CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: EGIDIJUS GEDRIMAS
Telefonas: +370 46452332
Faksas: +370 46472005
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=685070
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gydymo paskirties ambulatorijos pastato (5591-0001-1025) pritaikymo soc. paslaugų dienos centrui Naujoji g. 5, Priekulė kap. remonto darbo projekto parengimas, statybos rangos ir tvarkybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Gydymo paskirties ambulatorijos pastato (5591-0001-1025) pritaikymo soc. paslaugų dienos centrui Naujoji g. 5, Priekulė kap. remonto darbo projekto parengimas, statybos rangos ir tvarkybos darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Naujoji g. 5, Priekulė, Klaipėdos r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Siekiant ambulatorijos pastatą (un. Nr. 5591-0001-1025, unikalus kodas NKVR 43735) esantį Naujoji g. Priekulės m., Klaipėdos raj., pritaikyti socialinių paslaugų dienos centrui buvo parengti du susiję projektai pagal kuriuos rangovas turės vykdyti darbus: ,,Ambulatorijos pastato (Priekulės valsčiaus teismo pastatų komplekso pirmo gyvenamo pastato, unikalus kodas NKVR 43735), Naujoji g. 5, Priekulės m., tvarkybos (restauravimo, remonto) darbų projektas" ir ,,Gydymo paskirties ambulatorijos pastato (unikalus Nr. 5591-0001-1025) pritaikymo socialinių paslaugų dienos centrui, Naujoji g. 5, Priekulė kapitalinio remonto projektas";
2. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir ištekliais parengti paveldo tvarkybos darbų darbo brėžinius, Darbo projektą, jį suderinti su Užsakovu ir gauti Užsakovo rašytinį patvirtinimą. Vykdyti gydymo paskirties ambulatorijos pastato pritaikymo soc. paslaugų dienos centrui rangos darbus ir tvarkybos darbus, kompl.: Sklypo plano dalis; Architektūrinė dalis; Konstrukcijų dalis; Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; Šildymo ir vėdinimo dalis; Elektrotechnikos dalis; Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis; Apsauginės signalizacijos dalis; Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis; Gaisrinės saugos dalis; Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; Tvarkybos darbai. Architektūros dalis (remontas);
Tvarkybos darbai. Architektūros dalis (restauravimas); Geodeziniai ir kadastriniai matavimai, išpildomosios dokumentacijos parengimas; Informacinio stendo įrengimo darbai;
3. Pastatas (un. Nr. 5591-0001-1025) susideda iš dviejų skirtingų laiku pastatytų pastatų: vertingo kultūros paveldo objekto (valsčiaus teismo pastatų komplekso pirmo gyvnamo namo, kuris sklypo plane žymimas 2A) ir 1970 m. pastatyto priestato (sklypo plane žymimas 2B), kuris kultūros paveldo objekto teritorijoje plane nurodomas kaip „teritorijoje esantis kitas objektas“ ir nėra saugomas kaip nekilnojamoji kultūros vertybė.
4. Pastato bendrasis plotas 474,22 kv. m. Visi šiuo pirkimu planuojami įsigyti darbai nurodyti pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2023-12-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties galiojimo terminas galės būti pratęstas 1 kartą ne ilgiau kaip iki 2024-07-01, jei Sutarties 4.2.1 papunktyje nustatyta tvarka bus pratęstas Darbų atlikimo terminas
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31-0008 „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD (Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir, jei taikoma, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai). Kartu su pasiūlymu užpildytą atskirą EBVPD turi pateikti: Pasiūlymą pateikęs tiekėjas; Kiekvienas tiekėjų grupės partneris atskirai savo EBVPD, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė; Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais bus remiamasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal VPĮ 49 straipsnį.
2. Perkančioji organizacija netikrina kvazisubtiekėjų pašalinimo pagrindų. Taip pat nereikalauja teikti EBVPD.
Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.
3. Kartu su pasiūlymu EBVPD privalo pateikti visi Pirkime dalyvaujantys tiekėjai, tačiau pasiūlymus teikiantys tiekėjai kartu su pasiūlymu tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį (toliau – EBVPD deklaruoti duomenys) patvirtinančių dokumentų teikti neprivalo.
4. Aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį perkančiosios organizacijos nustatytiems kvalifikacijos bei, jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos bei (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, privalės pateikti tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą;
5. EBVPD forma pateikiama https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. EBVPD pildymo rekomendacijos pateikiamos adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Visi Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per iki 2023-11-01 nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip iki 2024-05-02 dėl Sutarties projekto 4.2.1 p nurodytų aplinkybių;
2. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per ne vėliau kaip 60 k. dienų nuo Darbų atlikimo dienos (vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kurios reglamentuoja ES iš dalies finansuojamo projekto lėšų administravimą, sąskaitų apmokėjimo būdu pateiktų išlaidų dokumentų tikrinimo ir lėšų išmokėjimo terminai viršija 30 k. dienų);
3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (LR ar užsienyje registruoto banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas (pateikiamas su draudimo poliso originalu), ar kredito unijos garantija arba užstatas) vertė 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-02-07
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-05-07
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-02-07
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) 212 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimas su CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyksta Komisijos posėdyje ir jis yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tiekėjai komisijos posėdžiuose nedalyvauja. Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdžiuose turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, PO ar jos įgaliotojo subjekto pakviesti ekspertai.
Į Komisijos posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymus gali teikti
tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/).
2. Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
LT
Interneto adresas: https://klat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-01-25

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?