CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
01510  Vilnius
LT
Kam: Evaldas Stadalius
Telefonas: +370 52717230
El. paštas: evaldas.stadalius@vrm.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: https://tvud.lrv.lt/
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5010
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=728577&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=728577&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Bendros viešosios paslaugos
  • Kita: Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Ugnies ir garso slopintuvai (PPR-731)

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Prekės
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

Vilnius

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Ugnies ir garso slopintuvas skirtas teisėsaugos padaliniuose (įskaitant specialiuose) naudojamiems šturmo karabinams, pritaikytiems naudoti ekstremaliomis sąlygomis: miškingose ir urbanizuotose vietovėse, ežerų ir upių pakrantėse, jūroje, laivuose, uždarose patalpose, traukiniuose, autobusuose, pasaloje, visų metų laikų klimatinėmis sąlygomis, atliekant padaliniams keliamas užduotis, vykdant taktinę žvalgybą, specialiuosius greito reagavimo veiksmus, operacijas, esant hibridinėms grėsmėms, bendras užduotis kartu su kitais Lietuvos Respublikos teisėsaugos padaliniais.

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
35341000   Lengvųjų šaunamųjų ginklų dalys
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

Ugnies ir garso slopintuvai - 100 vnt.

II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius:  2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė: 
mėnesių: 12
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

dienomis: 300 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Jei Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, apie kuriuos Pardavėjas buvo raštu įspėtas, tačiau per Pirkėjo nustatytą protingą terminą nepašalino trūkumų, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 3 (trijų) procentų nuo visos Sutarties kainos (be PVM), nurodytos Sutarties 2.1 papunktyje, dydžio baudą.

Jei Pardavėjas neįvykdo savo įsipareigojimų Sutartyje nurodytais terminais, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių kainos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną.

III.1.3)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Už tinkamai ir faktiškai pristatytas Sutarties ir Sutarties 1 priedo reikalavimus atitinkančias prekes Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Pardavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir teisingos PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros gavimo dienos. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros turi būti teikiamos elektroniniu būdu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje. Pardavėjui nepateikus PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros elektroniniu būdu, Pirkėjas turi teisę nevykdyti mokėjimo.

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikti:

Išrašas iš teismo sprendimo

arba

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal VPAGSSĮ 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą)

arba

atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,

patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, patvirtinančius arba paneigiančius VPAGSSĮ 34 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų sąlygų buvimą.

Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 180 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas..

Pirkimo dalyvis vietoje VPAGSSĮ 34 str. 1 dalies 1 punkte nurodytų dokumentų, jei jie jo šalyje neišduodami arba toje šalyje išduoti dokumentai neapima visų 34 str. 1 dalies 1 punkte nurodytų aplinkybių, gali pateikti priesaikos deklaraciją arba valstybėse, kuriose ji netaikoma, – oficialią tiekėjo deklaraciją, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko (VPAGSSĮ 34 str. 6 dalis).

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų versijos CVP IS priemonėmis.

2. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Pateikti Tiekėjo deklaraciją pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą (5 TVŪDGS PD TD)

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų versijos CVP IS priemonėmis.

3. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. ginklų gamyba ir (ar) prekyba, ginklų priedėlių gamyba ir (ar) prekyba. Licencija, patvirtinanti tiekėjo teisę prekiauti ir (arba) gaminti ir realizuoti ginklus ir (ar) ginklų priedėlius, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. (VPGSSĮ 35 str. 1 dalis).

Pateikiama elektroninė dokumento versija (kopija) CVPIS priemonėmis

III.2.3)

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas savo veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) pagal vieną ar daugiau sutarčių yra pristatęs ginklų priedėlių, kurių bendra vertė yra ne mažesnė nei 30 000 Eur be PVM.

Tiekėjai sėkmingą tiekimą gali įrodyti tiek baigtomis sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis.

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

Pateikiama:

1. Informacija per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas savo veiklą vykdė mažiau nei 5 metus), patiektų prekių, t. y. ginklų priedėlių, sąrašas (užpildyti 2 lentelę formoje 7 TVŪDGS PD FK).

2. Įrodymui apie prekių patiekimą pateikiama:

- jeigu gavėjas buvo perkančioji organizacija, – tos perkančiosios organizacijos ar kompetentingos institucijos išduotą ir patvirtintą pažymą;

- jeigu prekių gavėjas buvo ne perkančioji organizacija – jo pažymą, o jeigu to gavėjo nėra – kandidato ar dalyvio deklaraciją.

Pažymoje ir/ar deklaracijoje turi būti nurodyta, kad tiekėjas tinkamai įvykdė sutartis ir pateikti informaciją apie prekių gavėjus, sutarčių pasirašymo datas ir numerius, prekių pavadinimus, sutarčių ar užsakymų (jeigu remiamasi nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis) sumas ir įvykdymo datas. Jeigu patiekiama deklaracija, joje papildomai turi būti nurodyta informacija apie prekių gavėjo likvidavimą ar išregistravimą.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų versijos CVP IS priemonėmis

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atvira procedūra
IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.1)

Perkančiosios organizacijos/ subjekto priskirtas bylos numeris

PPR-731

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2023-10-02 - 10:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.4)

Skundų pateikimo procedūra

VI.4.1)

Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

 

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Vilniaus apygardos teismas
193312970
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/
VI.4.2)

Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 62 straipsnyje nustatyta tvarka.

VI.4.3)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2023-09-18

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?