CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
188683671
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
LT-01118
LT
Asmuo ryšiams: Elmyra Vysockaja
Telefonas: +370 60845530
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrkm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=471394
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KELIONIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos kultūros ministerijos (toliau - PO) darbuotojų, kviestinių svečių ir kitų asmenų, už kurių keliones turi būti apmokama iš PO skirtų valstybės biudžeto asignavimų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir kitų lėšų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugos, kurias sudaro kelionės oro transportu, viešbučio rezervavimo ir apgyvendinimo jame, kelionės sausumos transportu organizavimo paslaugos, kelionės draudimo pardavimo paslaugos,
tarpininkavimo tarp PO ir tiesioginio paslaugos teikėjo dėl paslaugų keitimo, grąžinimo, atšaukimo ir pan., konsultavimo paslaugų rezervavimo ir užsakymo klausimais ir pagalbos PO, atsiradus bet kokiems neaiškumams ar įvykus kelionės trikdžiui , krizei ar kitiems nenumatytiems atsitikimams kelionės metu ar prieš bei po jos, paslaugos bei kitos tiesiogiai su užsakoma kelione susijusios paslaugos, kurių Sutarties sudarymo momentui neįmanoma numatyti.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 143000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Sutarties galiojimo laikotarpiu, perkančioji organizacija planuoja turėti preliminariai nuo 50 iki 150 tarnybinių kelionių. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties vertė negali viršyti 143 000 eurų be PVM (173 030 eurų su PVM). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti paslaugų už visą šiame punkte nurodytą maksimalią sumą.
Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio ir Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo derinimas. Paslaugų kaina susideda iš:
1. už kelionės organizavimą Paslaugų teikėjo taikomo aptarnavimo mokesčio, mokant fiksuotus įkainius, nurodytus Paslaugų teikėjo pasiūlyme ir Sutarties 2 priede;
2. faktinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su Sutarties vykdymu, kurias Paslaugų teikėjas patiria iš trečiųjų asmenų. Faktinėmis išlaidomis laikomos galutiniams Paslaugas teikiantiems asmenims mokamos kainos, nepaisant to, kad Paslaugų teikėjas už šių Paslaugų pardavimą iš aviakompanijų, viešbučių, draudimo bendrovių ir kitų asmenų gali gauti komisinius mokesčius;
3. Paslaugų teikėjo patirtų išlaidų dėl sąskaitų pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytą atlyginimo už sąskaitos pateikimą dydį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Antras kriterijus (T) – paslaugų teikimo proceso efektyvumas  /  Lyginamasis svoris:  40
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 02-07 programa. Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Kultūros ministerija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas turėtų teisę verstis kelionių organizavimo veikla (teikti atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo paslaugas). Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai: 1) Jeigu kelionių organizatorius registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis patikrina pati atsižvelgdama į Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamą informaciją apie paslaugų teikėjus, įrašytus į kelionių organizatorių sąrašą.
Neatlygintinai prieinami duomenys bus užfiksuoti ir išsaugomi paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną bei bus laikomi aktualiais.
Iškilus abejonių dėl dalyvio kvalifikacijos atitikties šiam kvalifikacijos reikalavimui, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti dalyvio pateikti Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotą galiojantį pažymėjimą arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla), patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę teikti atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo paslaugas;
2) Jeigu kelionių organizatorius registruotas ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas turi pateikti užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymą, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas kelionių organizatoriaus pažymėjimas arba jam lygiavertis dokumentas.
Kelionių pardavimo agentas turi pateikti įrodymus, kad jis yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę už galimą žalą, kurios gali būti atstovaujamajam ar tretiesiems asmenims dėl jo veiksmų.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Teikėjas, per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita privalės PO pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus). Garantijos suma – 7 150 Eur; garantijos galiojimo terminas – visą Sutarties galiojimo laikotarpį; garantijos dalykas – Sutarties nutraukimas dėl Teikėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo.
PO už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas Teikėjui pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą sumoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai PO gauna sąskaitą – faktūrą už suteiktas paslaugas ir Teikėjo iš trečiųjų asmenų patirtas tiesiogiai su Sutarties vykdymu susijusias faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus.
PO už suteiktas paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Mokėjimai atliekami eurais.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-20
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-11-18
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-20
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius
LT
Telefonas: +370 60845530
El. paštas: dmm@lrkm.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2019-08-01
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?