CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188778315
Žirmūnų g. 1D
LT-09239  Vilnius
LT
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kam: Andžejus Kudalevas
Telefonas: +370 52718017
El. paštas: andzejus.kudalevas@vrm.lt
Faksas: +370 52718045
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.adic.lrv.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1061
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=392627&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=392627&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)

Pagrindinė veikla

  • Bendros viešosios paslaugos
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

ID-3 formato asmens dokumentų blankų gamybos paslaugos

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

Vilnius

NUTS kodas
LIETUVA
II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Sutarties galiojimo laikotarpiu numatoma užsakyti 960 000 vnt. paso blankų, 1 200 vnt. Tarnybinio paso blankų, 5 200 vnt. Diplomatinio paso blankų, 3 200 vnt. Asmens be pilietybės kelionės dokumento blankų ir 600 vnt. Pabėgėlio kelionės dokumento blankų.

II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Pagrindinis žodynas
79800000   Spausdinimo ir susijusios paslaugos
II.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
II.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
II.2)

Kiekis arba sutarties apimtis

II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

Sutarties galiojimo laikotarpiu numatoma užsakyti 960 000 vnt. paso blankų, 1 200 vnt. Tarnybinio paso blankų, 5 200 vnt. Diplomatinio paso blankų, 3 200 vnt. Asmens be pilietybės kelionės dokumento blankų ir 600 vnt. Pabėgėlio kelionės dokumento blankų. Esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali pratęsti Sutartį užsisakant papildomai iki 550 000 vnt. paso blankų, 3 000 vnt. Asmens be pilietybės kelionės dokumento blankų ir 1 000 vnt. Pabėgėlio kelionės dokumento blankų, apmokant už juos Pirkimo sutartyje nurodytą kainą

II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius:  1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė: 
mėnesių: 24
II.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

Trukmė mėnesiais: 048 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Sutartis įsigalioja teikėjui ir Perkančiajai organizacijai ją pasirašius, ir teikėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Perkančiajai organizacijai pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas), kurioje nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) Eur su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti tiek, kiek galioja Sutartis.

III.1.2)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Perkančioji organizacija už pagamintus blankus sumoka per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, kiekvieną kartą teikėjui pristačius užsakytus blankus ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą bei pasirašius blankų priėmimo–perdavimo aktą.

Mokėjimo laikotarpis 60 dienų nustatomas atsižvelgiant į sutarties numatomą vertę, nepakankamą finansavimą, skiriamą asmens dokumentų blankams įsigyti, bei būtinybę tokiomis sąlygomis užtikrinti savalaikį asmens dokumentų išrašymą.

III.1.4)

Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

Perkančioji organizacija ypatingas pirkimo sutarties vykdymo sąlygas dėl tiekimo patikimumo ir informacijos saugumo apibrėžia Pirkimų salygų XVII skyriuje.

III.2)

Dalyvavimo sąlygos

III.2.1)

Asmeninė padėtis

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1.Teikėjas (fizinis asmuo) arba teikėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiamas Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

2.Teikėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas, dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, išskyrus šių sąlygų 1 punkte nurodytas veikas.

Pateikiamas Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažyma arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškos pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

3.Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

1) Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui. Duomenys yra tikrinami Perkančiosios organizacijos paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą pranešime apie Pirkimą.

Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

2) Teikėjo deklaracija (Pirkimo dokumentų 4 priedas), patvirtinanti, kad teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais ar jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali teikėjo deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

4.Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, įskaitant informacijos apsaugos ar tiekimo patikimumo įsipareigojimų pažeidimą įgyvendinant ankstesnį pirkimą. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį teikėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o teikėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis teikėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Teikėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 4 priedas).

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

5. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

6.Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Duomenys yra tikrinami Perkančiosios organizacijos paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą pranešime apie Pirkimą.

Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

7.Teikėjas turi teisę gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiųjų dokumentų blankus.Teikėjas turi pateikti:

Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas pateikia Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų apsaugos ministerijos išduotą galiojančią saugių dokumentų ir saugių dokumentų blankų gamybos licenciją. Užsienio šalies teikėjas pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teikėjas turi teisę spausdinti saugiuosius dokumentus ir saugiųjų dokumentų blankus.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

8.Teikėjas atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus:

1) Teikėjas turi teisę sudaryti įslaptintus sandorius, žymimus ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai;

2) Teikėjo patalpose gali būti saugoma įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai;

3) Teikėjas gali automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją, žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai.

4) Teikėjas yra patikimas ir nekelia pavojaus nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui.

Teikėjui (fiziniam asmeniui, savarankiškai užsiimančiam ūkine veikla) – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis teikėjo teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai.

