CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Darbai

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Infrastruktūros valdymo agentūra
188743887
Mindaugo g. 24, Vilnius
03215  Vilnius
LT
Kam: Jekaterina Kozika
Telefonas: +370 52103788
El. paštas: Jekaterina.Kozika@kam.lt
Interneto adresas(-ai):
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5707
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=634941&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=634941&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

LK Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono V klasės sandėlio elektroninių apsaugos sistemų projektavimas ir įrengimas

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Darbai
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

Vilnius

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono V klasės sandėlio elektroninių apsaugos sistemų techninio darbo projekto parengimo paslaugas, elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbus ir darbų vykdymo metu projekto vykdymo priežiūrą.

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
45312200   Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai
Papildomas žodynas
71200000   Architektūros ir susijusios paslaugos
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

Darbų apimtis – techninio darbo projekto parengimas, elektroninių apsaugos sistemų įrengimas pagal patvirtintą ir suderintą techninį darbo projektą ir darbų vykdymo metu projekto vykdymo priežiūra. Darbai turi būti atlikti per 210 kalendorinių dienų, iš jų:

1. per 60 kalendorinių dienų tiekėjas turi parengti ir suderinti techninį darbo projektą; 2. per 120 kalendorinių dienų atlikti suprojektuotus elektroninių apsaugos sistemų įrengimo ir derinimo darbus;

3. 30 kalendorinių dienų skirta elektroninių apsaugos sistemų, susijusių su tarnybos paslaptimi, pripažinimo baigtomis įrengti ir tinkamomis naudoti procedūrų atlikimui.

II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Trukmė mėnesiais: 007 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimui

banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 10 (dešimt) % sumai nuo Sutarties kainos be PVM.

III.1.2)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Mokėjimai pagal šią Sutartį bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte “Kalendorinis apmokėjimo už projektavimo paslaugas grafikas“ numatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims pasirašius suteiktų paslaugų ir darbų (dalies, etapo) aktus.

III.1.3)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Taikomi įslaptintos informacijos apsaugos kontrolės reikalavimai, nurodyti Sutarties (konkurso sąlygų 5 priedas) specialiojoje dalyje.

III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių teikėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalį) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2. Teikėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus teikėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Pateikiama: Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 6 priedas).

3. Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (teikėjo ir kreditorių susitarimo tęsti teikėjo veiklą, kai teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam atliekamos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama:

3.1. Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba valstybės įmonės Registrų centro išrašas. Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros.

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, teikėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

3.2. Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 6 priedas).

4. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus 19.1 ir 19.2 punkte išvardytas veikas.

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 3 punktą) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

5. Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiuo pagrindu teikėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, kai yra bent vienas iš šių nurodytų pažeidimų:

a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį teikėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

d) teikėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad teikėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina teikėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad teikėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.

Pateikiama: Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 6 priedas).

6. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

Pateikiama: Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų.

Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos kvietime apie pirkimą, duomenis. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas, todėl perkančioji organizacija šiuos duomenis tikrins praėjus 2 darbo dienoms po paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos. Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie teikėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti teikėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui: išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

7. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

8. Teikėjas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį nustatytiems reikalavimams, apie kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.

Pateikiama: Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 6 priedas).

9. Tiekėjas turi atitikti įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir jo darbuotojai turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informaciją žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

Teikėjas turi suteiktą teisę savo patalpose susipažinti, dirbti ar saugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

Tiekėjas turi suteiktą teisę savo patalpose automatizuotai, t.y. ryšių ir informacinėse sistemose (ĮIRIS) ir tinkluose apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“, ar jais tokią informaciją perduoti.

Pateikiama:

1. Duomenys apie tiekėjo (subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo) patikimumą (Pirkimo dokumentų 7 priedas).

