CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Diana Petkevičienė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=477747
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

TAKO NUO P. VAIČIŪNO IKI CHEMIKŲ G. JONAVOS M. KAPITALINIS REMONTAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233226  -  Privažiavimo kelių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - tako nuo P. Vaičiūno iki Chemikų g. Jonavos m. kapitalinio remonto darbo projekto parengimas, rangos darbai bei išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos ir statinio kadastrinės bylos parengimas.
Darbai atliekami vadovaujantis Tiekėjo parengtu darbo projektu, kuris rengiamas vadovaujantis techniniu projektu Nr. UL-18-0106.
Preliminarūs stambiausi darbai ir jų kiekiai: 1. PVC vamzdžio DN 110 klojimas apie 7 m; 2. A/b dangos AC 22 PN ir AC 11 VN įrengimas apie 505 m2; 3. 6 cm storio trinkelių įrengimas apie 2027 m2; 4. 8 cm storio pilkos spalvos trinkelių įrengimas apie 488 m2; 5. Pamatų ir apšvietimo atramų montavimas 21 vnt.; 6. Išpildomoji geodezinė kontrolinė nuotrauka 1vnt; 7. Statinio kadastrinė byla 1 vnt. 8. Darbo projekto parengimas – 1 kompl.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233226  -  Privažiavimo kelių statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami vadovaujantis Tiekėjo parengtu darbo projektu, kuris rengiamas vadovaujantis techniniu projektu Nr. UL-18-0106.
Preliminarūs stambiausi darbai ir jų kiekiai: 1. PVC vamzdžio DN 110 klojimas apie 7 m; 2. A/b dangos AC 22 PN ir AC 11 VN įrengimas apie 505 m2; 3. 6 cm storio trinkelių įrengimas apie 2027 m2; 4. 8 cm storio pilkos spalvos trinkelių įrengimas apie 488 m2; 5. Pamatų ir apšvietimo atramų montavimas 21 vnt.; 6. Išpildomoji geodezinė kontrolinė nuotrauka 1vnt; 7. Statinio kadastrinė byla 1 vnt. 8. Darbo projekto parengimas – 1 kompl.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto “Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” 04.5.1-TID-R-514 priemonę “Darnaus judumo priemonių diegimas“.
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir deklaruodamas, kad jis ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka reikalavimus tiekėjams (pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu taikytina, kvalifikacijos reikalavimus, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus) pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, neturi pateikti EBVPD.
EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/, o užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo:
Tiekėjas;
Kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas (remtis subtiekėjo pajėgumais vadinasi remtis pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija, kad atitiktų konkurso sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus).
Perkančiosios organizacijos keliami pašalinimo pagrindai yra nurodyti konkurso sąlygose.
Tiekėjas turi turėti teisę užsiimti statybos darbų (statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: gatvės) ir inžinerijos/projektavimo veikla.
Pateikti vieną iš šių dokumentų:
1. Tiekėjo įstatų/ nuostatų dalies kopiją ar valstybės įmonės registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar verslo liudijimo kopiją arba profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymą, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią teikėjo teisę vertis atitinkama veikla ar kitą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teisę verstis reikalaujama veikla ar galiojančių atestatų ar teisės pripažinimo dokumentų, suteikiančių teisę atlikti perkamus darbus, kopiją;
2. Tiekėjas iš užsienio pateikia SPSC (Statybos produkcijos sertifikavimo centras) išduotą teisės pripažinimo dokumentą ar kitus dokumentus. Kai užsienio tiekėjas atitikčiai kvalifikacijos reikalavimui dėl teisės verstis veikla pateikia ne jo kvalifikacijos pripažinimo pažymą, išduotą SPSC, o kitus dokumentus (pvz., išduotą kilmės šalyje užsienio tiekėjo atestatą), pripažinimo pažymą jis privalo pateikti iki sutarties sudarymo;
Partneriui ar subtiekėjui taikoma tik ta apimtimi, kiek reikia atitinkamoms užduotims pagal pirkimo sutartį įvykdyti.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį statybos inžinieriaus aukštojo mokslo arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgytą išsilavinimą, arba statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti statybos vadovo pareigas statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: gatvės.
Pateikiama:
1) siūlomų specialistų sąrašas*;
2) statybos inžinieriaus aukštojo mokslo arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto kaip jam lygiaverčio užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgyto išsilavinimą patvirtinančio dokumento arba kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti statybos vadovo pareigas statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: gatvės, kopijos;
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį statybos inžineriaus ar architekto aukštojo mokslo arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgytą išsilavinimą, arba projekto vadovo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti projekto vadovo pareigas statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: gatvės.
Pateikiama:
1) specialistų sąrašas*;
2) statybos inžinieriaus arba architekto aukštojo mokslo arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto kaip jam lygiaverčio užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgyto išsilavinimą patvirtinančio dokumento arba kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę eiti projekto vadovo pareigas statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: gatvės, kopijos;
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Tiekėjas privalo turėti bent vieną viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo specialistą, kuris privalo būti išklausęs švietimo ir mokslo įstaigų organizuojamų fomaliojo ar neformaliojo mokymo kursus želdynų apsaugos ir/ar priežiūros ir/ar tvarkymo srityse.
Pateikiama:
1) siūlomų specialistų sąrašas*;
2) specialisto švietimo ir mokslo įstaigų organizuojamų fomaliojo ar neformaliojo mokymo kursų želdynų apsaugos ir/ar priežiūros ir/ar tvarkymo srityse išklausytų kursų patvirtinančio dokumento arba kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių specialisto (-ų) kvalifikaciją, kopijos.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Tiekėjo vidutinė metinė statybos darbų apimtis (susisiekimo komunikacijose) per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) ne mažesnė kaip 141 201,14 EUR be PVM.
Pateikiamas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų statybos darbų (susisiekimo komunikacijose) sąrašas, kuriame nurodomas darbų objekto pavadinimas, darbų atlikimo vertė, data (pradžios ir pabaigos) ir vieta, užsakovo identifikavimo duomenys, kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 k.d. apmokėjimo terminai. PO mokės tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 k.d. nuo darbų atlikimo dienos.
PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis.
Banko/kredito unijos garantą arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Sutarties pasirašymo. Laidavimo rašto suma – 10 % sutarties kainos be PVM. Laidavimo raštas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį bet ne trumpiau nei 18 mėn.
Numatomas delspinigių dydis - 0,04 proc. nuo sutarties kainos per dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-03
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-01-04
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-03
Vietos laikas:  09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradiniame susipažinime su pasiūlymais tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A.Mickevičiaus 18
Kaunas
LT
Telefonas: +370 37490941

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-09-18

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?