CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
126125624
S. Konarskio g. 13
LT-03109  Vilnius
LT
Kam: Ieva Dženkauskaitė
Telefonas: +370 52191561
El. paštas: i.dzenkauskaite@cpva.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.cpva.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2377
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=552315&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=552315&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federacinė agentūra ar tarnyba
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Kita: ES ir kitų tarptautinių programų lėšomis finansuojamų projektų administravimas
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: taip
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
188785847
Saltoniškių g. 19
LT-08105  Vilnius
LT

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Investuotojo atranka partnerystės projektui „Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šiauliuose, Purienų, g. 48, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
  Kategorijos Nr.  18:  Pastatų valymo paslaugos bei nuosavybės valdymo paslaugos
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Šiauliai

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.5)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Projektą įgyvendina Policijos departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 906 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šiauliuose, Purienų g. 48, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“.

  Įsigyjamos projektavimo, statybos bei priežiūros ir kt paslaugos.

  Policijos departamentas 2020 m. spalio 30 d. vadovaudamasis VPGSĮ 11 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis įgaliojo VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą organizuoti ir atlikti skelbiamų derybų procedūras iki sutarties pasirašymo (įgaliojimo Nr. 5- IL-14005).

  II.1.6)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  70330000   Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį
  Papildomas žodynas
  45000000   Statybos darbai
  45453000   Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
  50000000   Remonto ir priežiūros paslaugos
  65000000   Komunalinės paslaugos
  71000000   Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
  75100000   Administravimo paslaugos
  90000000   Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
  90910000   Valymo paslaugos
  II.1.7)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką
  Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį
  II.1.8)

  Pirkimo dalys

  Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
  II.1.9)

  Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

  Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
  II.2)

  Kiekis arba sutarties apimtis

  II.2.1)

  Visas kiekis ar visa apimtis:

  Šiaulių AVPK partnerystės projekto apimtis – Šiaulių AVPK veiklai reikalingų pastato, kurio bendras plotas – iki 5 198 kv. m, esančių adresu: Purienų g. 48, Šiauliai, projektavimas, statyba ir priežiūros bei kitų viešųjų paslaugų teikimas.

  II.2.2)

  Informacija apie pasirinkimo galimybes

  Pasirinkimo galimybės: ne
  II.2.3)

  Informacija apie pratęsimus

  Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
  II.3)

  Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

  Trukmė mėnesiais: 180 

  III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

  III.1)

  Su sutartimi susijusios sąlygos

  III.1.1)

  Reikalaujami užstatai ir garantijos:

  Privatus subjektas turi pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal Pirkimo sąlygose nustatytas formas, kurio dydis būtų:

  iki Eksploatacijos pradžios – 5 % (penki) Investuotojo Pasiūlyme nurodytos bendros Investicijų į Turtą sukūrimo vertės (su PVM) ;

  nuo Eksploatacijos pradžios iki Sutarties galiojimo pabaigos ir 3 (tris) mėnesius po to – 5 % (penki) nuo atitinkamų Paslaugų teikimo metų Metinio atlyginimo (be PVM).

  III.1.2)

  Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

  Privatus subjektas už Sutarties vykdymą gauna tik Metinį atlyginimą, kuris apskaičiuojamas ir mokamas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka.

  III.1.3)

  Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

  Laimėjęs dalyvis turės įsteigti naują privatų subjektą (SPV). Sutartis bus trišalė - pasirašyta tarp Policijos departamento, laimėjusio dalyvio bei jo įsteigto privataus subjekto.

  III.1.4)

  Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

  Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
  III.2)

  Dalyvavimo sąlygos

  III.2.1)

  Asmeninė padėtis

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Kandidato, kaip juridinio asmens, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Kandidato apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl Kandidato, kaip juridinio asmens, per pastaruosius 5 (penkerius) metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

  Pateikiama:

  Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, išrašas iš teismo sprendimo (jeigu toks yra) arba įgaliotos užsienio institucijos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad (i) Kandidatas (ii) Kandidato vadovas ir kiti Kandidato vardu veikiantys asmenys, (iii) buhalteris ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti Kandidato apskaitos dokumentus, neturi galiojančio teistumo už šiame punkte nurodytas nusikalstamas veikas.

  Jeigu Kandidato buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, juos galima pakeisti:

  (i) atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji taikoma Kandidato buveinės valstybėje; arba

  (ii) jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma – oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko.

  Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.

  2. Kandidatas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

  Pateikiama:

  Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Kandidato deklaracijos forma pateiktą formą.

  3. Kandidatas nėra bankrutavęs, likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (Kandidato ir kreditorių susitarimo tęsti Kandidato veiklą, kai Kandidatas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

  Pateikiama:

  1) Jeigu Kandidatas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Komisija nereikalauja Kandidato pateikti dokumentų apie Kandidato teisinį statusą. Ši informacija bus tikrinama valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą Sąlygose.

