CVPP

Skelbimas, susijęs su papildoma informacija, informacija apie neužbaigtą procedūrą arba pataisa

I dalis: Perkančioji organizacija (institucija)

I.1)

Pavadinimas, adresai ir kontaktiniai duomenys

Infrastruktūros valdymo agentūra
188743887
Mindaugo g. 24, Vilnius
03215  Vilnius
LT
Kam: Jekaterina Kozika
Telefonas: +370 52103788
El. paštas: Jekaterina.Kozika@kam.lt
I.2)

Perkančiosios įstaigos tipas

Perkančioji organizacija

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai :

LK MDV Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Generolo Silvestro Žukausko poligono nuolatinės amunicijos saugojimo aikštelės elektroninių apsaugos sistemų projektavimas ir įrengimas

II.1.2)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Generolo Silvestro Žukausko poligono nuolatinės amunicijos saugojimo aikštelės apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos techninio darbo projekto parengimo paslaugos, apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai ir darbų vykdymo metu projekto vykdymo priežiūra.

II.1.3)

Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl. CPV)

Pagrindinis žodynas
45312200   Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai
Papildomas žodynas
71200000   Architektūros ir susijusios paslaugos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribota procedūra
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Elektroniniu būdu teikiamų skelbimų nuoroda

Skelbimo nuoroda:  2022-675459
IV.3.2)

Skelbimas, su kuriuo yra susijusi ši publikacija

2022-675459
IV.2.4)

Skelbimo originalo išsiuntimo data:

2022-05-13

VI dalis: Kita informacija

VI.1)

Šio skelbimo tikslas:

Pataisa
VI.3)

Informacija, kurią ketinama taisyti ar papildyti:

VI.3.1)

Pradinės informacijos arba TED publikacijos pakeitimas nesutampa

Perkančiosios organizacijos pateiktos pradinės informacijos pataisa
VI.3.2)

Skelbimas ar atitinkami konkurso dokumentai

Abu atvejai
VI.3.3)

Taisytinas skelbimo originalo tekstas

Taisytino teksto vieta:  III.2.3)
Vietoj: 

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Tiekėjas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus:

1. bent 1 (vieną) neypatingojo statinio projekto dalies vadovą / neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Projekto dalis: apsauginės signalizacijos.

2. bent 1 (vieną) neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Statybos darbų sritims: statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas.

Pastabos:

1) Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.

2) Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, specialistus, jei jų kvalifikacija apima atitinkamose pozicijose nurodytas sritis.

Pateikiami dokumentai:

1) atitikimą reikalavimams patvirtinantis tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas* (konkurso sąlygų 10 priedas) (žr. pastabas žemiau);

2) siūlomo specialisto diplomų / atestatų / sertifikatų, pagrindžiančių reikalaujamą kvalifikaciją, kopijos.

*Pastabos:

1. Atlikti darbus gali tik pasiūlymų pateikimo metu su tiekėju darbo santykiais susiję ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys darbuotojai. Tiekėjo įmonėje dirbę ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turėję tačiau darbo santykius nutraukę asmenys negalės būti vėl pasitelkiami iki Valstybės saugumo departamentas jiems, kaip tiekėjo darbuotojams, atnaujins ar išduos naujus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteiks teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo pateiktų darbuotojų, įvardintų pagal pirkimo dokumentų 4 priedo kvalifikacijos reikalavimų 10 punktą leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turi galioti iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

3. Po pirkimo sutarties sudarymo tiekėjas galės pasitelkti sutarties vykdymui kitus savo darbuotojus, tačiau tik tuos, kurie turės išduotus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar kuriems bus suteikta teisė dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti atlikęs elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 150.000 Eur be PVM ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pastaba (VPT direktoriaus 2021-11-03 įsakymu Nr. 1S-159 pakeistos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16.1 p.):

Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas

Pateikiama:

1) Tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašas (Pirkimo sąlygų 9 priedas), jame nurodant sutarties objektą ir įvykdytos (-ų) sutarties(-čių) aprašymą, nurodant sutarties vertę, tiekėjo savo jėgomis tinkamai atliktų darbų vertę, ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas, atliktų darbų vertę, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) datą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;

2) Užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, taip pat ar jie buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Su techniniu ir (arba) profesiniu subrangovų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta)

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Subiekėjas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus (pagal subtiekėjų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti):

1. bent 1 (vieną) neypatingojo statinio projekto dalies vadovą / neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Projekto dalis: apsauginės signalizacijos.

