CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kelmės rajono savivaldybės administracija
188768730
Vytauto Didžiojo g. 58
Kelmė
86143
LT
Asmuo ryšiams: Sigita Maziliauskienė
Telefonas: +370 42769154
NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kelme.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=676618
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

„Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių remontas ir priežiūra“
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 2) nurodyti darbų kiekiai, charakteristikos ir techniniai reikalavimai. Sutartis galioja 12 mėnesių. Galimas sutarties pratęsimas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kelmės r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių remonto ir priežiūros darbai pagal techninės specifikacijos reikalavimus (priedas Nr. 2). Sutartis galioja 12 mėnesių. Galimas sutarties pratęsimas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.
Šiame pirkime reikalaujamas aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas EMAS arba kita aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kiti aplinkos apsaugos vadybos standartai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galimas sutarties pratęsimas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Tiekėjas turi teisę verstis statybų veikla. Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu, kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi turėti teisę atlikti perkamus statinio statybos darbus: Statinių kategorija – neypatingieji statiniai; statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ ar gatvės. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo kopiją
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas sutarties vykdymui privalo turėti:
1) statybos darbų vadovą, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: statinių grupės „Susisiekimo komunikacijos“ pogrupyje „Keliai“ ir/ arba „Gatvės“.
antspaudu patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomi už sutarties vykdymą atsakingi specialistai, jų vardai ir pavardės, pareigos vykdant sutartį, reikalaujamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų arba kvalifikacijos pažymėjimų ar atestatų Nr., išdavusi įstaiga ir išdavimo data.
2) Jei tiekėjas siūlo ne savo darbuotoją, jis turi pateikti siūlomo specialisto pasirašytą sutikimą atlikti jam paskirtas funkcijas, tiekėjo laimėjimo atveju.
3) Kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: statinių grupės „Susisiekimo komunikacijos“ pogrupyje „Keliai“ ir/ arba „Gatvės“, kopija.
Tiekėjas turi turėti nuosavybės teise arba turi turėti galimybę nuomotis (arba naudoti kitais pagrindais) pirkimo sutarčiai vykdyti reikiamą minimalų mechanizmų kiekį:
- ekskavatorių – 1 vnt.,
- savivartį – 2 vnt.,
- volą asfaltbetonio mišinių tan-kinimui – 1 vnt.,
- asfalto frezą – 1 vnt.,
- asfalto klotuvą – 1 vnt.
Naudojama technika turi būti tvarkinga ir nuolat parengta atlikti darbus.
Tiekėjas turi pateikti technikos sąrašą, kuriame būtina nurodyti mechanizmų pavadinimus, paskirtį, kiekius, ar technika nuosava, nuomojama ar valdoma kita teisės forma. Taip pat pateikti transporto priemonių registracijos pažymėjimo, techninio paso, techninės apžiūros talonų kopijas. Jeigu mechanizmus numatoma nuomotis (ar naudotis kitais pagrindais), būtina nurodyti reikiamus statybos mechanizmus suteiksiančią organizaciją bei pateikti ketinimų protokolus ar preliminarias nuomos, panaudos sutartis ar kitokias sutartis, patvirtinančias tiekėjo teisę mechanizmus naudoti kita teisėta forma. Perkančioji organizacija pasilieka teisę susipažinti su tiekėjų turima technika. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 procentų preliminarios Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
Per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, pirmo pareikalavimo besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:
8.2.7.1. garantas arba laiduotojas: bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė;
8.2.7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 % nuo sutarties 3.1. p. nurodytos vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-12-08
Vietos laikas:  08:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-12-08
Vietos laikas:  09:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-11-25

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?