CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=682116
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gamtines dujas suslėgti skirto kompresoriaus pirkimas
Nuorodos numeris:  644078
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42100000  -  Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – gamtines dujas suslėgti skirtas kompresorius 2BVTN/3, pritaikytas sumontuoti į kompresoriaus modulį CUBOGAS- S80B HT (toliau – Prekė, Kompresorius), ir jo sumontavimas į kompresoriaus modulį CUBOGAS- S80B HT (toliau – įrengimas, sumontavimas). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Prekės savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, Prekės pristatymo ir įrengimo sąlygos nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Prekės pristatymo laikotarpis – 70 k. d. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Prekės pristatymo laikotarpiu tiekėjas turi Prekę pristatyti ir ją sumontuoti. Prekės pristatymo laikotarpio pratęsimas nenumatytas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42100000  -  Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Verkių g. 52, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – gamtines dujas suslėgti skirtas kompresorius 2BVTN/3, pritaikytas sumontuoti į kompresoriaus modulį CUBOGAS- S80B HT (toliau – Prekė, Kompresorius), ir jo sumontavimas į kompresoriaus modulį CUBOGAS- S80B HT (toliau – įrengimas, sumontavimas). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Prekės pristatymo laikotarpis – 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 130
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimu (SGD degalinių remontu, bandymais, technologiniu valdymu, technine priežiūra). Pateikiami dokumentai (kopijos): 1. Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažyma, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia valstybės įmonės „Registrų centras“ išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba valstybės įmonės „Registrų centras“ išduotą juridinių asmenų registro trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą. 2. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos arba Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatas, suteikiantis tiekėjui teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimu (SGD degalinių remontu, bandymais, technologiniu valdymu, technine priežiūra).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas būtų užtikrintas. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas netesybomis, kaip nurodyta pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų 4 priedas).
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Tiekėjas, pristatęs, įrengęs (sumontavęs) ir perdavęs Prekę Perkančiajam subjektui pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, pirkimo sutartyje nustatyta tvarka Perkančiajam subjektui pateikia PVM sąskaitą faktūrą už pristatytą Prekę. Atsižvelgiant į pirkimo sutarties pobūdį ir ypatumus, Perkantysis subjektas numato su tiekėju atsiskaityti per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo PVM sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, nurodytais terminais nepristatęs ir (ar) neįrengęs (nesumontavęs) ir neperdavęs Prekės, Perkančiajam subjektui pareikalavus, nuo sekančios dienos mokės 0,3% Prekės kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet nedaugiau 6,0%. Tiekėjo darbuotojams netinkamai ar dėl nepateisinamų priežasčių nepilnai atliekant savo įsipareigojimus pristatant ir įrengiant (montuojant) Prekę, Perkantysis subjektas turi teisę pateikti tiekėjui rašytinę pagrįstą pretenziją. Tiekėjas pretenzijoje nurodytus pažeidimus ir (ar) trūkumus privalės ištaisyti neilgiau nei per šalių sutartą protingą terminą. Delspinigiai, bauda ir kitos netesybos galės būti išskaičiuotos iš tiekėjui už Prekę mokėtinos sumos. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti pirkimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, jei pirkimo sutartis nenutraukta.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-01-17
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-04-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-01-17
Vietos laikas:  9:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, vyksiančiame UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose, adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-12-23

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

ne

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?