CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

511196
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Priešgaisrinio rezervuaro statybos T. Kosciuškos g. 2, Druskininkuose, techninio projekto parengimo paslaugos
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Jolanta Kavaliauskienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
+370 31353763
jolanta.kavaliauskiene@druskininkai.lt
+370 31355376
http://www.druskininkusavivaldybe.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6517

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Priešgaisrinio rezervuaro statybos T. Kosciuškos g. 2, Druskininkuose, techninio projekto parengimo paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Derybos be išankstinio skelbimo
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

71 str. 1 d. 2 p.
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "UOSTAMIESČIO PROJEKTAS"

Kodas

110784562

Adresas

Turgaus a. 27, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

Uždaroji akcinė bendrovė „Uostamiesčio projektas“ vykdydama 2017 m. sausio 25 d. Techninio projekto rengimo sutartį Nr. 26-48-(7.7) parengė Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą techninį projektą (Projekto vadovas - Algirdas Stripinis), kurio apimtyje buvo suprojektuota stacionari gaisrų gesinimo sistema su vandens rezervuaru pastato viduje. Vykdant Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus bei rengiant darbo projektą, atsižvelgiant į numatyto sprendinio (stacionarią gaisrų gesinimo sistemą su vandens rezervuaru įrengti pastato viduje) įgyvendinimo sudėtingumą bei galimas rizikas dėl rūsio užliejimo avarijos atveju, buvo nuspręsta rezervuarą perkelti, įrengiant jį projektuojamoje - darbų teritorijoje už pagrindinio pastato ribų (2020 m. birželio 1 d. Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 21). Priešgaisrinis rezervuaras turėtų būti suprantamas kaip Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą objekto neatskiriama dalis, nes jis būtinas tam, kad užtikrinti šio Kultūros paskirties pastato gaisrinę saugą, yra būtinas pastato statybos užbaigimui ir eksploatacijai, jo sprendiniai turi būti suderinti su Kultūros paskirties pastato gaisrinės saugos sprendiniais. Be to, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ 41-42 punktai numato, kad projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą rengęs projektuotojas, jei šalių tarpusavio susitarimai nenumato kitaip. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis, architektūros kūriniai – pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai – autorių teisių objektas. Pažymėtina, jog tęstinis to paties architektūros paslaugų teikėjo (Projekto autoriaus) dalyvavimas projektavime užtikrintų ne tik autoriaus teisių apsaugą, bet ir daugeliu atvejų prisidėtų tiek prie Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą techninio, darbo ir Priešgaisrinio rezervuaro statybos T. Kosciuškos g. 2, Druskininkuose, techninio projektų kokybės bei laiko sąnaudų taupymo, t.y. kadangi šių dviejų projektų sprendiniai yra susiję, dėl Priešgaisrinio rezervuaro statybos T. Kosciuškos g. 2, Druskininkuose, projekto rengimo neturi būti stabdomas Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą Darbo projekto rengimo procesas, kas ypatingai svarbu rangos darbų vykdymo atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikalinga, kad Priešgaisrinio rezervuaro statybos T. Kosciuškos g. 2, Druskininkuose, techninio projektą rengtų Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą techninį projekto rengėjas (Projekto autorius) - uždaroji akcinė bendrovė „Uostamiesčio projektas“ (Projekto vadovu skiriant - Algirdą Stripinį).

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
110784562 Uždaroji akcinė bendrovė "UOSTAMIESČIO PROJEKTAS" Turgaus a. 27, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

110784562, Uždaroji akcinė bendrovė "UOSTAMIESČIO PROJEKTAS"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

3581,60

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

110784562, Uždaroji akcinė bendrovė "UOSTAMIESČIO PROJEKTAS"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
3581,60

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-10-06

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pasiūlymas atitiko Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tiekėjas pasiūlė Perkančiajai organizacijai priimtiną kainą.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

110784562

Tiekėjo pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "UOSTAMIESČIO PROJEKTAS"

Sutarties sudarymo data

2020-10-09

Sutarties galiojimo terminas

2021-02-26

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

3581,60

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne