CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė Palangos šilumos tinklai
152697886
Klaipėdos pl. 63, Palangos m., Palangos m. sav.
PALANGA
00148
LT
Asmuo ryšiams: Ema Kairienė
Telefonas: +370 46051431
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.palangosst.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=377155
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektroninių karšto vandens skaitiklių įrengimas/pakeitimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45331100  -  Centrinio šildymo įrengimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami preliminariai 7000 vnt. naujų elektroninių karšto vandens skaitiklių UAB „Palangos šilumos tinklai“ aptarnaujamų daugiabučių namų butų ir/ar kitų patalpų karšto vandens įvaduose, įrengimo/pakeitimo darbai.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 350000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45331100  -  Centrinio šildymo įrengimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Naujų elektroninių karšto vandens skaitiklių UAB „Palangos šilumos tinklai“ aptarnaujamų daugiabučių namų butų ir/ar kitų patalpų karšto vandens įvaduose įrengimo/pakeitimo darbai. Preliminarus kiekis - 7000 vnt. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso numatomų darbų atlikimo kiekio. Darbų apimtys gali kisti priklausomai nuo poreikio. Tiekėjas turi pasiūlyti vieno elektroninio karšto vandens skaitiklio įrengimo/pakeitimo kainą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos skaitiklių, darbų, medžiagų, mechanizmų ir transporto išlaidos, taip pat kitos išlaidos, nurodytos Pirkimo sąlygose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 350000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirmame pirkimo etape tiekėjai rengia ir pateikia paraiškas dalyvauti pirkime. Paraiškos forma pateikiama pirkimo sąlygų 1 priede. Kartu su paraiška turi būti pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau – EBVPD), interneto adresas https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt), preliminariai patvirtinantis, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, pagal Pirkimų įstatymo 62 straipsnį, atitinka pirkimo sąlygų 21 punkte nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir pirkimo sąlygų 22 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Patikrinęs paraiškas, antrame pirkimo etape perkantysis subjektas kviečia pateikti pasiūlymus visus tiekėjus, kurie atitiko reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus, išdėstytus pirkimo sąlygų 21 ir 22 punktuose bei kurių paraiškos atitiko pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą užtikrinantį dokumentą (banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą) arba pervesti nustatyto dydžio užstatą į UAB „Palangos šilumos tinklai“ banko sąskaitą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis – ne mažiau kaip 1 procentas nuo pirminio pasiūlymo kainos EUR be PVM.
Dalyvis per 10 dienų po Sutarties pasirašymo turi pateikti Perkančiajam subjektui nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos be PVM. Dalyvis, vietoj banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo, gali pervesti nustatytos užtikrinimo vertės užstatą į UAB „Palangos šilumos tinklai“ banko sąskaitą.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Pridėtinės vertės mokėjimo sąskaitos – faktūros, sąskaitos faktūros, kreditoriniai ir debitoriniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiamos naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.
Mokėjimai atliekami tokia tvarka: Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito Rangovui per 45 kalendorines dienas nuo sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkantysis subjektas sudaryti sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti Sutartį.
Sutarties projektas pateikiamas šių pirkimo sąlygų priede. Sutarties sąlygos yra privalomos ir sudarant sutartį nebus keičiamos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribotas konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-01-18
Vietos laikas:  10:00
IV.2.3)

Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data

Data: 2018-01-19
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui Pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiojo subjekto priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
Siekiant užtikrinti vienodą tiekėjų teikiamų prašymų aiškinimą, Tiekėjas, teikdamas Perkančiajam subjektui pretenziją, turi aiškiai raštu nurodyti, kad jo teikiamas prašymas turi būti laikomas pretenzija.
Perkantysis subjektas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Pirkimų įstatymo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
Perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-01-04
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Pirkimo pavadinimas - elektroninių karšto vandens skaitiklių įrengimas/pakeitimas. Pirkimo rūšis - darbai. BVPŽ kodas - 45331100-7 centrinio šildymo įrengimo darbai. Planuojama apimtis, matavimo vienetas - 7000 vnt. Sutarties trukmė - 3 metai. Numatoma pirkimo pradios data - 2018 m. l ketvirtis. Ar bus sudaromas vidaus sandoris - ne. Ar Pirkimas bus atliekamas naudojantis CPO katalogu - ne. Ar pirkimas bus rezervuotas - ne. Pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas - skelbiamos derybos.

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?