CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188778315
Žirmūnų g. 1D
LT-09239  Vilnius
LT
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): Žirmūnų g. 1D, Vilnius LT-09239
Kam: Lina Turonytė
Telefonas: +370 52718002
El. paštas: lina.turonyte@adic.gov.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: https://adic.lrv.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1061
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=556555&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=556555&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Bendros viešosios paslaugos
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blankų gamybos paslauga

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

Žirmūnų g. 1D, Vilnius LT-09239

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Sutarties galiojimo laikotarpiu numatoma užsakyti 6 000 vnt. Teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blankų.

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
79800000   Spausdinimo ir susijusios paslaugos
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

Sutarties galiojimo laikotarpiu numatoma užsakyti 6 000 vnt. Teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blankų. Esant poreikiui, sutartį pratęsus, Perkančioji organizacija gali užsisakyti papildomai iki 6 000 vnt. Teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blankų, apmokant už juos Pirkimo sutartyje nurodytą kainą.

II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius:  1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė: 
mėnesių: 36
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Trukmė mėnesiais: 036 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriame nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų su PVM.

III.1.2)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Perkančioji organizacija už pagamintus blankus sumoka per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, kiekvieną kartą teikėjui pristačius užsakytus blankus ir pateikus teisingą PVM sąskaitą faktūrą bei pasirašius blankų priėmimo–perdavimo aktą.

Mokėjimo laikotarpis 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nustatomas atsižvelgiant į sutarties numatomą vertę, nepakankamą finansavimą, skiriamą asmens dokumentų blankams įsigyti, bei būtinybę tokiomis sąlygomis užtikrinti savalaikį asmens dokumentų išrašymą.

III.1.3)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti Pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Perkančioji organizacija ypatingas pirkimo sutarties vykdymo sąlygas dėl tiekimo patikimumo ir informacijos saugumo apibrėžia Pirkimo sąlygų XVII skyriuje.

III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Teikėjas (fizinis asmuo) arba teikėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą. Dėl teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

2. Teikėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus teikėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

3. Teikėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas, dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, sprogmenimis, sprogstamosiomis bei radioaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus 1 punkte nurodytas veikas.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškos pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

4. Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (teikėjo ir kreditorių susitarimą tęsti teikėjo veiklą, kai teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

1) Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui. Duomenys yra tikrinami Perkančiosios organizacijos paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie Pirkimą.

Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

2) Teikėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 4 priedas), patvirtinanti, kad teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais ar jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali teikėjo deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

5. Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis:

a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį teikėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

c) profesinės etikos pažeidimo, kai nuo teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

d) teikėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis šiuo įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad teikėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina teikėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad teikėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.

Teikėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 4 priedas).

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

6. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

7. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus.

Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Duomenys yra tikrinami Perkančiosios organizacijos paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie Pirkimą.

Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

8. Teikėjas turi teisę gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiųjų dokumentų blankus.

Teikėjas turi pateikti:

Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas pateikia Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų apsaugos ministerijos išduotą galiojančią saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licenciją. Užsienio šalies teikėjas pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teikėjas turi teisę spausdinti saugiuosius dokumentus ir saugiųjų dokumentų blankus.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

9. Teikėjas atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus:

1) Teikėjas turi teisę sudaryti įslaptintus sandorius, žymimus ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai;

2) Teikėjo patalpose gali būti saugoma įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai;

3) Teikėjas gali automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai.

4) Teikėjas yra patikimas ir nekelia pavojaus nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui.

Teikėjui (fiziniam asmeniui, savarankiškai užsiimančiam ūkine veikla) – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis teikėjo teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai.

Teikėjui (juridiniam asmeniui) – Valstybės saugumo departamento įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, išduotas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, kuris suteikia teisę sudaryti įslaptintus sandorius, saugoti įslaptintą informaciją teikėjo patalpose, žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai. Saugumo priežiūros tarnybos arba žinybinės saugumo priežiūros tarnybos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad teikėjas Įslaptintos informacijos ryšių ir informacine sistema (toliau – ĮIRIS) gali automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją, žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai. Teikėjo darbuotojų, kurie dalyvaus rengiant ir teikiant pasiūlymą ir vykdys sutartį, sąrašas (Valstybės saugumo departamento raštas, patvirtinantis, kad teikėjo darbuotojams yra išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai.

Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija, vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiantys juridiniai asmenys ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti šiame Pirkime dėl teisės sudaryti įslaptintą sandorį, kurį organizuojant ir vykdant bus perduodama įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai (EU Secret), jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus teikėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos.

CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Teikėjas gali pasitelkti subrangovus (subteikėjus), tačiau tai nekeičia pagrindinio teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties įvykdymo. Jei teikėjas pasitelkia subrangovus (subteikėjus), paraiškoje turi nurodyti, kokius subrangovus (subteikėjus) pasitelkia ir kokiai Pirkimo sutarties daliai vykdyti. Subrangovai (subteikėjai) turi atitikti šio skelbimo III.2.1. skyriaus 1-7 punktuose nustatytus reikalavimus, o šio skelbimo III.2.1. skyriaus 8-9 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus subrangovas(-ai), pasitelktas(-i) saugiųjų dokumentų blankų sudėtinių dalių gamybai.

III.2.2)

Ekonominis ir finansinis pajėgumas

Su ekonomine ir finansine ūkio subjektų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Teikėjo vidutinės metinės paskutinių 3 (trejų) finansinių metų arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 (trejus) finansinius metus) pajamos iš saugiųjų dokumentų blankų gamybos veiklos turi būti ne mažesnės kaip 220 000 Eur su PVM.

Pateikiama teikėjo pažyma apie teikėjo atitinkamų 3 (trejų) finansinių metų (t. y. nurodomos atskirai kiekvienų metų) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugų pajamas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

III.2.3)

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Teikėjas per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) yra sėkmingai įvykdęs ir / arba šiuo metu vykdo bent 1 (vieną) ar daugiau panašaus pobūdžio (saugiųjų dokumentų blankų gamybos) sutartį (-is), kurios (-ių) bendra vertė yra ne mažesnė nei 138 000 Eur su PVM. Jei teikėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per nurodytą laikotarpį yra ne mažesnė nei 138 000 Eur su PVM.

Pateikiama:

1) Informacija apie (bent vieną ar daugiau) sėkmingai įvykdytą ar vykdomą panašaus pobūdžio (saugiųjų dokumentų blankų gamybos) sutartį (nurodomas paslaugų gavėjas, sutarties objektas, trumpas objekto aprašymas, sutarties vertė eurais su PVM, sutarties sudarymo data, sutarties trukmė, asmuo pasiteirauti, telefonas pasiteirauti).

2) Įrodymui apie paslaugų suteikimą teikėjas pateikia:

jeigu gavėjas buvo perkančioji organizacija, – kompetentingos institucijos išduotą ar patvirtintą pažymą, jeigu gavėjas buvo ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jeigu pastarosios nėra, – kandidato ar dalyvio deklaraciją.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

Pastaba: Priėmimo-perdavimo aktai nėra dokumentai, lygiaverčiai užsakovo pažymoms, taigi jie nebus laikomi dokumentais, įrodančiais tinkamą paslaugų įvykdymą.

2. Teikėjo siūlomų paslaugų kokybė turi atitikti Lietuvos, Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus.

Pateikiama:

Teikėjo įmonės vadovo ir įmonės antspaudu, jei teikėjas turi, patvirtintas kopijas LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO/IEC 27001:2013 ir ISO 14298:2013 standartų sertifikatų arba lygiaverčių pažymėjimų, įrodančių, kad teikėjo įmonėje yra įdiegtos nurodytus standartus atitinkančios sistemos, užtikrinančios tinkamą Pirkimo objekto kokybę. Veiklos rūšis, nurodyta sertifikate, turi atitikti Pirkimo objektą (saugiųjų dokumentų blankų gamyba).

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybų procedūra
IV.1.2)

Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2021-01-12 - 10:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.4)

Skundų pateikimo procedūra

VI.4.1)

Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
01501   Vilnius
LT
Telefonas: +370 526888037
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt
 

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

VI.4.2)

Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

Ginčai tarp Perkančiosios organizacijos ir teikėjų nagrinėjami Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo IV skyriuje nustatyta tvarka.

VI.4.3)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
01501  Vilnius
LT
Telefonas: +370 526888037
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2020-12-29

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?