CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
288739270
Blindžių g. 17
Vilnius
08111
LT
Asmuo ryšiams: Ingrida Baranauskaitė
Telefonas: +370 52526377
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nma.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637551
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

STATISTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS (SDS) IR NMA ATVIRŲ DUOMENŲ MODULIO (SDS_NAD) PALAIKYMO IR VYSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72253200  -  Sistemų palaikymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamas statistinių duomenų saugyklos (SDS) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atvirų duomenų modulio (SDS_NAD) palaikymo ir vystymo paslaugų teikimas. Paslaugų kiekis (apimtis) – paslaugų preliminarios apimtys, skaičiuojant darbo dienomis, yra: 316 (trys šimtai šešiolika) darbų dienų per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. Nurodyta Paslaugų apimtis yra preliminari ir skirta tik pasiūlymo kainai apskaičiuoti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nusipirkti visos nurodytos paslaugų apimties, tačiau sutarties vykdymo metu Paslaugų apimtis gali didėti ne daugiau 30 (trisdešimt) procentų numatytos 36 (trisdešimt šešių) mėnesių paslaugų apimties taikant Sutartyje nurodytą paslaugų įkainį.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72253200  -  Sistemų palaikymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamas statistinių duomenų saugyklos (SDS) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atvirų duomenų modulio (SDS_NAD) palaikymo ir vystymo paslaugų teikimas. Paslaugų kiekis (apimtis) – paslaugų preliminarios apimtys, skaičiuojant darbo dienomis, yra: 316 (trys šimtai šešiolika) darbų dienų per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. Nurodyta Paslaugų apimtis yra preliminari ir skirta tik pasiūlymo kainai apskaičiuoti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nusipirkti visos nurodytos paslaugų apimties, tačiau sutarties vykdymo metu Paslaugų apimtis gali didėti ne daugiau 30 (trisdešimt) procentų numatytos 36 (trisdešimt šešių) mėnesių paslaugų apimties taikant Sutartyje nurodytą paslaugų įkainį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  24. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (3 priedas) turi pateikti:
24.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
24.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
24.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu NMA neatsiskaito už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas su Teikėju Sutarties 8 punkte nustatytomis sąlygomis, Teikėjas turi teisę reikalauti, kad NMA sumokėtų 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną. NMA negavus lėšų iš valstybės biudžeto ir/ar kitų finansavimo šaltinių, delspinigiai pradedami skaičiuoti praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo termino pabaigos, išskyrus NMA vykdomų projektų atvejais, kada atsiskaitymas su Teikėju atliekamas sąskaitų apmokėjimo metodu pagal NMA vykdomų projektų taisykles.
Už tęstinius/daugkartinius Sutarties nevykdymo atvejus, kurie turi esminės reikšmės tinkamam sutarties tikslų/rezultatų pasiekimui, Teikėjas, NMA pareikalavus, privalo sumokėti 2000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) baudą.
Kitos sutarties vykdymo sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-06-20
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-06-20
Vietos laikas:  12:50
Vieta:  
NMA nuotoliniame Komisijos posėdyje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą elektronine forma, pateikiamą atskiru failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas 2 000 Eur sumai (dviejų tūkstančių). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-05-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?