CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

507440
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdomų objektų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugos Nr. 15467
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Eglė Pranckaitienė
+370 68687258
egle.pranckaitiene@litrail.lt
http://www.litrail.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4670
AB „Lietuvos geležinkeliai“ kartu su UAB „LTG Link“, AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, AB „LTG Cargo“, UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas, veikiantys 2020 m. gegužės 27 d. susitarimo pagrindu „Dėl bendrai atliekamų (viešųjų) pirkimų ir paslaugų ir / ar prekių (viešojo) pirkimo–pardavimo, prekių nuomos / preliminariųjų (viešojo) pirkimo–pardavimo sutarčių su teikėjais bendro vykdymo“.

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis geležinkelio paslaugų srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 8 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79710000-4
Apsaugos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79710000-4
Apsaugos paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

79710000-4
Apsaugos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79710000-4
Apsaugos paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

63 str. 1 d. 1 p.
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)


VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-09-25

Sprendimą nulėmusios priežastys

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) vykdydami AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdomų objektų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugų Nr. 15467 pirkimą (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo pretenziją. Pirkimų komisija išnagrinėjo gautą pretenziją, nutarė ją tenkinti iš dalies ir, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos 2018-01-03 viešai savo tinklalapyje skelbtą išaiškinimą, nutraukti Pirkimą ir prieš LTG skelbiant naują pirkimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdomų objektų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugų (2) atlikti Pirkimo sąlygų korekcijas. Pirkimų komisija, atsižvelgdama į tai, kad: (i) viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad viešasis pirkimas jau pradėtas. Pradėjus viešojo pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas; (ii) Pirkimo sąlygos dėl Pirkimo objekto yra tikslintinos ir koreguotinos; ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta, kad: „Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties <...> sudarymo <...> perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo <...> ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.“, priėmė sprendimą nutraukti Pirkimą. Pranešame, kad LTG skelbs naują AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdomų objektų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugų pirkimą su pakoreguotomis sąlygomis.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) vykdydami AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdomų objektų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugų Nr. 15467 pirkimą (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo pretenziją. Pirkimų komisija išnagrinėjo gautą pretenziją, nutarė ją tenkinti iš dalies ir, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos 2018-01-03 viešai savo tinklalapyje skelbtą išaiškinimą, nutraukti Pirkimą ir prieš LTG skelbiant naują pirkimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdomų objektų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugų (2) atlikti Pirkimo sąlygų korekcijas. Pirkimų komisija, atsižvelgdama į tai, kad: (i) viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad viešasis pirkimas jau pradėtas. Pradėjus viešojo pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas; (ii) Pirkimo sąlygos dėl Pirkimo objekto yra tikslintinos ir koreguotinos; ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta, kad: „Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties <...> sudarymo <...> perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo <...> ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.“, priėmė sprendimą nutraukti Pirkimą. Pranešame, kad LTG skelbs naują AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdomų objektų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugų pirkimą su pakoreguotomis sąlygomis.