CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
188659752
Vasario 16-osios g. 14, Vilnius
01514  Vilnius
LT
Kam: Gintaras Rusevičius
Telefonas: +370 52687902
El. paštas: g.rusevicius@vmi.lt
Faksas: +370 52194245
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.vmi.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5339
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=381544&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=381544&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Ekonomikos ir finansų reikalai
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių tiekimo paslaugų pirkimas

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Paslaugos
  Kategorijos Nr.  26:  Kitos paslaugos
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Vilnius

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.5)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Banderolė yra valstybės leidžiamas numeruotas ženklas su technologinės apsaugos priemonėmis, naudojamas Lietuvos Respublikoje skirtiems parduoti etilo alkoholiui, alkoholiniams gėrimams ir apdorotam tabakui ženklinti. Tiekėjas privalės gaminti Banderoles pagal Lietuvos Respublikos Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymą ir kitus jo įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus.

  II.1.6)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  79800000   Spausdinimo ir susijusios paslaugos
  II.1.7)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką
  Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį
  II.1.8)

  Pirkimo dalys

  Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
  II.1.9)

  Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

  Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
  II.2)

  Kiekis arba sutarties apimtis

  II.2.1)

  Visas kiekis ar visa apimtis:

  Preliminarus bendras banderolių kiekis - 1105800000 vnt.

  II.2.2)

  Informacija apie pasirinkimo galimybes

  Pasirinkimo galimybės: ne
  II.2.3)

  Informacija apie pratęsimus

  Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
  II.3)

  Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

  Trukmė mėnesiais: 036 

  III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

  III.1)

  Su sutartimi susijusios sąlygos

  III.1.1)

  Reikalaujami užstatai ir garantijos:

  Po Pirkimo sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas, TIEKĖJAS privalo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo garantiją, t. y. įpareigojantį dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje įsteigtos ir veikiančios banko įstaigos arba draudimo įmonės, turinčios banko ar draudimo veiklos licenciją, pagal kurį, jį išdavęs juridinis asmuo įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai per 15 darbo dienų nuo pirmo UŽSAKOVO reikalavimo gauto kartu su pareiškimu tvirtinančiu, kad TIEKĖJAS nevykdo, arba netinkamai vykdo jam Pirkimo sutartyje nustatytas prievoles, sumokėti UŽSAKOVUI bet kokias pareikalautas sumas eurais, neviršijant 10 procentų Pirkimo sutarties vertės dydžio sumos. Jei Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavė užsienio valstybės juridinis asmuo, jis turi duoti sutikimą, kad visi galintys iškilti ginčai, susiję su įpareigojančiu dokumentu, bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.

  III.1.2)

  Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

  Tiekėjas turi pateikti PVM sąskaitą faktūrą per informacinę sistemą „E. sąskaita“, kuri pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Užsakovas įsipareigoja už Banderoles, pristatytas pagal atskirą užsakymą sumokėti tiekėjui už kiekvieną atitinkamą banderolių tiekimo atlikimo dalį per 60 dienų laikotarpį nuo dienos, kai įvykdžius atskirą užsakymą spausdinti priimamos banderolės ir Užsakovas PVM sąskaitą faktūrą patvirtina „E. sąskaita“ informacinėje sistemoje.

  III.1.4)

  Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

  Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
  III.2)

  Dalyvavimo sąlygos

  III.2.1)

  Asmeninė padėtis

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. TIEKĖJAS turi teisę gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiųjų dokumentų blankus.

  Pateikiama:

  Lietuvos Respublikoje registruotas TIEKĖJAS pateikia Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų apsaugos ministerijos išduotą galiojančią saugių dokumentų ir saugių dokumentų blankų gamybos licenciją. Užsienio šalies TIEKĖJAS pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad TIEKĖJAS turi teisę spausdinti saugiuosius dokumentus ir saugiųjų dokumentų blankus.

  2. TIEKĖJAS, kuris yra fizinis asmuo, arba TIEKĖJO, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti TIEKĖJO apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl TIEKĖJO (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

  Pateikiama:

  TIEKĖJAS turi pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą dokumentą, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

  3. TIEKĖJAS nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši; jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

  Pateikiama:

  3.1. Jeigu TIEKĖJAS yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

  Jeigu TIEKĖJAS yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 3.1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

  Kitos valstybės TIEKĖJAS, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas TIEKĖJAS, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.

  Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

  3.2. TIEKĖJO deklaracija, patvirtinanti, kad TIEKĖJAS nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad TIEKĖJAS nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

  4. TIEKĖJAS (fizinis asmuo) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl TIEKĖJO (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, išskyrus 2 punkte išvardintas veikas.

  Pateikiama:

  TIEKĖJAS turi pateikti teismo sprendimo išrašą arba pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

  5. TIEKĖJAS turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas reikalavimus.

  Pateikiama:

  TIEKĖJAS turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

  6. TIEKĖJAS turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus.

  Pateikiama:

  Jeigu TIEKĖJAS yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

  Jeigu TIEKĖJAS yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

  Kitos valstybės TIEKĖJAS, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

  7. TIEKĖJAS nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo TIEKĖJO pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį TIEKĖJUI, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o TIEKĖJUI, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis TIEKĖJAS, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

  Pateikiama:

  TIEKĖJAS turi pateikti TIEKĖJO deklaraciją.

  8. TIEKĖJAS atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus:

  1) TIEKĖJAS turi teisę sudaryti įslaptintus sandorius žymimus ne žemesne slaptumo žyma kaip „slaptai“;

  2) TIEKĖJO patalpose gali būti saugoma įslaptinta informacija žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „slaptai“;

  3) TIEKĖJAS gali automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip „slaptai“.

