CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

365313
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Televizijos laidų ciklų sukūrimo ir transliavimo nacionalinės aprėpties televizijoje paslaugų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje
Projekto kodas
09.4.1-ESFA-V-713-01-0001
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
193135687
Geležinio Vilko g. 12
Vilnius
03163
LT
Dalia Isajenkienė
+370 52497184
dalia.isajenkiene@kpmpc.lt
+370 52497126
http://www.kpmpc.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2685

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

92220000-9
Televizijos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92220000-9
Televizijos paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Televizijos laidų ciklo sukūrimo ir transliavimo nacionalinės aprėpties televizijoje paslaugos Nr. 1

Pagrindinis BVPŽ kodas

92220000-9
Televizijos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92220000-9
Televizijos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Televizijos laidų ciklo sukūrimo ir transliavimo nacionalinės aprėpties televizijoje paslaugos Nr. 2

Pagrindinis BVPŽ kodas

92220000-9
Televizijos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92220000-9
Televizijos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Televizijos laidų ciklo sukūrimo ir transliavimo nacionalinės aprėpties televizijoje paslaugos Nr. 3

Pagrindinis BVPŽ kodas

92220000-9
Televizijos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92220000-9
Televizijos paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" televizija

Kodas

122263617

Adresas

Gedimino pr. 12 A , Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Mokomieji filmai

Kodas

132915562

Adresas

Geležinio Vilko g. 25, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Be Tabu" ir KO

Kodas

135268055

Adresas

Šeškinės g. 20, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

VšĮ "Pilietinė medija"

Kodas

303747868

Adresas

P. Vileišio g. 18 A, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Prodiuseriai"

Kodas

303116116

Adresas

M. Valančiaus g. 7, Vilnius

pavadinimas

UAB "Media 3"

Kodas

302318175

Adresas

P. Vileišio g. 18 A, Vilnius

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
132915562 UAB Mokomieji filmai Geležinio Vilko g. 25, Vilnius Lietuva
135268055 UAB "Be Tabu" ir KO Šeškinės g. 20, Vilnius Lietuva
122263617 Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" televizija Gedimino pr. 12 A , Vilnius Lietuva Ūkio subjektų grupė UAB "Lietuvos ryto" televizija ir UAB "Prodiuseriai"
303116116 UAB "Prodiuseriai" M. Valančiaus g. 7, Vilnius Ūkio subjektų grupė UAB "Lietuvos ryto" televizija ir UAB "Prodiuseriai"
303747868 VšĮ "Pilietinė medija" P. Vileišio g. 18 A, Vilnius Lietuva Ūkio subjektų grupė VšĮ "Pilietinė medija" ir UAB "Media 3"
302318175 UAB "Media 3" P. Vileišio g. 18 A, Vilnius Ūkio subjektų grupė VšĮ "Pilietinė medija" ir UAB "Media 3"

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
3
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Ūkio subjektų grupė UAB "Lietuvos ryto" televizija ir UAB "Prodiuseriai"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Ūkio subjektų grupė neatitinka pirkimo dokumentų 6.12.3. p. reikalavimo, kadangi (pirmame voke) nepateikė pasiūlymo pirkimo 3 dalies techninių duomenų, todėl nepriimtinas pasiūlymas atmestas.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

Ūkio subjektų grupė VšĮ "Pilietinė medija" ir UAB "Media 3"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

95,83
Kaina
60984,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

132915562, UAB Mokomieji filmai

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

82,46
Kaina
107999,98

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2018-06-07

Sprendimą nulėmusios priežastys

Tiekėjas neturi pašalinimo pagrindų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjo pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pasiūlyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Tiekėjo kodas

Ūkio subjektų grupė VšĮ "Pilietinė medija" ir UAB "Media 3"

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2018-06-27

Sutarties galiojimo terminas

2020-07-30

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

60984,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip

XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

NEŽINOMA

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB "Laisvas ir nepriklausomas kanalas"

Kodas

123026090

Adresas

Šeškinės g. 20, Vilnius

Šalis

Lietuva

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne