CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Infrastruktūros valdymo agentūra
188743887
Mindaugo g. 24, Vilnius
03215  Vilnius
LT
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): http://www.kam.lt
Kam: Danguolė Kuliešienė
Telefonas: +370 52785059
El. paštas: Danguole.Kuliesiene@kam.lt
Interneto adresas(-ai):
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5707
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=536375&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=536375&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų taktinio operacinio centro kapitalinio remonto projektavimas

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

Vilnius

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų taktinio operacinio centro kapitalinio remonto projektavimas

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
71200000   Architektūros ir susijusios paslaugos
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

Pirkimo objekto aprašymas ir reikalavimai nurodyti 2015 m. gegužės 28 d. patvirtintoje programinėje užduotyje Nr. LRN-23 RN ,,Programinė užduotis taktinio operacinio centro kapitalinio remonto projektiniams pasiūlymams rengti“ (konkurso sąlygų 10 priedas) (toliau – PU).

Pagal patvirtintą PU projekte reikia numatyti:

- patalpų įrengimą, atitinkantį nustatytas fizinės apsaugos priemones;

- patalpų pritaikymą žmonėms su negalia;

- priemones, būdus, inžinerines sistemas, esant reikalui esamų inžinerinių sistemų išplėtimą ar įrangos keitimą, kurios užtikrintų reikiamą temperatūrą patalpose;

- kabelius ir jų paklojimą, kompiuterinės įrangos pajungimo vietas;

- dyzelinį generatorių;

- išėjimą į vidinį kiemą, poilsio zoną su pavėsine, automatinį esamų vartų atidarymą/uždarymą;

- numatyti statybos darbų metu numatomų pažeisti konstrukcijų, apdailos, dangų atstatymą.

Paslaugų apimtis:

- statinio projekto rengimo dokumentų parengimas;

- techninio projekto parengimas;

- darbo projekto parengimas;

- statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas.

PU priedas Nr. 3 ,,Priemonių mažinančių elektromagnetinį patalpų spinduliavimą įrengimo rekomendacijos“ (RIBOTO NAUDOJIMO) bus pateiktas 2 (antrame) pirkimo procedūrų etape, t.y. bus perduotas teikėjams tik po to, kai bus įsitikinama, kad teikėjas turi teisę susipažinti su įslaptinta informacija ir atitinka pirmame kvalifikacijos tikrinimo etape tikrintus kvalifikacinius reikalavimus.

Paslaugos turi būti suteiktos per 36 (trisdešimt šešis mėnesius), iš jų statinio projekto rengimo dokumentų parengimo terminas – 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, techninio projekto parengimo terminas – 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų, darbo projekto parengimo terminas, parinkus statybos darbų rangovą – 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, statinio projekto vykdymo priežiūra teikiama visą statybos darbų laikotarpį.

Numatoma vertė be PVM: 33057.85  EUR
II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Trukmė mėnesiais: 036 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Projektuotojas, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasirašymo, privalo pateikti Užsakovui Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, ne mažesnei kaip 10 (dešimt) % sumai nuo Sutarties kainos be PVM.

III.1.2)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Mokėjimai už suteiktas paslaugas vykdomi Sutarties 4 priede „Kalendorinis apmokėjimo už projektavimo paslaugas grafikas“ (toliau – 4 priedas) nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Projektuotojo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims pasirašius suteiktų paslaugų (dalies, etapo) perdavimo-priėmimo aktus ir tik esant galiojančiam Projektuotojo pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui.

III.1.3)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Taikomi įslaptintos informacijos apsaugos kontrolės reikalavimai, nurodyti Sutarties (konkurso sąlygų 4 priedas) specialiojoje dalyje.

III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių teikėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiama:

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalį) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2. Teikėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus teikėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Pateikiama Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 3 priedas).

3. Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (teikėjo ir kreditorių susitarimo tęsti teikėjo veiklą, kai teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam atliekamos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama:

1. Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama:

Išrašas iš teismo sprendimo arba valstybės Registrų centro Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba valstybės įmonės Registrų centro išrašas.

Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros.

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, teikėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros.

Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

2. Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 3 priedas).

4. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus 1 ir 2 punkte išvardytas veikas.

Pateikiama:

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 3 punktą) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas.

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

5. Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Šiuo pagrindu teikėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, kai yra bent vienas iš šių nurodytų pažeidimų:

a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį teikėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

d) teikėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad teikėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina teikėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad teikėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.

Pateikiama Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 3 priedas).

6. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.

Pateikiama:

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

7. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Pateikiama:

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

8. Teikėjas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį nustatytiems reikalavimams, apie kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Šiuo pagrindu teikėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.

Pateikiama Teikėjo deklaracija (3 priedas).

9. Teikėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti:

1. Projektavimo paslaugos:

Teikėjas privalo turėti suteiktą teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti architektūros ir inžinerijos veikla arba architektūros veikla.

