CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys'
144133366
Vytauto g. 103, Šiauliai
Šiauliai
77160
LT
Asmuo ryšiams: Sigita Beržinskienė
Telefonas: +370 41525969
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.siauliuvandenys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=589787
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Dispečerinių darbo stočių ir serverių su programinės įrangos diegimo paslauga pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42961400  -  Dispečerinė sistema
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Dispečerinių darbo stočių ir serverių su programinės įrangos diegimo paslauga pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72211000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Birutės g. 39A, Šiauliai; Birutės g. 47, Šiauliai; ŠJurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Dispečerinės darbo stotys ir serveriai su programinės įrangos diegimo paslauga;
2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra būdas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 160
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi Tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik pasirašytą EBVPD. Visų EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai dėl teisės verstis veikla:
1. Tiekėjas privalo turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti statinio elektros inžinerinių, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimą ypatinguose statiniuose.
Statybos darbų sritys: procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.
Pateikiama:
LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotas atestatas arba teisės pripažinimo pažyma*. (Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio šalių Tiekėjai gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateiktų prašymų (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentų patvirtintas kopijas. Tačiau iki sutarties sudarymo privalės pateikti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą).
PASTABA: Pirkėjas nereikalaus iš galimo laimėtojo pateikti aukščiau nurodyto dokumento, jeigu Tiekėjas turi VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) išduotą kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo pažymą*.
Tokiu atveju Pirkėjas tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, Tiekėjo kvalifikacijos atestato būklę ir suteiktas teises viešai ir neatlygintinai prieinamame Statybos produkcijos sertifikavimo centro registre, adresu: https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=331&lang=lt.
Užsienio šalių tiekėjai iki sutarties sudarymo turės pateikti (jeigu informacija nėra skelbiama viešai aukščiau nurodytu adresu) Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą*.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Tiekėjas turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje įrengti elektros įrenginius:
- Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.
Pateikiama:
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduotas atestatas ar kitas lygiavertis dokumentas**, patvirtinantis teisę įrengti:
- Elektros įrenginius iki 1000 V.
**Vietoj atestato užsienio valstybės Tiekėjas gali pateikti VERT pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti atestatus patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies Tiekėjas privalės pateikti VERT išduotus atestatus. Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarka skelbiama: https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Paslaugos/Energetikos-irenginiu-irengimo-ir-eksploatavimo-veiklos-atestatu-isdavimas.aspx.
PASTABA: Pirkėjas nereikalaus iš galimo laimėtojo pateikti aukščiau nurodyto dokumento, jeigu Tiekėjas turi VERT išduotą atestatą.
Tokiu atveju Pirkėjas tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, Tiekėjo atestato būklę ir suteiktas teises viešai ir neatlygintinai prieinamame registre, adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/viewLicence?lic_id=384942.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas Perkančiojo subjekto objektuose įrengtų technologinio proceso valdymo „Siemens“ sistemų, tame tarpe ir SCADA***, (toliau – Sistemos) atnaujinimui - diegimui privalo turėti:
1. Specialistą, turintį kvalifikaciją projektavimui, ir kuris per paskutinius 3 (trys) metus, būtų suprojektavęs ne mažiau kaip 3 Sistemas.
2. Ne mažiau kaip du specialistus, turinčius kvalifikaciją Sistemų instaliavimui, programavimui bei duomenų perdavimo vykdymui ir kurie per paskutinius 3 (trys) metus, būtų atlikę darbų ne mažiau kaip 3 objektuose, šiose Sistemų srityse: instaliavimo, programavimo bei duomenų perdavimo.
Bendrai Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip du specialistus, atitinkančius keliamus reikalavimus.
Pateikiama:
a) Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas specialisto (-ų) sąrašas, kuriame pateikiama informacija apie specialistą/specialistus: vardas, pavardė, darbinė specialisto veikla (t.y. atliktų Sistemų projektavimo ir Sistemų instaliavimo, programavimo ir duomenų perdavimo darbų pavadinimas, darbų atlikimo vieta, trumpas jų aprašymas, jų atlikimo pradžios ir pabaigos data; priskirtos pareigos, kvalifikaciją įrodančio dokumento numeris (ar kita informacija apie kvalifikaciją / patirtį įrodantį dokumentą) ir jo išdavimo data, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar jungtinės veiklos partnerio darbuotojas / planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi);
b) specialistui (-ams) „Siemens“ gamintojo arba jo įgaliotų atstovų išduotus specialistų kvalifikaciją / apmokymus patvirtinančius galiojančius dokumentus, arba kitus gamintojo išduotus lygiaverčius dokumentus.
PASTABA1: Jei nurodomas (-i) specialistas (-ai) pasiūlymo pateikimo metu nėra Tiekėjo / jungtinės veiklos dalyvio partnerio / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas (-ai), bet laimėjimo ir sutarties sudarymo būtų įdarbintas (-i) arba pasitelktas (-i) kitais teisėtais pagrindais, tokiu atveju specialistas/-ai turi būti nurodytas (-i) pasiūlyme (nurodytas 1 priedo „Pasiūlymo forma“ 1.1 punkto lentelėje), ir kartu pateikiamas (-i) specialisto (-ų) raštiški sutikimai/susitarimai (pasirašyti iki pasiūlymo pateikimo) dėl jų įdarbinimo konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju arba raštiški specialisto (-ų) patvirtinimai dėl jo (-ų) pasitelkimo galimybės kitais teisėtais pagrindais (nurodant numatomas perduoti užduotis).
PASTABA2: Pirkėjas, norėdamas įsitikinti arba siekdamas pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti informaciją iš paslaugos gavėjo apie tinkamai atliktus specialistų darbus.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
*** SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) suprantama, kaip technologinio proceso informacijos surinkimo, valdymo ir atvaizdavimo sistema.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Netaikoma
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Pirkėjas už Prekes Pardavėjui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių perdavimo - priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Prekių perdavimą pasirašymo (tuo atveju, kai jis pasirašomas) ir PVM sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes išrašymo Pardavėjui dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Netesybos (delspinigiai)

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-06
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-11-04
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-06
Vietos laikas:  08:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?