  Jeigu Kandidatas yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad Kandidatas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba Kandidato padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

  Jeigu Kandidato buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, juos galima pakeisti:

  (i) atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji taikoma Kandidato buveinės valstybėje; arba

  (ii) jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma – oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko.

  2) Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Kandidato deklaracijos forma pateiktą formą.

  Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti (sudaryti) ne anksčiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.

  4. Kandidatui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra atliekamos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus.

  Pateikiama:

  1) Jeigu Kandidatas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Komisija nereikalauja Kandidato pateikti dokumento apie Kandidato teisinį statusą. Ši informacija bus tikrinama valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą Sąlygose.

  Jeigu Kandidatas yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad Kandidatui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros.

  Jeigu Kandidato buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, juos galima pakeisti:

  (i) atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji taikoma Kandidato buveinės valstybėje; arba

  (ii) jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma – oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko.

  2) Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Kandidato deklaracijos forma pateiktą formą.

  Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti (sudaryti) ne anksčiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.

  5. Dėl Kandidato, kaip juridinio asmens, per pastaruosius 5 (penkis) metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.

  Pateikiama:

  Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, išrašas iš teismo sprendimo (jeigu toks yra), arba įgaliotos užsienio valstybės institucijos dokumentas, patvirtinantis, kad Kandidatas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už šiame punkte nurodytas nusikalstamas veikas.

  Jeigu Kandidato buveinės valstybėje tokie dokumentai neišduodami, arba neapima visų keliamų klausimų, juos galima pakeisti:

  (i) atitinkama priesaikos deklaracija, jei ji taikoma Kandidato buveinės valstybėje; arba

  (ii) jeigu priesaikos deklaracija nėra taikoma – oficialia Kandidato deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko.

  Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.

  6. Kandidatas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Valdžios subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Kandidatas iš pirkimo procedūros pašalinamas, jei yra padaręs bent vieną iš šių nurodytų pažeidimų:

  a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį Kandidatui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai;

  b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai;

  c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Kandidato pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai;

  d) viešojo pirkimo sutarties neįvykdymas ar netinkamas jos įvykdymas, kai tai buvo esminis viešojo pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta LR Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo nutraukta viešojo pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Kandidatas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 (trejus) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę viešojo pirkimo sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Valdžios subjektas iš pirkimo procedūros pašalina Kandidatą ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad Kandidatas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.

  Pateikiama:

  Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Kandidato deklaracijos forma pateiktą formą.

  7. Kandidatas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį nustatytiems reikalavimams, apie kurią Valdžios subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu Kandidatas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius (vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.

  Pateikiama:

  Kandidato deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Kandidato deklaracijos forma pateiktą formą.

  8. Kandidatas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra Valdžios subjektas, reikalavimus. Kandidatas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų.

  Pateikiama:

  1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio valstybės institucijos dokumentas.

  2) Jeigu Kandidatas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti socialinio draudimo įsipareigojimų įvykdymą įrodančių dokumentų. Valdžios subjektas duomenis tikrina paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą Sąlygose. Tuo atveju, jeigu socialinio draudimo įsipareigojimus administruojančios įstaigos informacinė sistema paskutinę paraiškų pateikimo dieną neveikia dėl techninių trikdžių ir Valdžios subjektas neturi galimybės neatlygintinai patikrinti duomenis apie Kandidato kvalifikaciją, Valdžios subjektas turi teisę prašyti Kandidato pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiame punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

  Jeigu Kandidatas yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nustatyto reikalavimo atitikimą.

  Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą.

  9. Nėra įrodymų, patvirtinančių, kad tiekėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės saugumui. Tiekėjas gali naudoti, saugoti ir perduoti įslaptintą informaciją, reikalingą pirkimui atlikti.

  Pateikiama:

  Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas.

  Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiančios ir ten registruotos įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti Lietuvos Respublikos paslapčių subjektų paskelbtose atrankose sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus tiekėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius.

  Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Kandidatas, privalo atitikti 1-9 punktuose nustaytus reikalavimus, 9 punktą - kurie vykdys elektroninių ryšių (telekomunikacijų) bei apsauginės signalizacijos Darbus ir techninės priežiūros Paslaugas (kaip nurodyta Sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos Paslaugų specifikacijos nurodytose srityse: elektros sistemos ir įrenginiai; apsaugos signalizacinė sistemos ir įrenginiai; judėjimo kontrolės sistemos ir įrenginiai; vaizdo stebėjimo sistemos ir įrenginiai; telekomunikacijų ir techniniai informacijos perdavimo sistemos ir įrenginiai; automatizavimo sistemos ir įrenginiai).

