CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
188768545
J.Basanavičiaus g. 36
Kėdainiai
LT-57288
LT
Asmuo ryšiams: Virginija Vaičiulienė
Telefonas: +370 34769558
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=499082
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS PASTATO, DIDŽIOJI G. 60, KĖDAINIAI, MODERNIZAVIMO RANGOS DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti darbo projektą, rangos darbus pagal techninį projektą ,,Kėdainių Šviesiosios gimnazijos pastato 1E2P, Didžioji g. 60, Kėdainiuose, rekonstravimo projektas“ Nr. IN54-00-TP, archeologinius kasinėjimus žemės judinimo darbų vietose, kadastrinių matavimų bylą su patikra, atnaujintą žemės sklypo planą, geodezinius matavimus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71351914  -  Archeologijos paslaugos
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Didžioji g. 60, Kėdainiai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas: darbo projekto parengimas, rangos darbai pagal techninį projektą ,,Kėdainių Šviesiosios gimnazijos pastato 1E2P, Didžioji g. 60, Kėdainiuose, rekonstravimo projektas“ Nr. IN54-00-TP, archeologinių kasinėjimų žemės judinimo darbų vietose atlikimo, kadastrinių matavimų bylos su patikra ir atnaujinto žemės sklypo plano parengimo, geodezinių matavimų atlikimo paslaugos.
Rekonstruojama: dviejų aukštų pastatas su mansarda ir rūsiu - pastate įrengiamos dvi laiptinės ir liftas pritaikytas ŽN poreikiams, multifunkcinė salė su balkonu, kabinetai, laboratorijos, specialios paskirties patalpos, merginų ir vaikinų persirengimo kambariai, sanitarinės patalpos, virš salės eksploatuojamas stogas, visos reikalingos inžinerinės komunikacijos pastato viduje, lauko inžineriniai tinklai, sutvarkoma aplinka – sklypas aptveriamas tvora, apželdinamas, įrengiami segmentiniai varteliai, visu pastato perimetru paklojama trinkelių danga, sumontuojami 8 dviračių stovai pritaikyti statyti po du dviračius. Antro aukšto lygyje statomas pastatas skaidriu stikliniu koridoriumi jungiamas su esamu gimnazijos pastatu. Bendras pastato tūris – apie 10 800 kub. m, bendras plotas – 2 543,12 kv. m. Pastato aukštis – 12,84 m. Sklypo plotas – 1 392 kv. m. Parengti darbo projektą, kadastrinių matavimų bylą su patikra ir atnaujintą žemės sklypo planą, geodezines išpildomąsias nuotraukas, atlikti archeologinius tyrimus žemės judinimo darbų vietose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
2. Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingo negyvenamo mokslo paskirties pastato, kuris yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovu šiose darbų srityse:
bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas); statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai,
specialieji statybos darbai:
mechanikos darbai (šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas),
elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos ir statinio gaisrinės signalizacijos įrengimas) (šį reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: galiojančio(ių) SPSC išduoto(ų) kvalifikacijos atestato(ų) skaitmeninė(s) kopija(os), arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, skaitmeninės kopijos.
I. Pastaba. Perkančioji organizacija nereikalaus dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.
Europos Sąjungos narės, Šveicarijos Konfederacijos valstybių arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, tiekėjams teisę verstis ta veikla gali įrodyti pateiktas ne tik pagal Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ IX skyriaus nuostatas išduotas teisės pripažinimo dokumentas, įrodantis tiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, bet ir kiti dokumentai, kurie pasiūlymo pateikimo dieną įrodo, kad užsienio tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti.
II. Pastaba: Užsienio šalių tiekėjai šiuos dokumentus turės pateikti iki Sutarties pasirašymo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nenustatomi.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nenustatomi.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei sudaromas papildomas susitarimas, nuo šio susitarimo pasirašymo) dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą - užstatą, kuris sudaro 5 procentus kiekvienais metais skirto finansavimo (be PVM).
2. Netesybos (bauda, delspinigiai).
3. Perkančioji organizacija privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo Rangovo pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-03-02
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-06-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-03-02
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 204 kab., J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?