CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=560257
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Klaipėdos miesto Minijos, Pilies ir Naujosios Uosto gatvių apšvietimo ir dangų įrengimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233144  -  Kelių lygmenų sankryžų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbai apima apšvietimo ir kryptinio apšvietimo įrengimą, pėsčiųjų, pėsčiųjų-dviračių tako, salelių įrengimą, teritorijos sutvarkymo darbus ir kt. Darbai perkami pagal parengtą techninį darbo projektą ir techninę specifikaciją. Tiekėjas bus atsakingas ir už kadastrinių matavimų bylų parengimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, aiškinamųjų informacinių stendų įrengimą statybos darbų vietoje bei statybos užbaigimo procedūras.
Pasiūlymo kaina šiam pirkimui negali viršyti 1 600 000,00 Eur su PVM (arba 1 600 000,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45213316  -  Pėsčiųjų takų įrengimo darbai
45233294  -  Šviesoforų montavimas
45316100  -  Lauko apšvietimo įrenginių montavimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai apima apšvietimo ir kryptinio apšvietimo įrengimą, pėsčiųjų, pėsčiųjų-dviračių tako, salelių įrengimą, teritorijos sutvarkymo darbus ir kt. Darbai perkami pagal parengtą techninį darbo projektą ir techninę specifikaciją. Tiekėjas bus atsakingas ir už kadastrinių matavimų bylų parengimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, aiškinamųjų informacinių stendų įrengimą statybos darbų vietoje bei statybos užbaigimo procedūras.
Pasiūlymo kaina šiam pirkimui negali viršyti 1 600 000,00 Eur su PVM (arba 1 600 000,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prievolių vykdymo terminai, nurodyti Sutarties 4-5 p., gali būti pratęsti, bet bendrai ne ilgesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos darbų veikla (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės; taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje).
Jei tiekėjo kvalifikacijos atestatas yra išduotas iki 2017-01-01, bet dar galiojantis, vertinant kvalifikaciją bus atsižvelgiama į tos dienos STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ aktualią galiojančią redakciją. Pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas kvalifikacijos atestatas* arba teisės pripažinimo pažyma** (ne Lietuvos Respublikoje registruotiems tiekėjams), suteikiantis teisę verstis nurodyta statybos veikla.
Pateikiami skenuoti arba el. parašu pasirašyti dokumentai.
Pastabos:
*Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti kvalifikacijos atestatų, jeigu pati gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės. Šiuos duomenis viešai prieinamame VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestatų registre (toliau – SPSC) ar kituose atitinkamus duomenis teikiančiuose viešai prieinamuose registruose, po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti ir išsaugoti nurodytuose viešai prieinamuose registruose nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėją ar pan.,), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo;
**Jeigu kvalifikaciją įrodantys dokumentai būtų užsienio šalies institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti dokumentai, jiems reikalingas SPSC išduotas teisės pripažinimo dokumentas (taikytinas reikalavimas tik ES narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį juridiniams asmenims) arba atestatas (taikytinas reikalavimas tik trečiųjų šalių juridiniams asmenims). Pasiūlymų vertinimo metu reikalaujama pateikti tik SPSC pateikto prašymo dėl teisės pripažinimo dokumento ar atestato išdavimo kopiją, o pačios pripažinimo pažymos ar atestato reikalaujama tik iš laimėtojo, prieš pasirašant sutartį.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo vidutinė metinė įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų (ypatingo statinio; statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 661 157, 03 Eur be PVM.
Pastaba – tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie:
- sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus;
- sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytos sutarties dalies vertė).
Sutartys turi būti įgyvendintos pilnai ir turėti statybos užbaigimo aktus ir (ar) deklaracijas apie statybos užbaigimą. Pateikiama:
1) per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 4 priedą;
2) užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta, kad svarbiausi darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, taip pat darbų atlikimo vieta, atliktų darbų vertė bei darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos;
3) statybos užbaigimo aktai ar deklaracijos apie statybos užbaigimą, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.
Pateikiami skenuoti arba el. parašu pasirašyti dokumentai.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio statybos vadovą (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: gatvės, keliai; taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje);
Jeigu specialisto atestate, išduotame iki 2017-01-01 nėra nurodyta, jog turi specialistas turi teisę atlikti darbus kultūros paveldo vietovėje, tokiu atveju pateikiamas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas, jeigu atestatu įrodoma, kad specialistas atitinka šį reikalavimą.
2) bent vieną kvalifikuotą geodezininką;
3) bent vieną kvalifikuotą specialistą archeologinei priežiūrai ir tyrimams vykdant žemės darbus (veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija – archeologijos tyrimai (žvalgomieji).
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pozicijoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją.
Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subrangovas);
2) Sąraše nurodytų specialistų kvalifikacijos atestatai* ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos** ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
Pastabos:
*Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti specialistų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu Perkančioji organizacija gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės. Šiuos duomenis viešai prieinamame SPSC atestatų registre, geodezininkų ir matininkų ar kituose atitinkamus duomenis teikiančiuose viešai prieinamuose registruose, po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti ir išsaugoti nurodytuose viešai prieinamuose registruose nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo siūlomą specialistą ar pan.), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
** Užsienio šalyje registruoto tiekėjo pasiūlyti specialistai Teisės pripažinimo pažymas turės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.
- Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
- Jeigu kvalifikacijos atestato, pažymėjimo galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
Pateikiami skenuoti arba el. parašu pasirašyti dokumentai.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo Sutarties vertės su PVM..
2. Rangovui nustatoma 500 Eur. vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.
3. Rangovas pradelsęs darbų atlikimo terminus (tarpinius, nurodytus finansiniame-kalendoriniame grafike, ar galutinius) moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-02-15
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-05-15
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-02-15
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-02-01

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?