CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
188668192
Jogailos g. 14
Vilnius
01116
LT
Asmuo ryšiams: Ligita Stiklakienė
Telefonas: +370 52126557
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.kt.gov.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=460719
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (De minimis) pagalbos registro naujos programinės įrangos sukūrimo, diegimo ir susijusių paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  2019
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72000000  -  IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), kuri yra Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registras) tvarkytoja ir valdytoja, šiuo projektu siekia įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnyje nustatytas registro valdytojo ir registro tvarkytojo teises ir pareigas, taip užtikrinti, kad registras atitiktų organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus.
Šio projekto tikslas – sukurti naują programinę įrangą Registrui, perkelti duomenis iš esamo Registro ir papildyti Registrą naujais funkcionalumais.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72000000  -  IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), kuri yra Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registras) tvarkytoja ir valdytoja, šiuo projektu siekia įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnyje nustatytas registro valdytojo ir registro tvarkytojo teises ir pareigas, taip užtikrinti, kad registras atitiktų organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus.
Šio projekto tikslas – sukurti naują programinę įrangą Registrui, perkelti duomenis iš esamo Registro ir papildyti Registrą naujais funkcionalumais.
Šio projekto uždaviniai:
• Viešinti Registro duomenis tokiu būdu užtikrinant duomenų apie suteiktą valstybės ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą viešumą bei skaidrumą. Visi norintys Konkurencijos tarybos Registro Kotis interneto svetainėje suvedę gavėjo identifikacinius duomenis galės patikrinti, kokia valstybės bei nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma yra suteikta konkrečiam gavėjui bei su juo susijusiems asmenims. Viešai skelbiami tik tie duomenys, kurių atskleidimas nepažeidžia asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų ar kitų ūkio subjektų teisėtų interesų;
• Naudojant Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP) suteikti valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjams tiesioginę saugią ir asmens duomenų saugumą užtikrinančią prieigą prie Registre kaupiamų duomenų. Per VIISP prisijungę pagalbos gavėjai galės ne tik sužinoti detalią informaciją apie jiems bei su jais susijusiems asmenims suteiktą valstybės ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą, bet ir atsisiųsti arba atsispausdinti atitinkamas ataskaitas pagal pateiktas užklausas;
• Teikti nuasmenintus duomenis Atvirų duomenų formatu (csv, xlsx ir kiti atvirų duomenų formatai);
• Sukurti technines galimybes Registre kaupti informaciją apie užsienio ūkio subjektams suteiktą valstybės ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą tuo pačiu principu, kaip šiuo metu kaupiama informacija apie Lietuvoje įsisteigusiems ūkio subjektams suteiktą valstybės ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą;
• Užtikrinti, kad Registro informacinė sistema atitiktų visus jo kategorijos registrams keliamus saugos nuostatus.
Šio projekto apimtyje siekiama įsigyti Registro programinės įrangos sukūrimo, diegimo bei kitas susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 21
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Projekto veikloms vėluojant dėl nuo Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių, sutartis Perkančiosios organizacijos pritarimu gali būti pratęsta 6 mėnesiams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovui, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalteriui (buhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už šią nusikalstamą veiklą:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus.
9) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.
Taip pat už šiame reikalavime išvardytas veikas tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio reikalavimo 8 punkte nurodytu atveju – galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus).
Kiti pašalinimo pagrindai nurodyti Pirkimo sąlygose. Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Vykdytojui pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą), kurioje nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 2 (du) procentai nuo bendros Sutarties kainos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-08-13
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-14
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40 Vilnius
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?