CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
191351864
Studentų g. 45A
08107  Vilnius
LT
Kam: Asta Gervinskaitė
Telefonas: +370 61840707
El. paštas: astagervinskaite@vvkt.lt
Faksas: +370 52639265
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.vvkt.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5584
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=729051&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=729051&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federacinė agentūra ar tarnyba
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Bendros viešosios paslaugos
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

Vilnius

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

1. Leidimų blankai narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų importui / eksportui.

2. Leidimų blankai psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų importui / eksportui.

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
79810000   Spausdinimo paslaugos
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

1. Leidimų blankai narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų importui / eksportui. Kiekis - 500 vnt.

2. Leidimų blankai psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų importui / eksportui. Kiekis - 1500 vnt.

Numatoma vertė be PVM: 4000  EUR
II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Trukmė mėnesiais: 003 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Paslaugų teikėjas, praleidęs sutartyje nustatytus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, už kiekvieną uždelstą dieną privalo mokėti perkančiajai organizacijai po 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo sutarties vertės.

III.1.2)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Perkančioji organizacija su paslaugų teikėju atsiskaito per 30 k. d. nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita faktūra pateikiama tik pristačius ir perdavus pagamintus kokybiškus blankus perkančiajai organizacijai.

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba paslaugų teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti paslaugų teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijame, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. pateikiam skaitmeninė dokumento kopija.

2. Paslaugų teikėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus teikėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Pateikiama paslaugų teikėjo deklaracija (skaitmeninė dokumento kopija).

3. Paslaugų teikėjas yra patikimas ir nekelia pavojaus nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui.

Pateikiama: Paslaugų teikėjo patikimumo pažymėjimas, leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, išduotas Valstybės saugumo departamento arba atitinkamos užsienio šalies institucijos, kuris patvirtina:

1) su paslaugų teikėju gali būti sudaryti įslaptinti sandoriai, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

2) paslaugų teikėjas gali automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip ,,Riboto naudojimo‘‘;

3) paslaugų teikėjo darbuotojai gali dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pateikiama skaitmeninės dokumentų kopijos.

4. Paslaugų teikėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (saugiųjų blankų spausdinimas).

Pateikiama: Paslaugų teikėjo galiojanti saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencija ar kitų dokumentų, kurie patvirtina, kad paslaugų teikėjas turi teisę užsiimti veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Subteikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba subteikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti subteikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl subteikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijame, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

2. Subteikėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus subteikėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Pateikiama subteikėjo deklaracija (skaitmeninė dokumento kopija).

3. Subteikėjas yra patikimas ir nekelia pavojaus nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui.

Pateikiama: Subteikėjo patikimumo pažymėjimas, leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, išduotas Valstybės saugumo departamento arba atitinkamos užsienio šalies institucijos, kuris patvirtina:

1) su subteikėju gali būti sudaryti įslaptinti sandoriai, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

2) subteikėjas gali automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip ,,Riboto naudojimo‘‘;

3) subteikėjo darbuotojai gali dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pateikiama skaitmeninės dokumentų kopijos.

Punktas Nr. 3 taikomas tik tuo atveju, jei subteikėjas bus pasitelktas tai pirkimo daliai, kuri yra susijusi su įslaptinta informacija.

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atvira procedūra
IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2023-10-06 - 09:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.4)

Skundų pateikimo procedūra

VI.4.1)

Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Vilniaus apygardos teismas
193312970
Interneto adresas:
 

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

VI.4.2)

Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):
VI.4.3)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2023-09-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?