2. Geologiniai darbai:

Teikėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti žemės gelmių tyrimus.

3. Geodeziniai darbai:

Teikėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti geodezinius darbus.

Projektavimo paslaugoms pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, įstatus (nuostatus) ir kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugų teikėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiamos tinkamai patvirtintų dokumentų kopijos ar skaitmeniniai dokumentų originalai) ar priesaikos deklaracija, liudijanti paslaugų teikėjo teisę verstis atitinkama veikla.

Geologiniams darbams pateikiama:

Teikėjo leidimas tirti žemės gelmes ar kiti dokumentai, patvirtinantys teikėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos) ar priesaikos deklaracija, liudijanti teikėjo teisę verstis atitinkama veikla (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

Geodeziniams darbams pateikiama:

Teikėjo/specialisto kvalifikacijos atestatas ar kiti dokumentai, patvirtinantys teikėjo/specialisto teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos) ar priesaikos deklaracija, liudijanti teikėjo teisę verstis atitinkama veikla (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

10. Teikėjas (gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“;

Teikėjo patalpose gali būti saugoma, dirbama ar susipažįstama su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“;

Teikėjas savo patalpose gali automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

Teikėjo darbuotojai gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

Pateikiama:

1. Teikėjui (fiziniam asmeniui, savarankiškai užsiimančiam ūkine veikla) - Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis teikėjo teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

2. Teikėjui (juridiniam asmeniui) - Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas suteikiantys teisę sudaryti įslaptintus sandorius žymimus slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

3. Teikėjui (juridiniam asmeniui) - Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, išduotas dokumentas patvirtinantis teisę juridinio asmens patalpose dirbti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“ ar tokią informaciją saugoti.

4. Teikėjui (juridiniam asmeniui) – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, Saugumo priežiūros tarnybos arba žinybinės saugumo priežiūros tarnybos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad teikėjas (subteikėjas) ĮIRIS sistemomis ir tinklais gali automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

5. Pateikiamas dokumentas (-ai), patvirtinantis, kad nurodyti teikėjo darbuotojai (įmonės vadovas, už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingi asmenys, juos pavaduojantys asmenys, darbuotojai ar įgalioti asmenys, kurie dalyvaus rengiant ir teikiant pasiūlymą, derinant ir pasirašant sutartį, ir kuriems bus reikalinga dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija), gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

Užsienio valstybėse veikiantys ir ten registruoti teikėjai pateikia tų valstybių įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančių institucijų išduotus atitinkamus dokumentus.

6. Pateikiamas užpildytas Pirkimo dokumentų 2 priedas ,,Duomenys apie teikėjo (subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo) patikimumą“.

7. Pateikiamas teikėjo raštiškas pasižadėjimas saugoti įslaptintą informaciją (Pirkimo dokumentų 8 priedas).

Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Subteikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba subteikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti subteikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl subteikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių teikėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiama:

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalį) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2. Subteikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Šiuo pagrindu subteikėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, kai yra bent vienas iš šių nurodytų pažeidimų:

a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį teikėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

d) subteikėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad subteikėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu subteikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina subteikėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad subteikėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.

Pateikiama Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 3 priedas).

3. Subteikėjas turi turėti teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga toms paslaugoms, kurias teikėjas perduoda subteikėjui vykdyti:

3.1. Projektavimo paslaugos:

Subteikėjas privalo turėti suteiktą teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti architektūros ir inžinerijos veikla arba architektūros veikla.

2. Geologiniai darbai:

Subteikėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti žemės gelmių tyrimus.

3. Geodeziniai darbai:

Subteikėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti geodezinius darbus.

Projektavimo paslaugoms pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, įstatus (nuostatus) ir kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugų subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje subteikėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiamos tinkamai patvirtintų dokumentų kopijos ar skaitmeniniai dokumentų originalai) ar priesaikos deklaracija, liudijanti paslaugų subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla.

Geologiniams darbams pateikiama:

Subteikėjo leidimas tirti žemės gelmes ar kiti dokumentai, patvirtinantys subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje subteikėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos) ar priesaikos deklaracija, liudijanti subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

Geodeziniams darbams pateikiama:

Subteikėjo/specialisto kvalifikacijos atestatas ar kiti dokumentai, patvirtinantys subteikėjo/specialisto teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje subteikėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos) ar priesaikos deklaracija, liudijanti subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

Pateikiama perduodamų subteikėjams paslaugų sąrašas (Pirkimo dokumentų 7 priedas).

