CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=558242
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Danės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90711300  -  Aplinkos veiksnių analizė (ne statyboms)
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Paslaugos apima: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos – Danės upės valymo ir tvarkymo darbų – atrankos informacijos, pagal kurią bus nustatoma, ar reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą parengimas ir atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo privalomumo gavimas iš atsakingosios institucijos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90711300  -  Aplinkos veiksnių analizė (ne statyboms)
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugos apima: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos – Danės upės valymo ir tvarkymo darbų – atrankos informacijos, pagal kurią bus nustatoma, ar reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą parengimas ir atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo privalomumo gavimas iš atsakingosios institucijos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prievolių vykdymo terminai, nurodyti Sutarties 4 p. gali būti pratęsti Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo rašytiniu susitarimu. Bendras pratęsimo terminas gali būti ne ilgesnis nei 2 mėnesių laikotarpis.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti įvykdęs* bent 1 sutartį dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijos rengimo paslaugų, kurios vertė ne mažesnė nei 35 000,00 Eur be PVM.
Pastaba:
*Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra ne mažesnė kaip reikalaujama.
Pateikiama: per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga (jei sutartis vis dar vykdoma, nurodoma „vykdoma“), sutarties ar sutarties dalies (jei teikiama informacija apie sutartį, pradėtą vykdyti anksčiau nei per pastaruosius 3 metus arba apie dar tebevykdomą sutartį) vertė, užsakovo identifikavimo duomenys, trumpas suteiktų paslaugų aprašymas.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent 1 kvalifikuotą specialistą, turintį aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, geografijos, geologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą* ir turintį nemažesnę kaip 3 metų darbo patirtį planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijos rengimo srityje.
* pagal Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075).
Tiekėjas turi pateikti:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašą, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, darbinės patirties trukmė, nurodoma kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas);
2) Specialistų sąraše išvardytų specialistų kompetentingų institucijų išduotas specialisto išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
3) Specialistų sąraše išvardytų specialistų darbinės veiklos aprašymai, kuriuose aiškiai išvardinta specialistų nemažesnė kaip 3 metų darbo patirtis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijos rengimo srityje.
Darbinės veiklos aprašyme nurodoma ši informacija: darbo vieta, pareigos, darbo pobūdis, laikotarpis.
Pastabos:
- jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme;
- jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. 50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.
2. Paslaugų teikėjui nustatoma 500 Eur vertės bauda už netinkamai suteiktas paslaugas ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Paslaugų teikėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai, Paslaugų gavėjas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Bauda išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.
3. Paslaugų teikėjui neužtikrinant paslaugų kokybės, taip pat vilkinant paslaugų teikimą ar piktnaudžiaujant, Paslaugų gavėjas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-01-27
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-04-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-01-27
Vietos laikas:  13:57
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-01-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?