CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Rimkienė
Telefonas: +370 46041407
Faksas: +370 46040217
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

J. Simpsono gatvės rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektuojamos gatvės bendras ilgis apie 781 m. Ruožai nuo Vytauto gatvės iki Grafų Tiškevičių alėjos ir nuo Birutės alėjos iki Meilės alėjos skirti nemotorizuotam eismui. Projektuojamos gatvės kategorija D2/E. Projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 5–6 m. (preliminarios gatvės koordinatės: pradžios: X – 6201701,82; Y – 316507,60, pabaigos: X – 6201884,25; Y – 316066,01).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  19800.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektuojamos gatvės bendras ilgis apie 781 m. Ruožai nuo Vytauto gatvės iki Grafų Tiškevičių alėjos ir nuo Birutės alėjos iki Meilės alėjos skirti nemotorizuotam eismui. Projektuojamos gatvės kategorija D2/E. Projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 5–6 m. (preliminarios gatvės koordinatės: pradžios: X – 6201701,82; Y – 316507,60, pabaigos: X – 6201884,25; Y – 316066,01).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : ne
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 115-282431
2019-695601

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: J. Simpsono gatvės rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslauga

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-09-09
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

MB ,,Gatvių projektavimas"
304784264
Vyatuto g. 5-4
Trakai
LT
Telefonas: +370 62525194

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  19500.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis:  46 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
topografinių tyrinėjimų atlikimui, geologinių tyrinėjimų atlikimui, architektūrinės projekto dalies parengimui ir želdynų vertinimui, archeologinių tyrinėjimų atlikimui, elektroninių ryšių ir elektrotechnikos projekto dalių parengimui, nuotekų šalinimo dalies parengimui.

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2

Pavadinimas: J. Simpsono gatvės rekonstravimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslauga

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-09-09
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

MB ,,Gatvių projektavimas"
304784264
Vytauto g. 5-4
Trakai
LT
Telefonas: +370 62525194

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  300.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina Sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.
2. Paslaugos teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.
3. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai Paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.
4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) Paslaugos teikėjas pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško Statytojo pranešimo apie statybos darbų pradžią. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.
5. Techninį darbo projektą parengti per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas, ekspertizės atlikimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Statinio projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
Rengiamam projektui privaloma bendroji ekspertizė, kurią atliks Statytojo parinktas ekspertizės rangovas. Preliminarus bendrosios ekspertizės atlikimo procedūrų laikas numatomas apie 1 mėn. Šis laikas įskaičiuojamas į projekto parengimo terminą. Už techninio darbo projekto ekspertizę sumoka Užsakovas.
Techninio darbo projekto sprendiniai bus teikiami eismo saugumo audito atlikimui. Preliminarus eismo saugumo audito atlikimo procedūrų laikas numatomas apie 2 savaitės. Šis laikas įskaičiuojamas į projekto parengimo terminą. Eismo saugumo audito paslaugas atliks Užsakovo parinktas rangovas. Eismo saugumo audito paslaugas apmoka Užsakovas.
6. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paslaugos teikėjo, techninio darbo projekto parengimo sutarties terminas ir techninio darbo projekto parengimo paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne daugiau kaip 2 mėn.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-09-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?