2. bent 1 (vieną) neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Statybos darbų sritims: statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas.

Pastabos:

1) Galima siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.

2) Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, specialistus, jei jų kvalifikacija apima atitinkamose pozicijose nurodytas sritis.

Pateikiami dokumentai:

1) atitikimą reikalavimams patvirtinantis tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas* (konkurso sąlygų 10 priedas) (žr. pastabas žemiau);

2) siūlomo specialisto diplomų / atestatų / sertifikatų, pagrindžiančių reikalaujamą kvalifikaciją, kopijos.

*Pastabos:

1. Atlikti darbus gali tik pasiūlymų pateikimo metu su tiekėju darbo santykiais susiję ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys darbuotojai. Tiekėjo įmonėje dirbę ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turėję tačiau darbo santykius nutraukę asmenys negalės būti vėl pasitelkiami iki Valstybės saugumo departamentas jiems, kaip tiekėjo darbuotojams, atnaujins ar išduos naujus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteiks teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo pateiktų darbuotojų, įvardintų pagal pirkimo dokumentų 4 priedo kvalifikacijos reikalavimų 10 punktą leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turi galioti iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

3. Po pirkimo sutarties sudarymo tiekėjas galės pasitelkti sutarties vykdymui kitus savo darbuotojus, tačiau tik tuos, kurie turės išduotus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar kuriems bus suteikta teisė dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjas per paskutinius 5 metus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti atlikęs elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip150.000 Eur be PVM ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pastaba (VPT direktoriaus 2021-11-03 įsakymu Nr. 1S-159 pakeistos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16.1 p.):

Subtiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią subtiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas

Pateikiama:

1) Tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašas (Pirkimo sąlygų 9 priedas), jame nurodant sutarties objektą ir įvykdytos (-ų) sutarties(-čių) aprašymą, nurodant sutarties vertę, tiekėjo savo jėgomis tinkamai atliktų darbų vertę, ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas, atliktų darbų vertę, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) datą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;

2) Užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, taip pat ar jie buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Turi būti: 

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Tiekėjas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus:

1. bent 1 (vieną) neypatingojo statinio projekto dalies vadovą;

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Projekto dalis: apsauginės signalizacijos.

2. bent 1 (vieną) neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą;

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Projekto dalis: apsauginės signalizacijos.

3. bent 1 (vieną) neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą;

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Statybos darbų sritims: statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas.

Pastabos:

1) Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.

2) Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, specialistus, jei jų kvalifikacija apima atitinkamose pozicijose nurodytas sritis.

Pateikiami dokumentai:

1) atitikimą reikalavimams patvirtinantis tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas* (konkurso sąlygų 10 priedas) (žr. pastabas žemiau);

2) LR teisės aktuose numatytų institucijų išduotų kvalifikacijos atestatų (dokumento pateikti nereikalaujama: tiekėjo prašoma nurodyti atestato numerį, o duomenys bus patikrinti VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros interneto svetainėje https://www.ssva.lt/cms/) ar užsienio šalies specialistams išduotų dokumentų, patvirtinančių turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, kopijos. Užsienio šalių specialistai iki Sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatytą tvarka teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalių specialistų pareiga po supaprastinto pirkimo paskelbimo, atsižvelgiant į trumpesnius pirkimo procedūrų terminus, kaip įmanoma greičiau kreiptis į SSVA su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą (Daugiau informacijos https://www.ssva.lt/cms/).

*Pastabos:

1. Atlikti darbus gali tik pasiūlymų pateikimo metu su tiekėju darbo santykiais susiję ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys darbuotojai. Tiekėjo įmonėje dirbę ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turėję tačiau darbo santykius nutraukę asmenys negalės būti vėl pasitelkiami iki Valstybės saugumo departamentas jiems, kaip tiekėjo darbuotojams, atnaujins ar išduos naujus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteiks teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo pateiktų darbuotojų, įvardintų pagal pirkimo dokumentų 4 priedo kvalifikacijos reikalavimų 10 punktą leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turi galioti iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

3. Po pirkimo sutarties sudarymo tiekėjas galės pasitelkti sutarties vykdymui kitus savo darbuotojus, tačiau tik tuos, kurie turės išduotus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar kuriems bus suteikta teisė dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti atlikęs elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 150.000 Eur be PVM ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pastaba (VPT direktoriaus 2021-11-03 įsakymu Nr. 1S-159 pakeistos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16.1 p.):

Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas

Pateikiama:

