CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=389586
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  372427
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50500000  -  Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ suslėgtų gamtinių dujų (SGD) degalinės techninės priežiūros paslaugos: planinė techninė priežiūra, remonto darbai ir avarijų likvidavimai. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Paslaugų teikimo vieta – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Verkių TP SGD degalinė, adresu Verkių g. 52, Vilnius. Paslaugų orientaciniai kiekiai ir apimtys, savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai, orientaciniai SGD degalinės techninei priežiūrai ir remontui reikalingų detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekiai ir jų aprašymai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „SGD degalinės techninės priežiūros paslaugos. Techninė specifikacija“.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 300000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50500000  -  Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ suslėgtų gamtinių dujų (SGD) degalinės, adresu Verkių g. 52, Vilnius, techninės priežiūros paslaugos – tai SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau – Specifikacija) nurodytos planinės techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos), kitos paslaugos, SGD degalinės remonto darbai, reikiamus remonto darbus: SGD degalinės detalių keitimą, eksploatacinių medžiagų papildymą ir keitimą (toliau – darbai) atliekant pagal Paslaugų valandinius įkainius, keičiant reikiamas SGD degalinės detales (toliau – detalės) ir eksploatacines medžiagas. Vykdytojas Paslaugas teiks vadovaudamasis Lietuvos Respublikos su Paslaugų teikimu susijusiais įstatymais, taisyklėmis ir reikalavimais, Specifikacijos, SGD degalinės įrangos gamintojo, gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros, elektros įrenginių eksploatavimo ir priežiūros, slėginių indų priežiūros ir kitais, su Paslaugų teikimu susijusiais, reikalavimais. Teikiamų Paslaugų reikalavimai, periodiškumai ir orientaciniai jų kiekiai nurodyti Specifikacijoje. Specifikacijoje nurodyti Paslaugų teikimo laikotarpio orientaciniai Paslaugų, kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekiai. Paslaugų teikimo laikotarpio bendras orientacinis Paslaugų kiekis – 950 val. PS neįsipareigoja Paslaugų teikimo laikotarpiu užsakyti visas Specifikacijoje nurodytas Paslaugas ir visus jų kiekius. Paslaugų teikimo laikotarpiu SGD degalinės remontui reikiamų kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų kiekiai nenustatomi – PS kitas paslaugas, darbus, detales ir eksploatacines medžiagas pirks pagal poreikį iš Specifikacijoje pateikto kitų paslaugų, darbų, detalių ir eksploatacinių medžiagų sąrašo, jei šios kitos paslaugos, darbai, detalės ir eksploatacinės medžiagos bus reikalingos SGD degalinės remontui. PS neįsipareigoja Paslaugų teikimo laikotarpiu pirkti visas kitas paslaugas, visus darbus, visas detales ir (ar) visas eksploatacines medžiagas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo laikotarpis rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieną kartą Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Bendras Sutarties Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)

Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo per kalendorinį mėnesį suteiktas Paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už suteiktas Paslaugas privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Vykdytojui netinkamai ar nepilnai atliekant savo įsipareigojimus teikiant Paslaugas arba neteikiant Paslaugų visai, arba teikiant netinkamas paslaugas, Vykdytojas pagal PS pateiktą pretenziją privalo ištaisyti nurodytus pažeidimus ir trūkumus ne ilgiau nei per 2 darbo dienas. Jei Vykdytojas per nurodytus terminus neištaiso PS pretenzijoje nurodytų trūkumų, t. y. nesuteikia Paslaugų ar nepradeda Paslaugų teikti reikiamai ir tinkamai, laikoma, kad Paslaugos, dėl kurių yra surašyta Pretenzija, yra nesuteiktos, ir už šias Vykdytojo nesuteiktas konkrečias Paslaugas ar netinkamai suteiktas Paslaugas PS Vykdytojui nemokės. Jei PS Paslaugų teikimo laikotarpiu Vykdytojui pateikia 3 Pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę PS pretenziją Vykdytojui gali būti skiriama 150,00 eurų bauda. Bauda ar baudos bus išskaičiuojama (-os) iš PS Vykdytojui mokėtinos sumos už suteiktas Paslaugas.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-04-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-08-02
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-04-05
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.5)

Paskelbimo data

2018-03-21
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/Search

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?