CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė miškų tarnyba
302471705
Pramonės pr 11A
Kaunas
51327
LT
Asmuo ryšiams: Leandras Deltuva
Telefonas: +370 37490224
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.amvmt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=477573
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Keičiamos Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos parengimo paslaugos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

77230000  -  Paslaugos, susijusios su miškininkyste
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Keičiamos Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos parengimo (patikslinimo) paslaugas sudaro teritorijos miškų ūkio sektoriaus esamos būklės analizė gamtosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais, prioritetų bei tvarkymo principų nustatymas (įvertinimas) bei sprendinių šiems prioritetams pasiekti bei teritorijos tvarkymui organizuoti parengimas (patikslinimas).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77230000  -  Paslaugos, susijusios su miškininkyste
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Keičiamos Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos parengimo (patikslinimo) paslaugas sudaro teritorijos miškų ūkio sektoriaus esamos būklės analizė gamtosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais, prioritetų bei tvarkymo principų nustatymas (įvertinimas) bei sprendinių šiems prioritetams pasiekti bei teritorijos tvarkymui organizuoti parengimas (patikslinimas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-12-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant pagrįstam būtinumui, kuri nepriklauso nuo šalių delsimo ir (ar) neveiklumo.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo dokumente. Tiekėjai turi pateikti užpildytą EBVPD.
Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu:
1) Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
2) Tiekėjas pirkimo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Perkančiajai organizacijai (PO) prašant, nepatikslino jų;
3) pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjo pateikta paslaugų techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pasiūlymo forma užpildyta ne pagal nustatytus reikalavimus, Tiekėjas pasiūlymo nepasirašė pirkimo sąlygose nurodytu būdu);
4) Tiekėjas per PO nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
5) Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, PO nepriimtinos kainos;
6) buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Komisijos prašymu CVP IS priemonėmis nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7) pasiūlymas buvo pateiktas ne PO nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;
8) nepateikė dokumentų ir informacijos, nurodytos pirkimo dokumente, t.y.: i) užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 1 priedą; ii) užpildytas EBVPD; iii) numatomų teikti Paslaugų kainos skaičiavimas, įvertinant visas išlaidas ir mokesčius; iv) Tiekėjo pažyma apie subtiekėjus, subteikėjus, jei vykdant sutartį juos numatoma pasitelkti, nurodant kokią sutartinių įsipareigojimų dalį kuri šalis vykdys; v) Tiekėjų grupės, teikiančios pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jungtinės veiklos sutarties kopija; vi) keičiamos Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos parengimo paslaugų atlikimo kalendorinis planas, numatomų teikti paslaugų kainos skaičiavimas, įvertinant visus mokesčius; vii) Tiekėjo techninis pasiūlymas, parengtas atsižvelgiant į Techninę specifikaciją ir patvirtinantis, kad teikiamos paslaugos visiškai atitinka pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus; viii) įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti Tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); ix) kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
Tiekėjo ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:
I) Tiekėjas turi būti pajėgus suteikti miškų tvarkymo schemos parengimo paslaugas. Tiekėjas per paskutinius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo dienos) arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną teritorijų planavimo/miškų tvarkymo schemų/miškų inventorizacijos/vidinės miškotvarkos projektų rengimo ar analogiškų miškotvarkos paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,3 pasiūlymo vertės.
II) Tiekėjas turi pasiūlyti specialistus, turinčius būtinas žinias, patirtį ir galinčius kokybiškai atlikti reikalaujamas paslaugas. Bent vienas iš Tiekėjo siūlomų vadovaujančių specialistų, vykdysiančių Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos parengimą, turi turėti teisę vadovauti miškų tvarkymo schemų rengimui. Tiekėjo siūlomi specialistai turi turėti aukštąjį miškininkystės išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį miškų tvarkymo schemų rengimo srityje.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Garantija ar laidavimo raštas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai Tiekėjui grąžinami pasibaigus Sutarties terminui ir tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus.
Tiekėjas per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (garantiją iš banko arba laidavimo sutartį iš draudimo įmonės). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5% bendros pirkimo sutarties vertės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-04
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-04
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Kaunas

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Mickevičiaus g. 8
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-09-19
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?