CVPP

Ataskaita

Atk-1 tipinė forma

I. BENDRA INFORMACIJA APIE KONCESIJĄ

1.

KONCESIJOS NUMERIS

435638
2.

KONCESIJOS PAVADINIMAS

Tauragės daugiafunkcio sveikatingumo centro įkūrimas
3.

KONCESIJOS VERTĖ

Tarptautinės vertės koncesija
4.

AR KONCESIJA YRA SUSIJUSI SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne

II. SUTEIKIANČIOJI (-IOSIOS) INSTITUCIJA (-OS)

Jei suteikiančiųjų institucijų daugiau nei viena, nurodyti jų skaičių

1
Oficialus pavadinimas: Tauragės rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas: 188737457
Adresas: Respublikos g. 2, Tauragė
Miestas: Tauragė Pašto kodas: LT-72255 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Nijolė Šlefendoraitė Telefonas: +370 44662845
El. paštas: nijole.slefendoraite@taurage.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.taurage.lt
Kita informacija:
Suteikiančiosios institucijos tipas pagal Koncesijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį
Koncesijų įstatymo straipsnis, dalis, punktas
15 str. 1 d. 1 p.
1.

KONCESIJOS SUTEIKIMO PROCEDŪROS ATLIKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI SUTEIKIANČIAJAI INSTITUCIJAI (jeigu taip, pateikiama kontaktinė informacija)

ne

III. KONCESIJOS DALYKAS

1.

KONCESIJOS DALYKO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis koncesijos dalykas pagal BVPŽ
Kodas Pavadinimas
92000000-1 Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos
Papildomas (-i) koncesijos dalykas (-ai) pagal BVPŽ (jei yra)
Kodas Pavadinimas
2.

KONCESIJOS SUTARTIES TIPAS

Paslaugos
3.

DALIŲ KIEKIS

1

IV. KONCESIJOS SUTEIKIMO BŪDAS

1.

KONCESIJOS SUTEIKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Konkursas

V. KONCESIJOS DALYVIAI

1.

KONCESIJOS DALYVIAI

Koncesijos dalyvio kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Grupė
304037757 UAB Vakarų infrastruktūra J.Jasinskio g.12, Vilnius Lietuva subjektų grupė (konsorciumas)
304738249 UAB Klaipėdos baseinas Dubysos g.12, Klaipėda Lietuva

2.

INFORMACIJA APIE KONCESIJOS DALYVIUS:

Dalyvio kodas, pavadinimas Pateikė paraišką Pateikė preliminarų neįsipareigoja-mąjį pasiūlymą(konkurencinio dialogo atveju – pateikė sprendinius) Priežastys, jeigu nepateikė neįsipareigoja-mojo pasiūlymo (konkurencinio dialogo atveju – nepateikė sprendinių) Pateikė išsamų įsipareigojamąjį pasiūlymą Priežastys, jeigu nepateikė išsamaus įsipareigojamojo pasiūlymo Po vykdytų derybų pateikė galutinį pasiūlymą (po vykdyto konkurencinio dialogo pateikė galutinį pasiūlymą) Priežastys, jeigu po vykdytų derybų nepateikė galutinio pasiūlymo (po vykdyto konkurencinio dialogo nepateikė galutinio pasiūlymo)
subjektų grupė (konsorciumas) savo sprendimu

3.

INFORMACIJA APIE DALYVIŲ PAŠALINIMO PAGRINDUS

4.

KONCESIJŲ ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO REIKALAVIMO TAIKYMAS

4.1. Ar dalyvis (-iai) buvo pašalintas (-ti) iš koncesijos suteikimo procedūros dėl jo (jų) atitikties suteikiančiosios institucijos nustatytiems pašalinimo pagrindams?

ne
5.

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS (nepildoma tais atvejais, kai koncesijos sutartis buvo sudaryta tiesiogiai)

Koncesijos dalies numeris Dalyvio eilės numeris sąraše, sudarytame pagal suteiktų vertinimų eiliškumą Pasiūlymo charakteristikos, lėmusios pasiūlymui suteiktą vietą eilėje Dalyvio kodas, pavadinimas

VI. SKUNDAI DĖL SUTEIKIANČIOSIOS INSTITUCIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) suteikiančiajai institucijai?
ne
2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?
ne

VII. KONCESIJOS SUTEIKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA

1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Procedūros pabaiga Koncesijos dalies (-ių) numeris (-iai) Sprendimo priėmimo data Sprendimą nulėmusios priežastys
Nutraukus koncesijos suteikimo procedūras 1 2019-08-29 Atsižvelgiant į Dalyvio rašte pateiktą sprendimą neteikti Išsamaus pasiūlymo ir atsiimti pateiktą paraišką, vadovaujantis Koncesijos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 4 punktu nutarta užbaigti Koncesijos suteikimo procedūrą.
2.

PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ BUVO NUTRAUKTOS KONCESIJOS SUTEIKIMO PROCEDŪROS (pildoma tais atvejais, kai koncesijos suteikimo procedūros buvo nutrauktos)

Koncesijos dalies (-ių) numeris (-iai) Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti koncesijos suteikimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti koncesijos suteikimo procedūras Kita
1 Dalyvis nusprendė neteikti Išsamaus pasiūlymo ir nurodė priežastis.

VIII. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Nijolė Šlefendoraitė
Telefono numeris: +370 44662831
Elektroninio pašto adresas: nijole.slefendoraite@taurage.lt