Teikėjui (juridiniam asmeniui) – Valstybės saugumo departamento įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, išduotas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, kuris suteikia teisę sudaryti įslaptintus sandorius, saugoti įslaptintą informaciją teikėjo patalpose, žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai. Saugumo priežiūros tarnybos arba žinybinės saugumo priežiūros tarnybos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad teikėjas Įslaptintos informacijos ryšių ir informacine sistema gali automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją, žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai. Teikėjo darbuotojų, kurie dalyvaus rengiant ir teikiant pasiūlymą ir vykdys sutartį, sąrašas (Valstybės saugumo departamento raštas, patvirtinantis, kad teikėjo darbuotojams yra išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai).

Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija, vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiantys juridiniai asmenys ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti šiame Pirkime dėl teisės sudaryti įslaptintą sandorį, kurį organizuojant ir vykdant bus perduodama įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip Slaptai (EU Secret), jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus teikėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos.

CVP IS priemonėmis pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Teikėjas gali pasitelkti subrangovus (subteikėjus), tačiau tai nekeičia pagrindinio teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Jei teikėjas pasitelkia subrangovus (subteikėjus), paraiškoje turi nurodyti, kokius subrangovus (subteikėjus) pasitelkia ir kokiai pirkimo sutarties daliai vykdyti. Subrangovai (subteikėjai) turi atitikti šio skelbimo III.2.1 dalies 1-6 punktuose nustatytus reikalavimus, o šio skelbimo III.2.1 dalies 7-8 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus subrangovas(-ai), pasitelktas(-i) saugiųjų dokumentų blankų sudėtinių dalių gamybai. Tikslinant kvalifikacijos duomenis, teikėjas negali nurodyti kitų subrangovų, nei buvo nurodyti jo paraiškoje, arba, jei paraiškoje nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai, juos nurodyti. Teikėjas, nurodydamas savo ir subrangovo numatomų įvykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis, turi naudoti tik jų procentinę išraišką.

III.2.2)

Ekonominis ir finansinis pajėgumas

Su ekonomine ir finansine ūkio subjektų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Teikėjo vidutinės metinės paskutiniųjų 3 (trijų) finansinių metų arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 (trejus) finansinius metus) pajamos iš saugiųjų dokumentų blankų gamybos veiklos turi būti ne mažesnės kaip 10 000 000 Eur su PVM. Pateikiama:

Teikėjo pažyma apie teikėjo atitinkamų 3 finansinių metų (t. y. nurodomos atskirai kiekvienų metų) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugų pajamas.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

III.2.3)

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

1. Teikėjas per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) yra sėkmingai įvykdęs bent vieną ar daugiau panašaus pobūdžio saugiųjų asmens dokumentų blankų gamybos sutartį (-is), kurios (-ių) bendra vertė yra ne mažesnė nei 4 000 000 Eur su PVM.

Jei teikėjas teikia informaciją apie tebevykdomą (-as) sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų sutarčių įvykdyta dalis yra ne mažesnė nei

4 000 000 Eur su PVM.

Pateikiama:

1) Informacija apie bent vieną ar daugiau sėkmingai įvykdytą ar vykdomą panašaus pobūdžio saugiųjų asmens dokumentų blankų gamybos sutartį (-is) (nurodomas užsakovas, sutarties objektas, trumpas objekto aprašymas, sutarties vertė litais arba eurais, sutarties trukmė, asmuo pasiteirauti, telefonas pasiteirauti).

2) Įrodymui apie tinkamą paslaugų įvykdymą arba vykdymą teikėjas pateikia užsakovo pažymą (-as), kurioje (-se) nurodoma, ar sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti arba yra tinkamai vykdomi.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

Pastaba: Priėmimo-perdavimo aktai nėra dokumentai, lygiaverčiai užsakovo pažymoms, taigi jie nebus laikomi dokumentais, įrodančiais tinkamą paslaugų įvykdymą.

2. Teikėjo siūlomų paslaugų kokybė turi atitikti Lietuvos, Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Pateikiama:

Teikėjo įmonės vadovo ir įmonės antspaudu patvirtintas kopijas LST EN ISO 9001:2008 ir CWA 14641:2009 arba ISO 14298:2013 standartų sertifikatų arba lygiaverčių pažymėjimų, įrodančių, kad teikėjo įmonėje yra įdiegta nurodytus standartus atitinkanti kokybės valdymo sistema, užtikrinanti tinkamą Pirkimo objekto kokybę. Veiklos rūšis, nurodyta sertifikate, turi atitikti Pirkimo objektą (saugiųjų dokumentų blankų gamyba).