  III.2.2)

  Ekonominis ir finansinis pajėgumas

  Su ekonomine ir finansine ūkio subjektų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Kandidatas turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Šiaulių AVPK projektą. Bendra finansavimo suma, įskaitant Finansuotojo indėlį į Šiaulių AVPK projektą kartu su Dalyvio finansiniu indėliu turi būti ne mažesnė nei 9 050 000 (devyni milijonai penkiasdešimt tūkstančių) Eur.

  Pateikiama:

  Finansuotojo raštas apie numatomą finansavimą ar / ir Kandidato akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimas skirti reikiamas lėšas ir finansinės atskaitomybės ar kitas dokumentas įrodantis realų lėšų turėjimą.

  Tuo atveju, jeigu Kandidatas kvalifikacijos reikalavimą grįs Kandidato akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimu, Komisija visais atvejais tikrins, ar sprendimas priimtas tinkamo asmens organo, neviršijant savo kompetencijos ribų bei ar tas asmuo iš tiesų valdo Projekto finansavimui reikalingą sumą.

  III.2.3)

  Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

  Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Kandidato vidutinė metinė visuomeninės paskirties pastatų statybos ir montavimo darbų apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 4 500 000 (keturi milijonai penki šimtai tūkstančių) Eur (be PVM) (arba atitinkamai kita valiuta).

  Pateikiama:

  Per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos atliktų pastatų statybos ir montavimo darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Statybos darbų ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą.

  Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos KS-01 (ketvirtinės) statistinės ataskaitos. Taip pat pateikiamos užsakovų pažymos (ir/ar statybų užbaigimo aktai) apie tai, kad statybos ir montavimo darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Jeigu Kandidatas yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, o buveinės valstybėje KS-01 (ketvirtinės) statistinės ataskaitos neteikiamos, arba neapima visų duomenų teikiamų KS-01 ataskaitoje, ją galima pakeisti Sąlygų 11 priede Statybos darbų ir montavimo darbų sąrašo forma pateikta forma.

  2. Kandidato vidutinė metinė visuomeninės paskirties pastatų administravimo bei priežiūros tinkamai suteiktų paslaugų apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnės kaip 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) Eur (be PVM) (arba atitinkamai kita valiuta).

  Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių.

  Pateikiama:

  Per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Kandidato įregistravimo dienos (jeigu Kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos teiktų turto administravimo bei priežiūros paslaugų sąrašas pagal Sąlygų 10 priede Turto administravimo bei priežiūros paslaugų sąrašo forma pateiktą formą.

  Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai visuomeninės paskirties pastatuose, nurodant suteiktų paslaugų sumas, paslaugų teikimo laikotarpį.

  III.3)

  Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

  III.3.1)

  Informacija apie tam tikrą profesiją

  Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
  III.3.2)

  Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

  Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Derybų procedūra
  IV.1.2)

  Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

  Numatomas subjektų skaičius:  5
  Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai: 

  Kvalifikacinės atrankos metu bus palyginama kvalifikacijos reikalavimus atitikusių Kandidatų kvalifikacija ir atrinkti ne daugiau kaip 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, kurie bus pakviesti pateikti Pirminius pasiūlymus ir dalyvauti derybose. Jei dėl vienodai surinkto balų skaičiaus susidarys daugiau kaip 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Kandidatai, į šį 5 (penkių) labiausiai kvalifikuotų Kandidatų sąrašą bus įtraukiamas tas Kandidatas, kuris paraišką pateikė anksčiausiai. Jeigu kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Sąlygų 4 priede Kvalifikacijos reikalavimai atitiks 5 (penki) ar mažiau Kandidatų, kvalifikacinė atranka nebus vykdoma ir visiems Kandidatams, atitinkantiems kvalifikacijos reikalavimus, kartu su pranešimu apie kvalifikacijos patikrinimo rezultatus, Komisija išsiųs kvietimą pateikti Pirminius pasiūlymus ir dalyvauti derybose. Tuo atveju, jeigu kvalifikacinės atrankos metu keletas Kandidatų surinks vienodą balų sumą, teikti Pirminį pasiūlymą bus pakviestas tas Kandidatas, kuris paraišką pateikė anksčiau.

  IV.1.3)

  Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu

  Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų pasiūlymų skaičių:  ne
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: , kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  ne
  IV.3.4)

  Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

  2021-02-15 - 14:00
  IV.3.6)

  Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

  Lietuvių

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie periodiškumą

  Tai periodiškas pirkimas: ne
  VI.2)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.4)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.4.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

  Vilniaus apygardos teismas
  193312970
  Gedimino pr.40/1
  Vilnius
  LT
  Telefonas: +370 52688037
  Interneto adresas:
   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.4.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Peržiūros procedūra nustatyta VPGSĮ IV skyriuje.

  VI.4.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.5)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2020-12-04

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?