  Pateikiama:

  Valstybės saugumo departamento įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, išduotas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, kuris suteikia teisę sudaryti įslaptintus sandorius, saugoti įslaptintą informaciją TIEKĖJO patalpose, automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją žymimą ne žemesne slaptumo žyma nei „slaptai“. TIEKĖJO darbuotojų, kurie vykdys sutartį, sąrašas (Valstybės saugumo departamento raštas, patvirtinantis, kad TIEKĖJO darbuotojams yra išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima ne žemesnė slaptumo žyma kaip „slaptai“). Užsienio valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi dvišales sutartis dėl abipusės įslaptintos informacijos apsaugos ar, su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiantys juridiniai asmenys ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti šiame Pirkime dėl teisės sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „slaptai“, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus TIEKĖJAMS, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos.

  Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Jei subrangovas bus pasitelktas įslaptintos sutarties dalies vykdymui, keliami reikalavimai:

  Subrangovas atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus:

  1) Subrangovas turi teisę sudaryti įslaptintus sandorius žymimus ne žemesne slaptumo žyma kaip „slaptai“;

  2) Subrangovo patalpose gali būti saugoma įslaptinta informacija žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „slaptai“;

  3) Subrangovas gali automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją žymimą ne žemesne slaptumo žyma kaip „slaptai“.

  Pateikiama:

  Valstybės saugumo departamento įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, išduotas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, kuris suteikia teisę sudaryti įslaptintus sandorius, saugoti įslaptintą informaciją subrangovo patalpose, automatizuotai apdoroti ir saugoti įslaptintą informaciją žymimą ne žemesne slaptumo žyma nei „slaptai“. Subrangovo darbuotojų, kurie vykdys sutartį, sąrašas (Valstybės saugumo departamento raštas, patvirtinantis, kad subrangovo darbuotojams yra išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima ne žemesnė slaptumo žyma kaip „slaptai“). Užsienio valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi dvišales sutartis dėl abipusės įslaptintos informacijos apsaugos ar, su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiantys juridiniai asmenys ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti šiame pirkime dėl teisės sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma kaip „slaptai“, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus TIEKĖJAMS, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos.

  III.2.2)

  Ekonominis ir finansinis pajėgumas

  Su ekonomine ir finansine ūkio subjektų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  TIEKĖJAS turi pateikti TIEKĖJO 3 paskutinių finansinių metų arba per laiką nuo TIEKĖJO įregistravimo dienos (jeigu TIEKĖJAS vykdė veiklą mažiau negu 3 metus) pelno (nuostolių) ataskaitų arba kitų šalių atitinkamų dokumentų, patvirtintų vadovo ar jo įgalioto asmens, kopijas.

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  TIEKĖJO vidutinė metinė bendroji apyvarta pastarųjų 3 (trejų) metų arba per laiką nuo TIEKĖJO įregistravimo dienos (jeigu TIEKĖJAS vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) turi būti ne mažesnė nei 2 760 000 eurų be PVM.

  III.2.3)

  Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

  Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. TIEKĖJAS turi pateikti dokumentus, pasirašytus TIEKĖJO vadovo ar jo įgalioto asmens, patvirtinančius atitikimą nurodytam reikalavimui, kuriuose būtų informacija apie TIEKĖJO įvykdytą (ir) ar vykdomą bent vieną sutartį: sutarties pavadinimas, užsakovas, sutarties vykdymo laikotarpis (nurodyti sutarties pradžią ir pabaigą), sutarties objekto trumpas apibūdinimas, sutarties vertė, užsakovų atstovų, su kuriais būtų galima susisiekti ir pasitikslinti apie TIEKĖJO patirtį, įgyvendinant sutartį, kontaktiniai duomenys, bei sutarčių įvykdymo dokumentai (užsakovų pažymos arba priėmimo perdavimo aktai).

  2. TIEKĖJAS turi pateikti kompetentingos institucijos išduotą pažymą apie TIEKĖJO gamybinių patalpų atitikimą Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-259 „Dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintus apsaugos reikalavimus. Užsienio šalies TIEKĖJAS pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šio TIEKĖJO patalpų apsauga atitinka toje valstybėje keliamus patalpų apsaugos gaminant saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus reikalavimus.

  Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

  1. TIEKĖJAS per pastaruosius 5 metus arba per laiką, nuo TIEKĖJO įregistravimo dienos (jeigu TIEKĖJAS vykdė veiklą mažiau nei 5 metus), yra sėkmingai įvykdęs ir (ar) vykdo bent 1 panašią pirkimo sutartį (spausdinimo ir susijusios paslaugos) ir kurios tinkamai įvykdytos dalies vertė yra ne mažesnė kaip 2 000 000 eurų be PVM.

  2. TIEKĖJAS turi gamybines patalpas, atitinkančias Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-259 „Dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (patvirtintus apsaugos reikalavimus.

  III.3)

  Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

  III.3.1)

  Informacija apie tam tikrą profesiją

  Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
  III.3.2)

  Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

  Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Derybų procedūra
  IV.1.2)

  Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

  IV.1.3)

  Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu

  Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, laipsniškai mažinant aptartinų sprendimų ar deryboms teikiamų pasiūlymų skaičių:  ne
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  ne
  IV.3.4)

  Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

  2018-03-14 - 10:00
  IV.3.6)

  Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

  Lietuvių

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie periodiškumą

  Tai periodiškas pirkimas: ne
  VI.2)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.3)

  Papildoma informacija:

  Kiti Pirkimo dokumentai, t.y. įslaptinta informacija su žyma “slaptai“, bus pateikta kviečiant atrinktus kandidatus pateikti pasiūlymus pirkimui.

  VI.4)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.4.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.4.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminus reglamentuota Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo IV skyriuje.

  VI.4.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.5)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2018-02-12

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?