4. Jei teikėjas ketina subteikėją/-us pasitelkti sutarties daliai, kurios vykdymas susijęs su įslaptinta informacija, teikėjo nurodyti subteikėjai, taip pat turi atitikti šiuos nustatytus reikalavimus:

- Subteikėjas (gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“;

- Subteikėjo patalpose gali būti saugoma, dirbama ar susipažįstama su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“;

- Subteikėjas savo patalpose gali automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

- Subteikėjo darbuotojai gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

Pateikiama:

1. Subteikėjui (fiziniam asmeniui, savarankiškai užsiimančiam ūkine veikla) - Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis subteikėjo teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

2. Subteikėjui (juridiniam asmeniui) - Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas suteikiantys teisę sudaryti įslaptintus sandorius žymimus slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

3. Sunteikėjui (juridiniam asmeniui) - Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, išduotas dokumentas patvirtinantis teisę juridinio asmens patalpose dirbti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“ ar tokią informaciją saugoti.

4. Subteikėjui (juridiniam asmeniui) – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, Saugumo priežiūros tarnybos arba žinybinės saugumo priežiūros tarnybos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad subteikėjas ĮIRIS sistemomis ir tinklais gali automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją žymimą slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

5. Pateikiamas dokumentas (-ai), patvirtinantis, kad nurodyti subteikėjo darbuotojai (įmonės vadovas, už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingi asmenys, juos pavaduojantys asmenys, darbuotojai ar įgalioti asmenys, kurie dalyvaus rengiant ir teikiant pasiūlymą, derinant ir pasirašant sutartį, ir kuriems bus reikalinga dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija), gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

Užsienio valstybėse veikiantys ir ten registruoti subteikėjai pateikia tų valstybių įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančių institucijų išduotus atitinkamus dokumentus.

6. Pateikiamas užpildytas Pirkimo dokumentų 2 priedas ,,Duomenys apie teikėjo (subtiekėjo, subteikėjo, subrangovo) patikimumą“.

7. Pateikiamas subteikėjo raštiškas pasižadėjimas saugoti įslaptintą informaciją (Pirkimo dokumentų 8 priedas).

III.2.3)

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Teikėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas savo veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) yra įvykdęs ar vykdantis bent 1 (vieną) neypatingo negyvenamosios paskirties pastato arba ypatingo negyvenamosios paskirties pastato naujos statybos ar kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 23 141,00 EUR be PVM.

Jei teikėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas veiklą vykdo mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 23 141,00 EUR be PVM.

2. Teikėjas turi skirti:

2.1. Bent vieną statinio projekto vadovą ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (Statiniai: negyvenamieji pastatai. Statinių kategorija – neypatingi statiniai). (pastaba: vienas specialistas gali būti pasiūlytas į abi pozicijas);

2.2. Bent vieną statinio projekto dalies vadovą ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (Statiniai: negyvenamieji pastatai. Statinių kategorija – neypatingi statiniai), šioms projekto dalims:

2.2.1. sklypo sutvarkymo (sklypo plano);

2.2.2. architektūros;

2.2.3. konstrukcijų;

2.2.4. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

2.2.5. elektrotechnikos;

2.2.6. elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

2.2.7. gaisro aptikimo ir signalizavimo;

2.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

2.2.9. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

(pastaba: gali būti pasiūlyti keli specialistai į nurodytas pozicijas).

2.3. specialistą, galintį atlikti geodezinius, topografinius darbus.

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

1. Pateikiamas teikėjo per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo (jeigu tiekėjas savo veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) suteiktų projektavimo paslaugų sąrašas (Pirkimo dokumentų 5 priedas).

2. Teikėjo visų vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, jame nurodant koks konkretus specialistas kurį konkretų 2 punkto reikalavimą tenkina (Pirkimo dokumentų 6 priedas) ir kvalifikaciniai pažymėjimai (atestatai), gyvenimo aprašymas ar kiti kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

Su techniniu ir (arba) profesiniu subrangovų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Kiekvienas subteikėjas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus toje veiklos srityje, kurioje jis teiks paslaugas:

1.1. Statinio projekto vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (Statiniai: negyvenamieji pastatai. Statinių kategorija – neypatingi statiniai). (pastaba: vienas specialistas gali būti pasiūlytas į abi pozicijas);

1.2. Statinio projekto dalies vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (Statiniai: negyvenamieji pastatai. Statinių kategorija – neypatingi statiniai), šioms projekto dalims:

1.2.1. sklypo sutvarkymo (sklypo plano);

1.2.2. architektūros;

1.2.3. konstrukcijų;

1.2.4. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

1.2.5. elektrotechnikos;

1.2.6. elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

1.2.7. gaisro aptikimo ir signalizavimo;

1.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

1.2.9. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

(pastaba: gali būti pasiūlyti keli specialistai į nurodytas pozicijas).

1.3. Specialistas, galintis atlikti geodezinius, topografinius darbus.

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

1. Pateikiama subteikėjo visų vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, jame nurodant koks konkretus specialistas kurį konkretų 1 punkto reikalavimą tenkina (Pirkimo dokumentų 6 priedas) ir kvalifikaciniai pažymėjimai (atestatai) ar kiti kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribota procedūra
IV.1.2)

Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2020-10-02 - 09:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2020-09-15

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?