2. Tiekėjui Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas suteikiantys teisę sudaryti įslaptintus sandorius žymimus slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

3. Leidimas tiekėjui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “RIBOTO NAUDOJIMO“. Tiekėjo darbuotojų (įmonės vadovas, už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingi asmenys, juos pavaduojantys asmenys, darbuotojai, kurie dalyvaus rengiant ir teikiant pasiūlymą, derinant ir pasirašant sutartį ir kuriems vykdant sutartį bus reikalinga dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija) leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ne žemesne nei “RIBOTO NAUDOJIMO“, patvirtinantys dokumentai.

4. Tiekėjui Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, išduotas dokumentas patvirtinantis teisę juridinio asmens patalpose dirbti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“ ar tokią informaciją saugoti.

5. Tiekėjui LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas, suteikiantis teisę tiekėjo ryšių ir informacinėse sistemose (ĮIRIS) ir tinkluose apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“, ar jais tokią informaciją perduoti.

10. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti:

1. Statybos darbai:

Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos vadovu.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (sandėliavimo paskirties pastatai)

Statybos darbų sritys: statinio apsauginės signalizacijos.

2. Projektavimo paslaugos:

Tiekėjas turi teisę verstis projektavimo veikla, reikalinga Pirkimo sutarčiai vykdyti.

Pateikiamas įrodantis dokumentas:

1. Statybos darbams pateikiama:

Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją (dokumento pateikti nereikalaujama: tiekėjo prašoma nurodyti atestato numerį, o duomenys bus patikrinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto svetainėje https://www.spsc.lt.).

Užsienio šalies tiekėjo teisę verstis statybos veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis statybos veikla) kopijos.

Pateikiama atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento/kvalifikacijos atestato su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduota teisės pripažinimo pažyma, kopijos. Dėl teisės pripažinimo pažymos užsienio valstybės tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į Statybos produkcijos sertifikavimo centrą, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt.

Užsienio (Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos bei trečiųjų šalių) tiekėjų įgyta kvalifikacija bus laikytina atitinkančia viešojo pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje bus išduotas po galutinės pasiūlymų pateikimo dienos.

Tokiu atveju, tiekėjai turi pateikti kilmės šalyje išduoto dokumento kopiją ir prašymo išduoti teisės pripažinimo dokumentą kopiją, o iki pasirašant sutartį turės pateikti ir patį teisės pripažinimo dokumentą.

2. Projektavimo paslaugoms pateikiama:

Tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos Valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinio išrašą, įstatus (nuostatus) ir kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugų teikėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiamos tinkamai patvirtintų dokumentų kopijos ar skaitmeniniai dokumentų originalai) ar priesaikos deklaracija, liudijanti paslaugų teikėjo teisę verstis atitinkama veikla. Tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis projektavimo veikla patvirtinančių dokumentų – Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų išduotų kvalifikacijos atestatų kopijos.

Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Subteikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba subteikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių teikėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiama:

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalį) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2. Subteikėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus teikėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Pateikiama: Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 6 priedas).

3. Subteikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (teikėjo ir kreditorių susitarimo tęsti teikėjo veiklą, kai teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam atliekamos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama:

3.1. Jeigu subteikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba valstybės įmonės Registrų centro išrašas. Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros.

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu subteikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, teikėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

3.2. Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 6 priedas).

4. Subteikėjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus 19.1 ir 19.2 punkte išvardytas veikas.

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 3 punktą) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

5. Subteikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiuo pagrindu teikėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, kai yra bent vienas iš šių nurodytų pažeidimų:

a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį teikėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

d) teikėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad teikėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina teikėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad teikėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.

Pateikiama: Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 6 priedas).

6. Subteikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

Pateikiama: Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu subteikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų.

Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos kvietime apie pirkimą, duomenis. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas, todėl perkančioji organizacija šiuos duomenis tikrins praėjus 2 darbo dienoms po paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos. Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie teikėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti teikėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui: išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

7. Subteikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

8. Subteikėjas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį nustatytiems reikalavimams, apie kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Šiuo pagrindu teikėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.

Pateikiama: Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 6 priedas).

9. Subtiekėjas turi atitikti įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir jo darbuotojai turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informaciją žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

Subteikėjas turi suteiktą teisę savo patalpose susipažinti, dirbti ar saugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

Subtiekėjas turi suteiktą teisę savo patalpose automatizuotai, t.y. ryšių ir informacinėse sistemose (ĮIRIS) ir tinkluose apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“, ar jais tokią informaciją perduoti.

