CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos kalėjimų tarnyba
288697120
L. Sapiegos g. 1
LT-10312  Vilnius
LT
Kam: Vita Motiejūnienė
Telefonas: +370 52719045
El. paštas: vita.motiejuniene@kalejimai.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.kaldep.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5477
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=691185&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=691185&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamas projektas „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r. sav. Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
  Kategorijos Nr.  17:  Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Šiauliai

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.5)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Investuotojo atranka įgyvendinant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektą „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r. sav. Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“ Projektą įgyvendina Valdžios subjektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 746 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r. sav. Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“ įgyvendinimo“. Projektu siekiama pagerinti Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikiamų paslaugų kokybę, didinant tardymo izoliatoriaus infrastruktūros efektyvumą.

  Sutartis galioja 15 (penkiolika) metų nuo jos įsigaliojimo visa apimtimi momento, kuris apibrėžtas Sutarties 3.2 punkte. Terminas gali būti trumpesnis, jeigu Darbai užbaigiami anksčiau nei per 3 (tris) metus, tačiau bet kokiu atveju Paslaugų teikimo terminas negali būti ilgesnis, kaip 12 (dvylika) metų.

  II.1.6)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  75112100   Administracinės paslaugos, susijusios su plėtros projektais
  Papildomas žodynas
  45210000   Pastatų statybos darbai
  71220000   Architektūrinio projektavimo paslaugos
  II.1.7)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką
  Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį
  II.1.8)

  Pirkimo dalys

  Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
  II.1.9)

  Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

  Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
  II.2)

  Kiekis arba sutarties apimtis

  II.2.1)

  Visas kiekis ar visa apimtis:

  Privatus subjektas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir laikydamasis nustatytų reikalavimų atlikti Darbus, teikti Paslaugas, prisiimti su tuo susijusią ir (ar) Sutartyje nustatytą riziką, sukurti ir (arba) įgyti Naują turtą, tinkamai valdyti ir naudoti Turtą ir, pasibaigus Sutarčiai, grąžinti (perduoti) jį Valdžios subjektui, o Žemės sklypą – įgaliotai institucijai, taip pat tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį, o Valdžios subjektas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartyje nustatyta tvarka Privačiam subjektui būtų suteikta teisė valdyti ir naudoti Žemės sklypą ir Perduodamą turtą, prisiimti Sutartyje nustatytą riziką, laiku mokėti Metinį atlyginimą už Paslaugas ir tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį.

  Numatoma vertė be PVM: 53245963.00  EUR
  II.2.2)

  Informacija apie pasirinkimo galimybes

  Pasirinkimo galimybės: ne
  II.2.3)

  Informacija apie pratęsimus

  Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
  II.3)

  Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

  Trukmė mėnesiais: 180 

  III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

  III.1)

  Su sutartimi susijusios sąlygos

  III.1.1)

  Reikalaujami užstatai ir garantijos:

  Privatus subjektas privalo pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal Sutarties 11 priede Prievolių įvykdymo užtikrinimo formos nustatytą formą, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) Darbo dienas iki pateikiamo užtikrinimo įsigaliojimo, kurio dydis būtų:

  1. 5 (penki) procentai Investuotojo Pasiūlyme nurodytos bendros Investicijų į Turtą sukūrimo vertės (su PVM) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Eksploatacijos pradžios;

  2. 800.000 Eur (aštuoni šimtai tūkstančių) eurų, likus 2 (dviem) mėnesiams iki Paslaugų teikimo termino pabaigos, ir turi galioti ne mažiau nei 3 (tris) mėnesius po to kai Turtas yra perduodamas (grąžinamas) Sutarties 11 punkte nustatyta tvarka.

  III.1.2)

  Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

  Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkos 1 priedėlis

  III.1.4)

  Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

  Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
  III.2)

  Dalyvavimo sąlygos

  III.2.1)

  Asmeninė padėtis

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Kandidato, kaip juridinio asmens, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti Kandidatą ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų) turinčio (turinčių) teisę surašyti ar pasirašyti Kandidato finansinės apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl Kandidato, kaip juridinio asmens, per pastaruosius 5 (penkerius) metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; už teroristinį ar su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą; už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto išvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos, tikslinės paramos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir (arba) organizavimą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje; nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; už kitose valstybėse padarytą nusikaltimą, apibrėžtą kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, įgyvendinančiuose Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus.

