CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
188675233
Pilaitės pr. 19
LT-06264  Vilnius
LT
Kam: Lina
Telefonas: +370 70666277
El. paštas: bv7825@vsd.lt
Faksas: +370 70666523
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.vsd.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6725
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=535605&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=535605&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: taip
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
121442211
LT-03219  Vilnius
LT

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Specializuotos aparatinės ir programinės įrangos, skirtos internetu perduodamos informacijos valdymui, pirkimas ir diegimas

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Prekės
  Pirkimas
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Vilnius

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.5)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Pirkimas skaidomas į dvi dalis: I pirkimo dalis. Interneto tinklu perduodamos informacijos kontrolės specializuotos taktinės įrangos, skirtos vykdyti interneto tinklu perduodamos informacijos taktinio pobūdžio pasyvią kontrolę (angl. passive interception) ir apdoroti pirminius duomenis kontroliuojamų objektų interneto prieigos taškuose pirkimas. II pirkimo dalis. Interneto tinklu perduodamos informacijos kontrolės ir dekodavimo techninės ir programinės įrangos, skirtos vykdyti Interneto tinklu perduodamos informacijos turinio kontrolę elektroninių ryšių tinklus ir/ar paslaugas teikiančių ūkio subjektų tinkluose ir gaunamos informacijos dekodavimą bei apdorojimą pirkimas.

  II.1.6)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  48000000   Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
  II.1.7)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką
  Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį
  II.1.8)

  Pirkimo dalys

  Ši sutartis padalyta į dalis:  taip
  Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų dalių
  II.1.9)

  Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

  Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
  II.2)

  Kiekis arba sutarties apimtis

  II.2.1)

  Visas kiekis ar visa apimtis:

  Tikslūs pirkimo kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje, žymimoje slaptumo žyma “Riboto naudojimo“

  II.2.2)

  Informacija apie pasirinkimo galimybes

  Pasirinkimo galimybės: ne
  II.2.3)

  Informacija apie pratęsimus

  Ši sutartis gali būti pratęsta: ne

  Informacija apie pirkimo dalis

  Pirkimo dalis Nr.: 1  Pirkimo dalies pavadinimas: Specializuotos aparatinės ir programinės įrangos, skirtos internetu perduodamos informacijos valdymui, pirkimas ir diegimas
  1)

  Trumpas aprašymas:

  Interneto tinklu perduodamos informacijos kontrolės specializuotos taktinės įrangos, skirtos vykdyti interneto tinklu perduodamos informacijos taktinio pobūdžio pasyvią kontrolę (angl. passive interception) ir apdoroti pirminius duomenis kontroliuojamų objektų interneto prieigos taškuose pirkimas. Tikslus pirkimo objekto aprašymas, kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje, žymimoje slaptumo žyma “Riboto naudojimo“

  2)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  48000000   Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
  3)

  Kiekis arba apimtis:

  4)

  Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą

  Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)
  5)

  Papildoma informacija apie pirkimo dalis:

  Pirkimo dalis Nr.: 2  Pirkimo dalies pavadinimas: Specializuotos aparatinės ir programinės įrangos, skirtos internetu perduodamos informacijos valdymui, pirkimas ir diegimas
  1)

  Trumpas aprašymas:

  Interneto tinklu perduodamos informacijos kontrolės ir dekodavimo techninės ir programinės įrangos, skirtos vykdyti Interneto tinklu perduodamos informacijos turinio kontrolę elektroninių ryšių tinklus ir/ar paslaugas teikiančių ūkio subjektų tinkluose ir gaunamos informacijos dekodavimą bei apdorojimą pirkimas. Tikslus pirkimo objekto aprašymas, kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje, žymimoje slaptumo žyma “Riboto naudojimo“

  2)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  48000000   Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
  3)

  Kiekis arba apimtis:

  4)

  Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą

  Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)
  5)

  Papildoma informacija apie pirkimo dalis:

  III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

  III.1)

  Su sutartimi susijusios sąlygos

  III.1.4)

  Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

  Tiekėjas privalo pateikti įmonės patikimumo pažymėjimą (slaptumo žyma “Riboto naudojimo“) ir darbuotojų leidimus dirbti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma “Riboto naudojimo“

  III.2)

  Dalyvavimo sąlygos

  III.2.1)

  Asmeninė padėtis

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos.

  Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinę atskaitomybę ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieneri metai. Pateikiama: Tiekėjo deklaracija.

  Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba valstybės įmonės Registrų centro išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais ar jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus nėra tokia pati ar panaši (pateikiamas originalas), arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali tiekėjo deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

  Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, išskyrus pirmam punkte išvardytas veikas. Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas , išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, įskaitant informacijos apsaugos ar tiekimo patikimumo įsipareigojimų pažeidimą įgyvendinant ankstesnį pirkimą. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama: Tiekėjo deklaracija

  Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra Centrinė perkančioji organizacija, reikalavimus. Pateikiama: Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos pranešime apie pasiūlymų pateikimą, duomenis.

  Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra Centrinė perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  Nėra įrodymų, patvirtinančių, kad tiekėjas yra nepatikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui. Tiekėjas gali naudoti, saugoti ir perduoti įslaptintą informaciją, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“, reikalingą pirkimui atlikti. Pateikiama: Tiekėjo patikimumo pažymėjimas , įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar tiekėjo leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

  III.2.3)

  Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

  Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Tiekėjas per paskutiniuosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) yra tinkamai įvykdęs Europos Sąjungos ar NATO šalyje bent 1 (vieną) sutartį, kurios objektas būtų LI (lawful interceptions) sprendinių diegimas. Pateikiama: laisvos formos pažyma, patvirtinta tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Pažymoje turi būti nurodyta paslaugų atlikimo vertė, data ir vieta, sutarties objektas bei kita sutarties šalis.

  Tiekėjas turi būti įdiegęs standartus ISO 9001, 14001, 27001 Pateikiami tai įrodantys dokumentai.

  Įmonės įranga, sprendiniai turi atitikti ETSI standartus. Pateikiami tai įrodantys dokumentai.

  III.3)

  Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

  III.3.1)

  Informacija apie tam tikrą profesiją

  Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
  III.3.2)

  Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

  Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Ribota procedūra
  IV.1.2)

  Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

  Numatomas subjektų skaičius:  3
  Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai: 

  Pirkimas vykdomas pagal viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymą

  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  ne
  IV.3.4)

  Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

  2020-10-16 - 09:00
  IV.3.6)

  Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

  Lietuvių

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie periodiškumą

  Tai periodiškas pirkimas: ne
  VI.2)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.4)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.4.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.4.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  per 10 dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos.

  VI.4.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.5)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2020-09-16

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?