CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Biržų rajono savivaldybės administracija
188642660
Vytauto g. 38
Biržai
41143
LT
Asmuo ryšiams: Danguolė Šlegerienė
Telefonas: +370 45043163
El. paštas: pirkimai@birzai.lt
Faksas: +370 45043134
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.birzai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=476845
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Užterštų teritorijų Biržų r. sav., Kratiškių k., Svirgeliškių k., ir Einorių k. sutvarkymo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233250  -  Dangos, išskyrus kelių dangą, darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Užterštų teritorijų Biržų r. sav., Kratiškių k., Svirgeliškių k., ir Einorių k. sutvarkymo darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Užterštos teritorijos Biržų r. sav., Kratiškių k., sutvarkymo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233250  -  Dangos, išskyrus kelių dangą, darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Biržų r. sav., Kratiškių k.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirma pirkimo dalis – užterštos teritorijos Biržų r. sav., Kratiškių k., sutvarkymo darbai. Užterštos teritorijos sutvarkymo darbai turi būti atlikti pagal UAB „GROTA“ parengtą užterštos teritorijos tvarkymo planą „Potencialaus taršos židinio Nr. 10675 (buvusios naftos bazės Biržų r. sav., Širvėnos sen., Kratiškių k.) naftos produktais užterštos teritorijos tvarkymo planas“. Atliekami visi tvarkymo plane numatyti darbai išskyrus tuos, kuriuos turės atlikti tvarkymo darbų techninės priežiūros ir tvarkymo darbų kokybės kontrolės prižiūrėtojai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Užterštų teritorijų Biržų r. sav., Kratiškių k., Svirgeliškių k. ir Einorių k. sutvarkymo darbai“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“.
II.2.14)

Papildoma informacija

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Užterštų teritorijų Biržų r. sav., Svirgeliškių k., ir Einorių k. sutvarkymo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233250  -  Dangos, išskyrus kelių dangą, darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Biržų r. sav., Svirgeliškų k. ir Einorių k.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Antra pirkimo dalis – užterštų teritorijų Biržų r. sav., Svirgeliškių k. ir Einorių k. sutvarkymo darbai. Užterštų teritorijų sutvarkymo darbai turi būti atlikti pagal UAB „GROTA“ parengtus užterštų teritorijų tvarkymo planus „Potencialaus taršos židinio Nr. 10691 (buvusio kailių ir odų perdirbimo cecho Biržų r. sav., Širvėnos sen., Svirgeliškių k.) naftos produktais ir chromu užterštos teritorijos tvarkymo planas“ ir „Potencialaus taršos židinio (buvusios naftos bazės Biržų r. sav., Papilio sen., Einorių k.) naftos produktais užterštos teritorijos tvarkymo planas“. Atliekami visi tvarkymo planuose numatyti darbai išskyrus tuos, kuriuos turės atlikti tvarkymo darbų techninės priežiūros ir tvarkymo darbų kokybės kontrolės prižiūrėtojai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Užterštų teritorijų Biržų r. sav., Kratiškių k., Svirgeliškių k. ir Einorių k. sutvarkymo darbai“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną tiekėjų grupės narį atskirai, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo. 20. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad ketina pasitelkti subtiekėjus/ subteikėjus/ subrangovus (toliau – subrangovai) ar kitus ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi, tikėjas pasiūlyme privalo pateikti ir šių subrangovų ir/ ar ūkio subjektų EBVPD, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo.
Teisės verstis veikla reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Pirkimo sutartis yra užtikrinama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 procentai nuo bendros pirkimo sutarties kainos be PVM. Rangovas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą Užsakovui privalo pateikti per 10 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie Darbų pradžią gavimo dienos.
2. Užsakovui nesumokėjus už atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis, Rangovo pareikalavimu, Užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną moka Rangovui 0,02 procento dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos.
3. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovo pareikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų Darbų vertės iki kol bus atlikti Darbai
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-25
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-12-25
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-09-25
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Biržų rajono savivaldybės administracija, III a., 315 kab., Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauja pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka ir terminai Nustatyti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-09-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?