CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

467700
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Lietuvos Respublikos Koncesijų įstatymo komentaro parengimo paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
„Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis“
Projekto kodas
10.1.2-ESFA-V-916-01-0004
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Viešųjų pirkimų tarnyba
188656261
Kareivių g. 1
Vilnius
08351
LT
Akvilė Vikšraitienė
+370 52197048
Akvile.Viksraitiene@vpt.lt
http://www.vpt.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/635

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79111000-5
Teisinio konsultavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79111000-5
Teisinio konsultavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

79111000-5
Teisinio konsultavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79111000-5
Teisinio konsultavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)


VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-01-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9 priedu „Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai“, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą numatyta išrinkti pagal kainos ir kokybės santykį, įvertinant pasiūlymo kainą (pirmas kriterijus), tiekėjo pateiktą pavyzdinį Koncesijų įstatymo 52 str. 1-5 d. komentarą (antras kriterijus) ir paslaugą teiksiančio asmens patirtį koncesijų suteikimo srityje (trečias kriterijus). Viešųjų pirkimų komisija (toliau - VPK) nustatė, kad, vertinant paslaugą teiksiančio asmens patirtį koncesijų suteikimo srityje pagal trečio kriterijaus trečią ir ketvirtą parametrus , dėl parametrų apibrėžimuose vartojamų formuluočių, galėtų kilti prielaidos nelygiaverčiam patirties, įgytos rengiant teisės aktus, vertinimui / pakartotiniam balų už tuos pačius pateiktus dokumentus skyrimui, dėl ko galimai būtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 str. 1 d. įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. VPK vertinimu, pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai neleis pasiekti pirkimo tikslo jų papildomai nepaaiškinant, be to perkančioji organizacija negali aiškinti taip pirkimo sąlygų, kad jos būtų iš esmės pakeistos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir teikėjų teisėtų lūkesčių principai, ir toks patikslinimas galimai turėtų įtakos naujų tiekėjų dalyvavimui, todėl, vadovaujantis VPĮ 29 str. 3 d., priimtas sprendimas Pirkimą nutraukti.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Ne

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Ne

Kita

2020-01-20 Viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą nutraukti Pirkimą, kad galimai nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai.