CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Nacionalinė švietimo agentūra
305238040
M. Katkaus g. 44
LT-09217   Vilnius
LT
Kam: Nijolė Kalasauskienė
Telefonas: +370 52356138
El. paštas: nijole.kalasauskiene@nsa.smm.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.nsa.smm.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/77312
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=493662&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=493662&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Švietimas
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Išsilavinimo pažymėjimų blankų spausdinimas

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

Vilnius

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

20 pavadinimų 290 000 vnt. Išsilavinimo pažymėjimų blankų spausdinimas. Atsiradus poreikiui, gali būti perkama iki 30 % papildomų paslaugų tomis pačiomis sąlygomis

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
79800000   Spausdinimo ir susijusios paslaugos
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

20 pavadinimų 290 000 vnt. Išsilavinimo pažymėjimų blankų spausdinimas. Atsiradus poreikiui, gali būti perkama iki 30 % papildomų paslaugų tomis pačiomis sąlygomis

II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius:  1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė: 
dienomis: 15
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Trukmė mėnesiais: 007 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Paslaugos sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Sutartyje numatomos netesybos – delspinigiai, kurie, Pirkėjui pareikalavus, skaičiuojami už kiekvieną kalendorinę dieną, kai Tiekėjas praleidžia nustatytus terminus paslaugai atlikti. Delspinigių dydis – 0,02 % nuo visos sutarties sumos.

III.1.2)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Su Tiekėju už atliktas paslaugas ir pristatytus blankus atsiskaitymas vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir Tiekėjui pateikus sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas.

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Pasirašius sutartį Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos Vykdytojui perduos įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (RN).

III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikti:

Išrašas iš teismo sprendimo

arba

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalį)

arba

atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija ).

Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Pateikti:

Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).

3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam atliekamos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikti:

1. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama:

Išrašas iš teismo sprendimo

arba

valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis

arba

valstybės įmonės Registrų centro išrašas.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros.

Pateikiamas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, tiekėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

2. Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).

4. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus 1 ir 2 punkte išvardytas veikas.

Pateikti:

Išrašas iš teismo sprendimo

arba

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 3 punktą)

arba

atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas.

Pateikiamas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, kai yra bent vienas iš šių nurodytų pažeidimų:

a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį tiekėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

d) tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.

Pateikti:

Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).

6. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus.

Pateikti:

Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje pateikiama:

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma

arba

valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

Pateikiamas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui: išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

7.Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Pateikti:

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma

arba

valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis

arba

atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.

Pateikiamas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

8. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį nustatytiems reikalavimams, apie kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.

Pateikti:

Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).

III.2.2)

Ekonominis ir finansinis pajėgumas

Su ekonomine ir finansine ūkio subjektų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdė bent vieną ar kelias, bet ne daugiau kaip dvi saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugų sutartį (-is), kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur.

Pateikti:

Pateikiama: Tiekėjo per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) įvykdytų saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugų sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodytas įvykdytos sutarties objektas, sutarties kaina, data, užsakovo kontaktai, užsakovo pažyma, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai.

III.2.3)

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Tiekėjas atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus: 1) gali dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; 2) patalpose gali būti saugoma, dirbama ar susipažįstama su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; 3) savo informacinėse sistemose turi teisę apdoroti įslaptintą informaciją.

Pateikti:

1. Tiekėjui (fiziniam asmeniui, savarankiškai užsiimančiam ūkine veikla) – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Tiekėjui (juridiniam asmeniui) – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas. 2. Tiekėjui – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad įvertintos juridinio asmens patalpos atitinka fizinės apsaugos reikalavimus ir jose galima dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, ar tokią informaciją saugoti. 3. Saugumo priežiūros tarnybos ar žinybinės saugumo priežiūros tarnybos išduotas leidimas, ĮIRIS apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją žymimą slaptumo žyma „Riboto naudojimo“

2. Tiekėjo darbuotojai, kuriems pirkimo procedūrų metu, rengiant pasiūlymą ir (ar) vykdant Sutartį bus būtina susipažinti su įslaptinta informacija, turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „Riboto naudojimo“.

Pateikti:

Pateikiamas tiekėjo darbuotojų, kuriems pirkimo procedūrų metu, rengiant pasiūlymą ir (ar) vykdant Sutartį bus būtina susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašas ir Valstybės saugumo departamento raštas, patvirtinantis, kad tiekėjo darbuotojams yra suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesnė slaptumo žyma kaip „Riboto naudojimo“.

Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiančios ir ten registruotos įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti Lietuvos Respublikos paslapčių subjektų paskelbtose atrankose sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus tiekėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius.

3. Tiekėjas turi turėti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos arba atitinkamos užsienio institucijos leidimą spausdinti saugiųjų dokumentų blankus.

Pateikti:

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos išduotos licencijos arba atitinkamos užsienio institucijos lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę spausdinti saugiųjų dokumentų blankus, kopija.

4. Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO 14001 arba lygiavertę.

Pateikti:

Pateikiama sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija.

Su techniniu ir (arba) profesiniu subrangovų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Jei Tiekėjas numato pasitelkti subrangovus, tokiu atveju jie turi atitikti III.2.3 punkte nustatytus 1-2 kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribota procedūra
IV.1.2)

Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2020-01-27 - 11:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2020-01-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?