CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė švietimo agentūra
305238040
K. Kalinausko g. 7
Vilnius
LT-09217
LT
Asmuo ryšiams: Žydrė Jucevičienė
Telefonas: +370 68440990
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.nsa.smm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=589505
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Prieš teminį išorinį vertinimą 30 mokyklų mokytojų, mokinių ir jų tėvų nuomonių apklausų apie mokyklos veiklą įtraukiojo ugdymo aspektu tyrimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73300000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektavimas bei atlikimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Mokyklų, kuriose 2021 metų II pusmetį bus atliekamas teminis išorinis vertinimas, mokytojų, mokinių ir jų tėvų nuomonių tyrimo apie mokyklos veiklą įtraukiojo ugdymo srityje organizavimas, anketų sudarymas, gautų duomenų suvedimas, susisteminimas, 30 mokyklų 3 respondentų grupių apibendrintų ataskaitų ir bendros viso tyrimo ataskaitos parengimas, duomenų suvestinių pateikimas. Pirkimo tikslas – išsiaiškinti, kaip 30 mokyklų prieš išorinį teminį vertinimą įgyvendinamas įtraukusis ugdymas, atliekant mokytojų, mokinių, jų tėvų apklausas pagal iš anksto parengtas klausimynus.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 9917.36  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73300000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektavimas bei atlikimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublika
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

parengti tyrimo metodologinį pagrindimą (ne mažiau kaip 1 psl.) ir jį suderinti su Užsakovu per 10 darbo dienų nuo Paslaugų sutarties sudarymo. Išorinio vertinimo metu analizuojama tema – įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo programas vykdančiose mokyklose kryptingumas. Vertinimo tikslas – išryškinti mokyklos veiklos kryptingumą organizuojant įtraukųjį ugdymą. Vertinimo metu įvairiais būdais (veiklų stebėjimas, diskusijos, dokumentų ir duomenų šaltinių analizė) bus renkami duomenys atsakymams į šiuos klausimus: kiek mokykla pažengusi įtraukties visiems link; kokios gerosios įtraukiojo ugdymo praktikos išplėtotos mokykloje; su kokiais įtraukiojo ugdymo iššūkiais mokykla susiduria; kaip mokykloje sprendžiami įtraukiojo ugdymo iššūkiai. Vykdant teminį išorinį vertinimą, būtų naudojama 10 detalizuotų vertinimo aspektų (dėmesys asmeniui; mokinio poreikių ir galimybių pažinimas ir atpažinimas; ugdymo(si) planavimas; ugdymo(si) sąlygos; mikroklimatas; veiklos įvairovė; personalizavimas; informacijos ir infrastruktūros prieinamumas; ugdymo(si) įvertinimas ir koregavimas; komunikacija ir bendradarbiavimas), kurie suformuluoti vadovaujantis įtraukties visiems samprata;
Parengti tyrimo organizavimo ir ataskaitų rengimo planą, kurį suderinti su Užsakovu per 15 darbo dienų nuo Paslaugų sutarties sudarymo;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai (taip pat teikėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia teikėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi teikėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje numatytais terminais, Paslaugų gavėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 (trijų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-08-03
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-08-03
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Nacionalinė švietimo agentūra
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:
Susipažinimas su pasiūlymais vyksta viename Komisijos posėdyje skelbime apie pirkimą
nurodytu laiku ir adresu. Tiekėjai šiame Komisijos posėdyje nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?