CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas- Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugos. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0010 „Paraiškų priėmimo informacinės sistemos tręšimo planavimo ir trąšų naudojimo apskaitos posistemės ir vieningos tręšimo planų rengimo metodikos kūrimas“ pagal ES fondų bendrai finansuojamą priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“. Paslaugų suteikimas vykdomas etapais. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2024-05-31. Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu šalių susitarimu ne ilgesniam kaip 2 mėn. terminui. Detalesnė informacija pateikiama neskelbiamų derybų sąlygose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  252150.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 03105 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas- Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugos (toliau - paslaugos). Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0010 „Paraiškų priėmimo informacinės sistemos tręšimo planavimo ir trąšų naudojimo apskaitos posistemės ir vieningos tręšimo planų rengimo metodikos kūrimas“ pagal Europos Sąjungos fondų bendrai finansuojamą priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“. Paslaugų suteikimas vykdomas etapais pagal techninėje specifikacijoje ir jos priede nurodytas veiklas: 1 etapas – Tręšimo planavimo funkciniu komponento (TPFK) sukūrimas, gamybinėje aplinkoje veikianti aplikacija, pagrindinių funkcijų išpildymas. Pateikiama: I tarpinė ataskaita ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 15 d. ir II tarpinė ataskaita ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 1 d. 2 etapas – TPFK plėtra, išplėstos galimybės, aplikacija papildyta klasifikatoriais, atliktas integravimas su duomenų bazėmis, išpildytas pilnas funkcionalumas ir naudotojo sąsajos integravimas į esamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) Trąšų naudojimo apskaitos posistemį (TNAP). Galutiniai rezultatai – tai galutinių rezultatų ataskaita, TPFK plėtra, t. y., pilna TPFK versija, atitinkanti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, parengtas Vartotojų vadovas ir patalpintas TNAP. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 31 d. Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu šalių susitarimu ne ilgesniam kaip 2 mėnesiai terminui. Detalesnė informacija pateikiama neskelbiamų derybų sąlygose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.3.1-APVA-V-011-01-0010 „Paraiškų priėmimo informacinės sistemos tręšimo planavimo ir trąšų naudojimo apskaitos posistemės ir vieningos tręšimo planų rengimo metodikos kūrimas“

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga
Paaiškinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 72 straipsnio 1 dalimi, Perkančioji organizacija 2023-02-21 raštu Nr. D8(E)-1022 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau - Tarnyba) prašant sutikimo pradėti vykdyti Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugų pirkimą neskelbiamų derybų būdu VPĮ 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktyje nurodytu pagrindu. 2023-03-06 gautas Tarnybos 2023-03-06 raštas Nr. 4S-43„Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“, kuriame Tarnyba, vadovaudamasi VPĮ 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, įvertinusi Perkančiosios organizacijos prašymą ir pateiktus dokumentus (Perkančiosios organizacijos 2022 m. liepos 1 d. raštas Nr. D8(E)-3540 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“), 2022 m. rugpjūčio 3 d. Sprendimu dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Nr. 4S-690 (toliau – Sprendimas) davė sutikimą Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę paslaugų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas Nr. 1, CVP IS 620242) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis VPĮ 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčio nuostatomis, t. y. Pirkimu Nr. 1, siekiamas įsigyti paslaugas pirkti iš konkretaus tiekėjo VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – tiekėjas). Iš Perkančiosios organizacijos kartu su prašymu pateiktų dokumentų (Perkančiosios organizacijos 2023 m. vasario 21 d. raštas Nr. D8(E)-1022 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“) nustatyta, jog šį Pirkimą (Nr. 659393) siekiama vykdyti pakartotinai, nes gavus Tarnybos sutikimą, Pirkimas Nr. 1 neįvyko todėl, kad tiekėjo pasiūlymo kaina viršijo Perkančiosios organizacijos Pirkimui Nr. 1 suplanuotas lėšas ir pasiūlymas buvo atmestas dėl per didelės ir Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2023 m. vasario 15 d. protokolas Nr. TMI2023-1). Iš pateiktų dokumentų taip pat nustatyta, kad Pirkimu (Nr. 659393) siekiamas įsigyti paslaugas norima pirkti iš tiekėjo VĮ Žemės ūkio duomenų centras, kuriam pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 3D-708 „Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo reorganizavimo“, perėjo visos tiekėjo VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teisės ir pareigos. Atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba sutikimą įsigyti Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugas vykdant pirkimą neskelbiamų derybų būdu jau yra davusi (2022 m. rugpjūčio 3 d. Tarnybos Sprendimas Nr. 4S-690), o šių paslaugų pirkimo procedūros (Pirkimas Nr. 1) pasibaigė atmetus tiekėjo pasiūlymą dėl per didelės ir Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, bei įvertinus tai, kad neskelbiamų derybų vykdymo sąlygos nepasikeitė, tokiu atveju naujas Tarnybos sutikimas nėra reikalingas.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2023-000000

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VPS-51

Pavadinimas: Vieningos tręšimo planų rengimo metodikos integravimo į trąšų naudojimo apskaitos posistemę ir sukurto tręšimo planavimo funkcinio komponento plėtros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-06-09
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
306205513
Vinco Kudirkos g. 18-1
Vilnius
03105
LT
El. paštas: info@zudc.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
UAB "HNIT-BALTIC"
110584280
Akademijos g. 2
Vilnius
08412
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  252150.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-06-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?