1) Tinkamai atliktų darbų sąrašas (Pirkimo sąlygų 9 priedas), jame nurodant sutarties (darbų) objektą ir įvykdytos (-ų) sutarties(-čių) / atliktų darbų aprašymą, nurodant sutarties / darbų vertę, tiekėjo savo jėgomis tinkamai atliktų darbų vertę, ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas, atliktų darbų vertę, sutarties įsigaliojimo / darbų pradžios ir pabaigos (įvykdymo) datą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;

2) Užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, taip pat ar jie buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Su techniniu ir (arba) profesiniu subrangovų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta)

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Subiekėjas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus (pagal subtiekėjų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti):

1. bent 1 (vieną) neypatingojo statinio projekto dalies vadovą;

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Projekto dalis: apsauginės signalizacijos.

2. bent 1 (vieną) neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą;

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Projekto dalis: apsauginės signalizacijos.

3. bent 1 (vieną) neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą

Statiniai: negyvenamieji pastatai (kitos paskirties pastatai)

Statybos darbų sritims: statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas.

Pastabos:

1) Galima siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.

2) Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, specialistus, jei jų kvalifikacija apima atitinkamose pozicijose nurodytas sritis.

Pateikiami dokumentai:

1) atitikimą reikalavimams patvirtinantis tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas* (konkurso sąlygų 10 priedas) (žr. pastabas žemiau);

2) LR teisės aktuose numatytų institucijų išduotų kvalifikacijos atestatų (dokumento pateikti nereikalaujama: tiekėjo prašoma nurodyti atestato numerį, o duomenys bus patikrinti VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros interneto svetainėje https://www.ssva.lt/cms/) ar užsienio šalies specialistams išduotų dokumentų, patvirtinančių turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, kopijos. Užsienio šalių specialistai iki Sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatytą tvarka teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalių specialistų pareiga po supaprastinto pirkimo paskelbimo, atsižvelgiant į trumpesnius pirkimo procedūrų terminus, kaip įmanoma greičiau kreiptis į SSVA su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą (Daugiau informacijos https://www.ssva.lt/cms/).

*Pastabos:

1. Atlikti darbus gali tik pasiūlymų pateikimo metu su tiekėju darbo santykiais susiję ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys darbuotojai. Tiekėjo įmonėje dirbę ir leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turėję tačiau darbo santykius nutraukę asmenys negalės būti vėl pasitelkiami iki Valstybės saugumo departamentas jiems, kaip tiekėjo darbuotojams, atnaujins ar išduos naujus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteiks teisę dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Pirkimo procedūrų metu tiekėjo pateiktų darbuotojų, įvardintų pagal pirkimo dokumentų 4 priedo kvalifikacijos reikalavimų 10 punktą leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turi galioti iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

3. Po pirkimo sutarties sudarymo tiekėjas galės pasitelkti sutarties vykdymui kitus savo darbuotojus, tačiau tik tuos, kurie turės išduotus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar kuriems bus suteikta teisė dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjas per paskutinius 5 metus iki paraiškos pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti atlikęs elektroninių apsaugos sistemų įrengimo darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip150.000 Eur be PVM ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pastaba (VPT direktoriaus 2021-11-03 įsakymu Nr. 1S-159 pakeistos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 16.1 p.):

Subtiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią subtiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas

Pateikiama:

1) Tinkamai atliktų darbų sąrašas (Pirkimo sąlygų 9 priedas), jame nurodant sutarties (darbų) objektą ir įvykdytos (-ų) sutarties(-čių) / atliktų darbų aprašymą, nurodant sutarties / darbų vertę, tiekėjo savo jėgomis tinkamai atliktų darbų vertę, ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas, atliktų darbų vertę, sutarties įsigaliojimo / darbų pradžios ir pabaigos (įvykdymo) datą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;

2) Užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, taip pat ar jie buvo atlikti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių galiojančių norminių dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Taisytino teksto vieta:  II.3)
Vietoj: 

Trukmė mėnesiais: 007

Turi būti: 

Trukmė mėnesiais: 008

VI.3.4)

Taisytinos skelbimo originalo datos

Taisytinų datų vieta:  IV.3.4)
Vietoj: 
2022-05-30 - 10:00
Turi būti: 
2022-06-01 - 10:00
VI.3.5)

Taisytini adresai ir informacijos teikimo vietos

VI.3.6)

Tekstas, kuriuo ketinama papildyti skelbimo originalą

VI.4)

Kita papildoma informacija:

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2022-05-20

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?