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

3.Teikėjas turi užtikrinti, kad, esant poreikiui, suteiks Perkančiajai organizacijai visą infrastruktūrą, reikalingą saugiesiems ID-3 formato dokumentams (Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas, tarnybinis pasas, asmens be pilietybės kelionės dokumentas, pabėgėlio kelionės dokumentas) išrašyti:

1) per 24 val. sudaryti sąlygas išrašyti iki 200 vnt. pasų (esant poreikiui, panaudojant Teikėjo turimą blankų rezervą), nesinaudojant tiesiogine (online) prieiga prie Perkančiosios organizacijos viešojo rakto infrastruktūros;

2) per 48 val. sudaryti sąlygas išrašyti iki 2 000 vnt. pasų blankų per parą (esant poreikiui, panaudojant Teikėjo turimą blankų rezervą), užtikrinant saugų duomenų perdavimo kanalą ryšiui su Perkančiosios organizacijos viešojo rakto infrastruktūros bei suteikiant visus tokiam procesui reikalingus techninius, programinius bei žmogiškuosius resursus. Pateikiama:

1) Teikėjo laisvos formos patvirtinimas / deklaracija, kad teikėjas turės galimybes, esant poreikiui, Perkančiajai organizacijai suteikti visą infrastruktūrą, reikalingą saugiesiems dokumentams išrašyti;

2) Teikėjo turimos infrastruktūros, reikalingos saugiesiems dokumentams išrašyti, aprašymas, nurodant:

a. dokumentų išrašymui naudojamų patalpų adresą;

b. detalus dokumentų išrašymo patalpų saugos sistemos aprašymas, nurodant saugos priemones pagal rizikos rūšis (pvz., priešgaisrinės apsaugos signalizacijos, apsaugos postai, video apsaugos sistemos ir pan.);

c. techninės ir programinės įrangos aprašymai ir šia įranga išrašytų dokumentų pavyzdžiai. Pateikiami pavyzdžiai turi pademonstruoti šias įrangos galimybes ir leisti įvertinti jų kokybę: duomenų puslapio lazerinį graviravimą (su MLI), juodai-baltą rašalinę spaudą ant vidinių paso puslapių.

3) Siūloma procedūra, pagal kurią būtų organizuojamas skubus (per 24 val.) iki 200 vnt. Lietuvos Respublikos pasų išrašymas, detalizuojant:

a. dokumentų išrašymui reikalingų pasų blankų, perduodamų Perkančiosios organizacijos arba panaudojant esančius rezerve, registraciją, panaudojimą bei likučio grąžinimą.

b. elektroninių dokumentų išrašymui reikalingų skaitmeninių sertifikatų (DS, IS) ir raktų, gaunamų iš Perkančiosios organizacijos fizinėje laikmenoje, laikinam išsaugojimui naudojamą įrangą (HSM), bei šių sertifikatų (ir raktų) laikino naudojimo tvarką;

c. išrašomiems dokumentams reikalingų asmens duomenų, gaunamų iš Perkančiosios organizacijos fizinėje laikmenoje, valdymą, užtikrinant duomenų importavimą į Teikėjo naudojamą dokumentų išrašymo sistemą, naudojimą dokumentų išrašymo procese bei visišką sunaikinimą po dokumento išrašymo;

d. išrašytų dokumentų kokybės patikros procedūrą.

4) Siūloma procedūra, papildanti skubaus rezervinio išrašymo procedūrą, pagal kurią per 48 val. būtų organizuojamas iki 2 000 vnt. Lietuvos Respublikos pasų per parą išrašymas, papildomai nurodant:

a. kokiomis techninėmis priemonėmis bus organizuota tiesioginė (online) prieiga prie Perkančiosios organizacijos viešojo rakto infrastruktūros;

b. kaip bus organizuotas duomenų apsikeitimas su Asmens dokumentų išdavimo sistema (toliau – ADIS), paimant dokumentų išrašymui reikalingus duomenis bei grąžinant dokumentų išrašymo rezultatus.

CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Procedūros tipas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybų procedūra
IV.1.2)

Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

Numatomas mažiausias skaičius  3  iki  didžiausias skaičius 
IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai

IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kaina
IV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)

Administracinė informacija

IV.3.4)

Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

2018-04-25 - 10:00
IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas pirkimas: ne
VI.4)

Skundų pateikimo procedūra

VI.4.1)

Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
LT-01501  Vilnius
LT
Telefonas: +370 52688037
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Faksas: +370 52625645
 

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

VI.4.2)

Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

Ginčai tarp Perkančiosios organizacijos ir teikėjų nagrinėjami Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo IV skyriuje nustatyta tvarka.

VI.4.3)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
LT-01501  Vilnius
LT
Telefonas: +370 52688037
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Faksas: +370 52625645
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

2018-04-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?