CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26, Palangoje, rangos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos g. 26, Palanga darbai suskirstyti į 6 statybos etapus. Šiame pirkimo etape yra perkami „Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26, Palangoje rangos darbai“, kurių planuojama vertė 3 773 938 Eur su PVM. (iš jų ES - 1 700 000 Eur su PVM). Šiame etape perkami: Angaro pastatymo (valčių priedanga) ir valčių nuleidimo įrenginys – gervės įrengimo, darbai; D kategorijos Prieplaukos gatvės įrengimo darbai; krantinės įrengimo ir sutvirtinimo darbai; Inžinerinės infrastruktūros (lauko vandentiekio, lauko buitinių nuotekų, lauko lietaus nuotekų, lauko elektros tinklų, lauko ryšių tinklų) įrengimo darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Prieplaukos g. 26, Palanga.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos g. 26, Palanga darbai suskirstyti į 6 statybos etapus.
Šiame etape perkami: Angaro pastatymo (valčių priedanga) ir valčių nuleidimo įrenginys – gervės įrengimo, darbai; D kategorijos Prieplaukos gatvės įrengimo darbai; krantinės įrengimo ir sutvirtinimo darbai; Inžinerinės infrastruktūros (lauko vandentiekio, lauko buitinių nuotekų, lauko lietaus nuotekų, lauko elektros tinklų, lauko ryšių tinklų) įrengimo darbai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ paramos sutartį Nr. 43AU-KL-18-1-05382-PR001.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 199-481452
2020-650599

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26, Palangoje, rangos darbų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais visos sutarties Šalys, rangovas pateikia užsakovams: sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su užsakovu suderintas lokalinės darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties pabaiga – 2022-08-31. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos visų 3.3 ir 3.4 punktuose išvardintų statinių statybos užbaigimo procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovas suteikia rangovui įgaliojimus pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą, surašyti deklaraciją apie statybos užbaigimą, pasirašyti ją, VTPSI pateikti prašymą deklaraciją patvirtinti. VĮ Registrų centrui pateikti prašymą įregistruoti užbaigtus statyti statinius Nekilnojamojo turte registre Palangos miesto savivaldybės vardu.
3. Darbus atlikti rangovas privalo iki 2022-06-30. Rangovas iki 2021-10-31 atlieka darbų už ne mažiau, kaip 1 800 000,00 Eur su PVM sumą. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, statinių, žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir Nacionaline žemės tarnyba.
4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų atliktas/-us Paslaugas/darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subteikėjus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdytojo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?