Pateikiama:

1. Duomenys apie subtiekėjo patikimumą (Pirkimo dokumentų 7 priedas).

2. Subtiekėjui Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas suteikiantys teisę sudaryti įslaptintus sandorius žymimus slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

3. Leidimas subtiekėjui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “RIBOTO NAUDOJIMO“. Subtiekėjo darbuotojų (įmonės vadovas, už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingi asmenys, juos pavaduojantys asmenys, darbuotojai, kurie dalyvaus rengiant ir teikiant pasiūlymą, derinant ir pasirašant sutartį ir kuriems vykdant sutartį bus reikalinga dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija) leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ne žemesne nei “RIBOTO NAUDOJIMO“, patvirtinantys dokumentai.

4. Subtiekėjui Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, išduotas dokumentas patvirtinantis teisę juridinio asmens patalpose dirbti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“ ar tokią informaciją saugoti.

5. Subtiekėjui LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas, suteikiantis teisę tiekėjo ryšių ir informacinėse sistemose (ĮIRIS) ir tinkluose apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“, ar jais tokią informaciją perduoti.

10. Subtiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (pagal subtiekėjų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti):

1. Statybos darbai:

Subtiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos vadovu.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (sandėliavimo paskirties pastatai)

Statybos darbų sritys: statinio apsauginės signalizacijos.

2. Projektavimo paslaugos:

Subtiekėjas turi teisę verstis projektavimo veikla, reikalinga Pirkimo sutarčiai vykdyti.

Pateikiamas įrodantis dokumentas:

1. Statybos darbams pateikiama:

Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją (dokumento pateikti nereikalaujama: tiekėjo prašoma nurodyti atestato numerį, o duomenys bus patikrinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto svetainėje https://www.spsc.lt.).

Užsienio šalies subtiekėjo teisę verstis statybos veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis statybos veikla) kopijos.

Pateikiama atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento/kvalifikacijos atestato su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduota teisės pripažinimo pažyma, kopijos. Dėl teisės pripažinimo pažymos užsienio valstybės tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į Statybos produkcijos sertifikavimo centrą, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt.

Užsienio (Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos bei trečiųjų šalių) subtiekėjų įgyta kvalifikacija bus laikytina atitinkančia viešojo pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje bus išduotas po galutinės pasiūlymų pateikimo dienos.

Tokiu atveju, subtiekėjai turi pateikti kilmės šalyje išduoto dokumento kopiją ir prašymo išduoti teisės pripažinimo dokumentą kopiją, o iki pasirašant sutartį turės pateikti ir patį teisės pripažinimo dokumentą.

2. Projektavimo paslaugoms pateikiama:

Subtiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos Valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinio išrašą, įstatus (nuostatus) ir kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugų teikėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiamos tinkamai patvirtintų dokumentų kopijos ar skaitmeniniai dokumentų originalai) ar priesaikos deklaracija, liudijanti paslaugų teikėjo teisę verstis atitinkama veikla. Subiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis projektavimo veikla patvirtinančių dokumentų – Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų išduotų kvalifikacijos atestatų kopijos.

III.2.3)

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Tiekėjas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus:

1. bent 1 (vieną) ypatingojo statinio projekto dalies vadovą / ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą

Statiniai: negyvenamieji pastatai (sandėliavimo paskirties pastatai)

Projekto dalis: apsauginės signalizacijos.

2. bent 1 (vieną) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą

Statiniai: negyvenamieji pastatai (sandėliavimo paskirties pastatai)

Statybos darbų sritims: statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas.

Pastabos:

1) Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.

Pateikiami dokumentai:

1) atitikimą reikalavimams patvirtinantis tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas* (konkurso sąlygų 10 priedas) (žr. pastabas žemiau);

2) siūlomo specialisto diplomų / atestatų / sertifikatų, pagrindžiančių reikalaujamą kvalifikaciją, kopijos.

