CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Uždavinė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=506965
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų rekonstrukcijos techninio darbo projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Techninį darbo projektą parengti, pagal statinio projektavimo techninę užduotį. Techninį darbo projektą parengimą ir projekto vykdymo priežiūrą atlikti vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais (įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais).
Administracinės paskirties pastato rekonstrukcija, pakeičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir pritaikant jį bendruomeniniams vaikų globos namams Livonijos g. 28, Joniškyje.
Projektavimo paslaugos – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas parengti statinio projektą, t.y. normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Livonijos g. 28, Joniškis.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Techninį darbo projektą parengti, pagal statinio projektavimo techninę užduotį (pridedama). Techninį darbo projektą parengimą ir projekto vykdymo priežiūrą atlikti vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais (įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais).
Administracinės paskirties pastato rekonstrukcija, pakeičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir pritaikant jį bendruomeniniams vaikų globos namams Livonijos g. 28, Joniškyje.
Projektavimo paslaugos – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas parengti statinio projektą, t.y. normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.
Pastatas yra kultūros paveldo vietovės „Joniškio miesto istorinė dalis“ (u. k Kultūros vertybių registre 17084) urbanistinės struktūros statinys. Vadovauti šio pastato projektavimui ir projekto vykdymo priežiūrai turi teisę nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, galintys rengti projektus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje.
Pastato rekonstruojamas plotas turi sudaryti iki 200 m², pastate gyvens iki 10 asmenų. Pastatas turi atitikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8cedb400af4611e88f64a5ecc703f89b).
Atlikti reikalingus tyrimus, parengti projektinius pasiūlymus, teisės aktų nustatyta tvarka juos suderinti ir viešinti, gauti inžinierinių tinklų prisijungimo sąlygas, parengti techninį darbo projektą, ir gauti statybą leidžiantį dokumentą
Pirkimui skirtų lėšų suma – 20 000,00 Eur su PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: . 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi pasiūlyti projekto vadovą, turintį teisę teikti statinių projektų rengimo paslaugas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą-Lietuvoje ar
užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % sutartyje nurodytos bendros sutarties kainos.
Atsiskaitymo su tiekėju tvarka: už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas perkančioji prganizacija su tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdama į tiekėjo sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-21
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
76299
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-04-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?