  Laikoma, kad Kandidatas yra nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

  1.1. Pateikiama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, išrašas iš teismo sprendimo (jeigu toks yra) arba įgaliotos užsienio institucijos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad Kandidatas, Kandidato vadovas ir kiti 1.1 punkte nurodyti asmenys, neturi galiojančio teistumo už šiame punkte nurodytas nusikalstamas veikas.

  Jeigu Kandidato buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, juos galima pakeisti:

  (i) atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji taikoma Kandidato buveinės valstybėje; arba

  (ii) jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma – oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko.

  Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.

  2. Kandidatas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Komisija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Kandidatas iš pirkimo procedūros pašalinamas, jei yra padaręs bent vieną iš šių nurodytų pažeidimų:

  a) finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo ne mažiau kaip vieni metai;

  b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje;

  c) padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

  d) neįvykdęs pirkimo sutarties vadovaujantis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu ar koncesijos sutarties ar netinkamas jos įvykdymas, kai tai buvo esminis viešojo pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 (trejus) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.

  2.1. Pateikiama Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 9 priede Kandidato deklaracijos forma pateiktą formą.

  Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš pirkimo procedūros a) punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php skelbiamą informaciją.

  Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš pirkimo procedūros b) punkte nurodyto pašalinimo pagrindo, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

  Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš pirkimo procedūros c) punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:

  https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.

  Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš pirkimo procedūros d) punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į adresu:

  https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1

  https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas

  skelbiamą informaciją.

  Jeigu Kandidatas yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus, jeigu tokie išduodami.

  3. Kandidatas nėra nemokus, jam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, jo turto nevaldo teismas ar nemokumo administratorius, jis su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (Kandidato ir kreditorių susitarimą tęsti Kandidato veiklą, kai Kandidatas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), jis nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, teisės aktus nėra tokia ar panaši.

  3.1. Jeigu Kandidatas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Komisija nereikalauja Kandidato pateikti dokumento apie Kandidato teisinį statusą. Ši informacija bus tikrinama nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:

  https://www.registrucentras.lt/jar/p/.

  Prireikus, Komisija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

  Jeigu Kandidatas yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą.

  Jeigu Kandidato buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, juos galima pakeisti:

  (i) atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji taikoma Kandidato buveinės valstybėje; arba

  (ii) jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma – oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko.

  2) Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 9 priede Kandidato deklaracijos forma pateiktą formą.

  Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti (sudaryti) ne anksčiau kaip 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.

  4. Dėl Kandidato, kaip juridinio asmens, per pastaruosius 5 (penkis) metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus šios lentelės 1 punkte išvardytas veikas.

  4.1. Pateikiama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, išrašas iš teismo sprendimo (jeigu toks yra), arba įgaliotos užsienio valstybės institucijos dokumentas, patvirtinantis, kad Kandidatui nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis už šiame punkte nurodytas nusikalstamas veikas.

  Jeigu Kandidato buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, juos galima pakeisti:

  (i) atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji taikoma Kandidato buveinės valstybėje; arba

  (ii) jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma – oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko.

  Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.

  5. Kandidatas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (išskyrus nurodytą 2 punkte), dėl kurio Komisija abejoja Kandidato sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Komisija pašalina Kandidatą iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

  5.1. Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 9 priede Kandidato deklaracijos forma pateiktą formą.

  Jeigu Kandidatas yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus, jeigu tokie išduodami.

  6. 1) Kandidatas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34, 35, 36, 37 straipsniuose nustatytiems reikalavimams ir Komisija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  2) Kandidatas ankstesnių procedūrų atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė šiame punkte nurodytos melagingos informacijos ir dėl to per pastaruosius vienus metus nebuvo pašalintas iš pirkimo procedūrų.

  3) vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos ir dėl to per pastaruosius vienus metus nebuvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.

  6.1. Pateikiama Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 9 priede Kandidato deklaracijos forma pateiktą formą.

  Priimant sprendimus dėl Kandidato pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į adresu:

  https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 skelbiamą informaciją.

  Jeigu Kandidatas yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus, jeigu tokie išduodami.

  7. Kandidatas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra Valdžios subjektas, reikalavimus. Kandidatas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų.

  7.1. Pateikiama;

  1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos dokumentas.

  2) Jeigu Kandidatas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti socialinio draudimo įsipareigojimų įvykdymą įrodančių dokumentų. Valdžios subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

  Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Valdžios subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Kandidatą (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti Kandidato (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Kandidatas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

  Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.