*Pastabos:

1. Atlikti darbus gali tik pasiūlymų pateikimo metu su tiekėju darbo santykiais susiję ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys darbuotojai. Tiekėjo įmonėje dirbę ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turėję tačiau darbo santykius nutraukę asmenys negalės būti vėl pasitelkiami iki Valstybės saugumo departamentas jiems, kaip tiekėjo darbuotojams, atnaujins ar išduos naujus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteiks teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo pateiktų darbuotojų, įvardintų pagal pirkimo dokumentų 4 priedo kvalifikacijos reikalavimų 10 punktą leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turi galioti iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

3. Po pirkimo sutarties sudarymo tiekėjas galės pasitelkti sutarties vykdymui kitus savo darbuotojus, tačiau tik tuos, kurie turės išduotus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar kuriems bus suteikta teisė dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti atlikęs elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 30.000 Eur be PVM ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pastaba (VPT direktoriaus 2021-11-03 įsakymu Nr. 1S-159 pakeistos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16.1 p.):

Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas

Pateikiama:

1) Tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašas (Pirkimo sąlygų 9 priedas), jame nurodant sutarties objektą ir įvykdytos (-ų) sutarties(-čių) aprašymą, nurodant sutarties vertę, tiekėjo savo jėgomis tinkamai atliktų darbų vertę, ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas, atliktų darbų vertę, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) datą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;

2) Užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, taip pat ar jie buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Su techniniu ir (arba) profesiniu subrangovų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Subiekėjas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus (pagal subtiekėjų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti):

1. bent 1 (vieną) ypatingojo statinio projekto dalies vadovą / ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą

Statiniai: negyvenamieji pastatai (sandėliavimo paskirties pastatai)

Projekto dalis: apsauginės signalizacijos.

2. bent 1 (vieną) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą

Statiniai: negyvenamieji pastatai (sandėliavimo paskirties pastatai)

Statybos darbų sritims: statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas.

Pastabos:

1) Galima siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.

Pateikiami dokumentai:

1) atitikimą reikalavimams patvirtinantis tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas* (konkurso sąlygų 10 priedas) (žr. pastabas žemiau);

2) siūlomo specialisto diplomų / atestatų / sertifikatų, pagrindžiančių reikalaujamą kvalifikaciją, kopijos.

*Pastabos:

1. Atlikti darbus gali tik pasiūlymų pateikimo metu su tiekėju darbo santykiais susiję ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys darbuotojai. Tiekėjo įmonėje dirbę ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turėję tačiau darbo santykius nutraukę asmenys negalės būti vėl pasitelkiami iki Valstybės saugumo departamentas jiems, kaip tiekėjo darbuotojams, atnaujins ar išduos naujus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteiks teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo pateiktų darbuotojų, įvardintų pagal pirkimo dokumentų 4 priedo kvalifikacijos reikalavimų 10 punktą leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turi galioti iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

3. Po pirkimo sutarties sudarymo tiekėjas galės pasitelkti sutarties vykdymui kitus savo darbuotojus, tačiau tik tuos, kurie turės išduotus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar kuriems bus suteikta teisė dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjas per paskutinius 5 metus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti atlikęs elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 30.000 Eur be PVM ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pastaba (VPT direktoriaus 2021-11-03 įsakymu Nr. 1S-159 pakeistos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16.1 p.):

Subtiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią subtiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas

Pateikiama:

1) Tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašas (Pirkimo sąlygų 9 priedas), jame nurodant sutarties objektą ir įvykdytos (-ų) sutarties(-čių) aprašymą, nurodant sutarties vertę, tiekėjo savo jėgomis tinkamai atliktų darbų vertę, ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas, atliktų darbų vertę, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) datą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;

2) Užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, taip pat ar jie buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribota procedūra
IV.1.2)

Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2022-05-23 - 10:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.4)

Skundų pateikimo procedūra

VI.4.1)

Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT
Interneto adresas:
 

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

VI.4.2)

Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 57 straipsnis.

VI.4.3)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2022-05-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?