CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Aušrotė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=536001
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90522400  -  Dirvožemio valymas ir apdorojimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymas vykdomas pagal Potencialaus taršos židinio Nr. 2614 (ligoninės katilinės buvusios naftos bazės Joniškyje, Pašvitinio g. 21) tvarkymo planą.
Tvarkymo plane nurodyti kiekiai yra preliminarūs, orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais ir Darbų atlikimo metu nustačius, kad Darbų apimtys yra didesnės nei buvo nurodyta pirkimo dokumentuose, tiekėjas jas turės atlikti savo lėšomis, neprašydamas papildomo apmokėjimo, išskyrus atvejus numatytus (sutarties projekto 3.3.2 papunktyje).
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytus Tvarkymo sąmatą ir Žiniaraštį (Veiklų sąrašą) (pirkimo dokumentų priedai).
Pastaba. Sutartis su laimėtoju bus pasirašyta, kai bus pasirašyta projekto "Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymas" finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45111100  -  Griovimo darbai
45112360  -  Žemės rekultivavimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymas vykdomas pagal Potencialaus taršos židinio Nr. 2614 (ligoninės katilinės buvusios naftos bazės Joniškyje, Pašvitinio g. 21) tvarkymo planą.
Tvarkymo plane nurodyti kiekiai yra preliminarūs, orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais ir Darbų atlikimo metu nustačius, kad Darbų apimtys yra didesnės nei buvo nurodyta pirkimo dokumentuose, tiekėjas jas turės atlikti savo lėšomis, neprašydamas papildomo apmokėjimo, išskyrus atvejus numatytus (sutarties projekto 3.3.2 papunktyje).
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytus Tvarkymo sąmatą ir Žiniaraštį (Veiklų sąrašą) (pirkimo dokumentų priedai).
Pastaba. Sutartis su laimėtoju bus pasirašyta, kai bus pasirašyta projekto "Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymas" finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonė Nr. 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“
II.2.14)

Papildoma informacija

Finansavimo šaltinis (-iai):Europos Sąjungos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi teisę verstis pirkimo objekto specifiką atitinkančia ūkine veikla (kietųjų atliekų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų surinkimas (atliekų tvarkymo taisyklių kodas -17 05 03)), kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą-Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % sutartyje nurodytos bendros sutarties kainos.
Siekdamas užtikrinti sutarties įvykdymą Tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, vietoj sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) % bendros sutarties kainos.
Už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas Užsakovas su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Tiekėjo sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos (sutarties projekto 3.8 papunktis).
Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su sutartyje nurodytais subrangovais.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
4. Perkančioji organizacija nenumato organizuoti susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų. Tiekėjai su objektu gali susipažinti savo iniciatyva.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?