  8. Kandidatas ir jo pasitelkti subrangovai (taikomas tik tiems subrangovams, kurie projektuos ir įrenginės Tinklą 2 ir Tinklą 3 (reikalavimai tinklams nurodyti Sąlygų 2 priede Techninės specifikacijos 2.2 Reikalavimai rengimui) (jei minėtiems Darbams numatyta pasitelkti subrangovą) atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus: gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  8.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas ar leidimas dirbti su įslaptinta informacija.

  Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiančios ir ten registruotos įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti Lietuvos Respublikos paslapčių subjektų paskelbtose atrankose sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus tiekėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius.

  Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas, privalo atitikti Bendruosius reikalavimus (1 – 7 punktus), o 8 punktą – tik tie kurie projektuos ir įrenginės Tinklą 2 ir Tinklą 3 (reikalavimai tinklams nurodyti Sąlygų 2 priede Techninės specifikacijos 2.2 Reikalavimai rengimui).

  III.2.2)

  Ekonominis ir finansinis pajėgumas

  Su ekonomine ir finansine ūkio subjektų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Kandidatas turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Projektą. Bendra finansavimo suma, įskaitant Finansuotojo indėlį kartu su Dalyvio finansiniu indėliu turi būti ne mažesnė nei 36 700 000 (trisdešimt šeši milijonai septyni šimtai tūkstančių) Eur.

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Pateikiamas Finansuotojo raštas apie numatomą finansavimą ar / ir Kandidato akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimas skirti reikiamas lėšas arba kiti šių lėšų prieinamumo įrodymai.

  Tuo atveju, jeigu Kandidatas kvalifikacijos reikalavimą grįs Kandidato akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimu, Komisija visais atvejais tikrins, ar sprendimas priimtas tinkamo asmens organo, neviršijant savo kompetencijos ribų bei ar tas asmuo iš tiesų valdo Projekto finansavimui reikalingą sumą.

  III.2.3)

  Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

  Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Kandidato per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos visuomeninės ir (ar) specialiosios paskirties pastatų naujos statybos ar pastatų rekonstravimo apimtis ne mažesnė kaip 25 700 000 (dvidešimt penki milijonai septyni šimtai tūkstančių) Eur (be PVM). Darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai turi būti pripažinti tinkamai užbaigti.

  Apimtys skaičiuojamos ne daugiau kaip iš 5 objektų.

  - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;

  - Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

  - Kandidatui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Kandidatas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

  2. Kandidatas per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra suteikęs visuomeninės ir (ar) specialiosios paskirties pastatuose administravimo ir priežiūros paslaugas , kurių bendra vertė turi būti ne mažesnės kaip 800 000 Eur (be PVM).

  Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių.

  - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;

  - Kandidatas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

  - Kandidatui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Kandidatas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomos būtent konkretaus ūkio subjekto suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

  Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

  1. Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Naujos statybos ir rekonstravimo darbų sąrašo forma pateiktą formą.

  Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei statybų pradžios ir pabaigos datą bei vieta.

  Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti statybų užbaigimo aktus.

  2. Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos teiktų administravimo ir priežiūros (administravimo ir priežiūros paslaugomis laikomos paslaugos, kurios nurodytos Sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“, taip pat kitos atitinkamos paslaugos, rinkoje įprastai laikomos pastatų administravimo ir priežiūros paslaugomis) paslaugų visuomeninės ir (ar) specialiosios paskirties pastatuose sąrašas pagal Sąlygų 12 priede Administravimo ir priežiūros paslaugų sąrašo forma pateiktą formą.

  Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, nurodant suteiktų paslaugų sumas, paslaugų teikimo laikotarpį.

  III.3)

  Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

  III.3.1)

  Informacija apie tam tikrą profesiją

  Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
  III.3.2)

  Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

  Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Konkurencinis dialogas
  IV.1.2)

  Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

  Numatomas mažiausias skaičius  5  iki  didžiausias skaičius 
  IV.1.3)

  Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu

  Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų pasiūlymų skaičių:  ne
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:  toliau pateiktus kriterijus
  1. Metinis atlyginimas (per visa Sutarties laikotarpį) . Lyginamasis svoris 60
  2. Pasiūlymo kokybė ir efektyvumas  . Lyginamasis svoris 40
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  ne
  IV.3.4)

  Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

  2023-06-12 - 09:00
  IV.3.6)

  Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

  Lietuvių

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie periodiškumą

  Tai periodiškas pirkimas: ne
  VI.2)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.5)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2023-04-15

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?