CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=559709
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Tauralaukio gyvenvietės gatvių Klaipėdoje rekonstravimo ir kapitalinio remonto rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tauralaukio gyvenvietės gatvių Klaipėdoje rekonstravimo ir kapitalinio remonto rangos darbai. Remontuojamos 9 gatvės, kurių ilgis 2651 m.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tauralaukio gyvenvietės gatvių Klaipėdoje rekonstravimo ir kapitalinio remonto rangos darbai. Remontuojamos 9 gatvės, kurių ilgis 2651 m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 23
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4 p., gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 4 mėn. laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo vidutinė metinė įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų ir (ar) kapitalinio remonto (statinių kategorija: ypatingi ir (ar) neypatingi, ir (ar) nesudėtingi statiniai; statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 1 570 248,00 Eur be PVM.
Pastabos:
- statybos darbų sutartys turi būti įgyvendintos pilnai ir turėti statybos darbų užbaigimo aktus ar deklaracijas apie statybos užbaigimą;
- tiekėjas gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus;
- tiekėjas gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per pastaruosius 5 metus, tokiu atveju darbų apimčių sąraše turi būti išskirta per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų darbų vertė (į bendrą apimtį bus skaičiuojama tik išskirta vertė). Pateikiama:
1) Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų darbų apimčių sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 3 priedą.
2) Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta:
- darbų atlikimo vieta;
- atliktų darbų vertė (be PVM ar su PVM); - darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos;
- informacija apie tai, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai atlikti,
3) Statybos darbų užbaigimo aktai ar deklaracijos, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) Bent 1 statinio statybos vadovą, įgijusį Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą.
2) Bent 1 kvalifikuotą geodezininką.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas abejoms pozicijoms, jeigu atitinka specialistui keliamus reikalavimus. Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subrangovas);
2) Kompetentingų institucijų išduotas specialisto išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis specialisto išsilavinimą (pateikiama 1 pozicijai);
3) Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams dėl kvalifikuoto geodezininko. Šiuos duomenis geodezininkų žinybiniame registre po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti geodezininkų žinybiniame registre nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąraše nurodytą siūlomą specialistą ar pan.), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
Pastabos:
- jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme;
- jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma ar pasirašyti el. parašu.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.
2. Rangovui nustatoma 500 Eur. vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.
3. Rangovas pradelsęs darbų atlikimo terminus (tarpinius, nurodytus kalendoriniame-finansiniame grafike, ar galutinius) moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-02-10
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-05-10
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-02-10
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?