CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Šličiuvienė
Telefonas: +370 46452332
Faksas: +370 46472005
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipedos-r.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=633635
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kultūros paskirties pastato Klaipėdos g. 15, Gargždai, kapitalinio remonto (modernizavimo) projekto rangos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamų darbų savybės, apimtys ir kiti reikalavimai nustatyti pirkimo techninėje specifikacijoje, kurios neatskiriama dalis yra ir UAB „Klaipėdos komprojektas“ parengtas techninis projektas ir darbo projektas Nr. 20003 „Kultūros paskirties pastato 1C3p (un. Nr. 5597-6001-2017) Klaipėdos g. 15, Gargždai, kapitalinio remonto (modernizavimo) projektas“.
Įranga ir baldai, nurodyti projekto Technologinėje (Salės technologijos, architektūrinė akustika), 20003-KRTP-SK, IV dalyje, šiuo pirkimu neperkami.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos g. 15, Gargždai, Klaipėdos raj.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamų darbų savybės, apimtys ir kiti reikalavimai nustatyti pirkimo techninėje specifikacijoje, kurios neatskiriama dalis yra ir UAB „Klaipėdos komprojektas“ parengtas techninis projektas ir darbo projektas Nr. 20003 „Kultūros paskirties pastato 1C3p (un. Nr. 5597-6001-2017) Klaipėdos g. 15, Gargždai, kapitalinio remonto (modernizavimo) projektas“.
Įranga ir baldai, nurodyti projekto Technologinėje (Salės technologijos, architektūrinė akustika), 20003-KRTP-SK, IV dalyje, šiuo pirkimu neperkami.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD (Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir, jei taikoma, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai). Kartu su pasiūlymu užpildytą atskirą EBVPD turi pateikti:
1.1. Pasiūlymą pateikęs tiekėjas;
1.2. Kiekvienas tiekėjų grupės partneris atskirai savo EBVPD, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3.Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais bus remiamasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal VPĮ 49 straipsnį.
2. Perkančioji organizacija netikrina kvazisubtiekėjų pašalinimo pagrindų. Taip pat nereikalauja teikti EBVPD.
3. Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.
4. Kartu su pasiūlymu EBVPD privalo pateikti visi Pirkime dalyvaujantys tiekėjai, tačiau pasiūlymus teikiantys tiekėjai kartu su pasiūlymu tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį (toliau – EBVPD deklaruoti duomenys) patvirtinančių dokumentų teikti neprivalo.
5. Aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį perkančiosios organizacijos nustatytiems kvalifikacijos bei, jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos bei (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, privalės pateikti tik tas dalyvis, kurio ekonominis naudingumas prieš sudarant pasiūlymų eilę, bus didžiausias, t. y. tik preliminarus laimėtojas, tačiau perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo pirkimo procedūros metu paprašyti šiuos dokumentus (visus ar dalį jų) pateikti ir kitų tiekėjų, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūrų atlikimą.
6. EBVPD forma pateikiama https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. EBVPD pildymo rekomendacijos pateikiamos adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
2. Už atliktus ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančius darbus sumokama per 30
kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
3. Rangovas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu), ar kredito unijos garantiją), kurio vertė - 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės (EUR be PVM).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-05-04
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2022-09-04
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-05-04
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) 210 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimas su CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyksta Komisijos posėdyje ir jis yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tiekėjai komisijos posėdžiuose nedalyvauja.
Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdžiuose turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai. Į Komisijos posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Iki sutarties pasirašymo pirkimo laimėtojas turės pateikti detalizuotas lokalines darbų sąmatas, kuriose numatytos sumos pagrindžia ir atitinka Sutartyje numatytą Darbų kainą, bei Darbų vykdymo grafiką (žiniaraštį (įkainotų veiklų sąrašą)), užpildytą pagal Sutarties priede „Žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas)“ pateiktą formą. Pirkimo laimėtojas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus Darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu pirkimo laimėtojas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, pirkimo laimėtojas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti.
2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
LT
Telefonas: +370 46390960
Interneto adresas: https://klat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-04-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?