CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB „Ignitis”
303383884
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
Asmuo ryšiams: Gintarė Pociūtė
Telefonas: +370 61294008
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ignitis.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Elektros energijos tiekimas, gamtinių dujų ir suskystintų gamtinių dujų tiekimas vamzdynais ir per suskystintų gamtinių dujų terminalą, prekyba šiais bei kitais energijos ištekliais.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projektų valdymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79421000  -  Projektų vadybos, išskyrus statybos darbus, paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektų valdymo paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  620000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79421000  -  Projektų vadybos, išskyrus statybos darbus, paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos projektų valdymo paslaugos. Šios paslaugos įsigyjamos pagal poreikį, neviršijant maksimalios sutarties vertės.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 19 punktu, numatyta galimybė, esant poreikiui, įsigyti paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų, neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė) yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kad: 1) perkamų paslaugų nepertraukiamumas, gera kokybė ir prieinamumas gali būti užtikrinamas tik paslaugas teikiant visa apimtimi vieno atitinkamus pajėgumus, būtiną įrangą, darbuotojus, žinias bei patirtį turinčio tiekėjo; 2) Užtikrinamas Grupės įmonių konfidencialios informacijos saugumas; 3) Užtikrinamas aukštas informacijos saugos lygis per bendrą prieigos teisių valdymą; 4) UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" darbuotojai yra puikiai susipažinę su Bendrovės veiklos specifika, yra sukaupę specifinę patirtį ir žinias, kas yra ypatingai svarbu siekiant kokybiškai ir nenutrūkstamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių valstybei svarbius ekonominius projektus; 5) paslaugų teikimas centralizuotai leidžia užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, įdiegti standartizuotus ir vieningus procesus, koncentruoti ir diegti gerąją praktiką, optimizuoti aptarnavimo paslaugų funkcijas ir nuolat gerinti jų kokybę, diegiant naujas, pažangias verslo valdymo praktikas; 6) Bendrovė, įsigijusi Paslaugas iš kito tiekėjo, patirtų papildomus kaštus, reikalingus informacinių sistemų vystymui, tarpusavio integracijai ir suderinimui su Bendrovės naudojamomis informacinėmis sistemomis. Be to, Bendrovė turėtų teikti keliems skirtingų paslaugų tiekėjams tokią pačią konfidencialią informaciją, reikalingą Paslaugų suteikimui, dėl ko padidėtų viešai neatskleistos ir konfidencialios informacijos atskleidimo rizikos; 7) UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" paslaugų teikimui naudojamos IT sistemos, suderintos su Bendrovės IT sistemomis, leidžia išlaikyti jautrios informacijos konfidencialumą, galimybę keistis informacija saugiai bei efektyviai, užtikrinant sklandų paslaugų vykdymo procesą, 8) dėl Bendrovei taikomų aukščiausių informacinės saugos reikalavimų, Bendrovė apskritai negalėtų suteikti tretiesiems asmenims galimybės prisijungti prie dalies Bendrovės naudojamų sistemų arba tokias prisijungimo teises suteikus, kiltų rizika dėl ypatingai jautrios informacijos praradimo, esant nepakankamam IT saugos užtikrinimo lygiui bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 79 str. 1 d. 3 p. b) ir c) papunkčių nuostatomis pirkimas vykdomas neskelbiamų derybų būdu.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2022-000000

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VSUT-2021-245

Pavadinimas: Projektų valdymo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-12-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

UAB "Ignitis grupės paslaugų centras"
303200016
Laisvės pr. 10
Vilnius
04215
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  620000.00  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  620000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):
Tiekėjas, norėdamas iki Sutarties (ar Preliminarios sutarties) sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams dienos;
2. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuos Dalyvius apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-01-24

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?