lietuva

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
81735,50

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2023-11-14

Sprendimą nulėmusios priežastys

Komisija pripažino, kad UAB „Bitė Lietuva“: 1.1. pateiktas EBVPD, aktualūs dokumentai bei Komisijos nacionalinėse duomenų bazėse patikrinti viešai skelbiami neatlygintini duomenys patvirtina visų pirkimo specialiosiose sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedo 6 p. lentelės 6.1 - 6.14 p. reikalavimai); 1.2. pateikti aktualūs kvalifikaciniai duomenys patvirtina atitiktį pirkimo specialiosiose sąlygose nustatytam kvalifikacijos reikalavimui (pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 1 lentelės 1.1 p. reikalavimas); 1.3. pateikti aktualūs dokumentai patvirtina atitiktį pirkimo specialiosiose sąlygose nustatytiems nacionalinio saugumo reikalavimams (pirkimo specialiųjų sąlygų 5.1, 5.2 ir 5.5 p. reikalavimai). Atsižvelgiant į tai, kad įvertinus pirkimui pateiktus pasiūlymus liko tik vienas pirkimo dalyvis (UAB „Bitė Lietuva“), atitinkantis visus pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, vadovaujantis VPĮ 55 str. 8 d. ir pirkimo bendrųjų sąlygų 19.1 ir 19.4 p., Komisija nutarė pasiūlymų eilės nesudaryti ir pripažinti laimėjusiu - UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą – 81 735,50 Eur su PVM. 2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 8 d., 102 str. 1 d. 1 p., pirkimo bendrųjų sąlygų 21.1 p. ir pirkimo specialiųjų sąlygų 10.1 p., Komisija nutarė sudaryti Mobiliųjų telefonų pirkimo sutartį su UAB „Bitė Lietuva“ ne anksčiau negu po 5 darbo dienų laikotarpio, kuris prasideda nuo pranešimo apie laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš Valstybės kontrolės pirkimo dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

110688998

Tiekėjo pavadinimas

UAB Bitė Lietuva

Sutarties sudarymo data

2023-11-24

Sutarties galiojimo terminas

2024-02-26

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

81735,50

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše? Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne