CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė miškų tarnyba
302471705
Pramonės pr 11A
Kaunas
LT-51327
LT
Asmuo ryšiams: Saulius Baltraitis
Telefonas: +370 37490220
Faksas: +370 37490251
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.amvmt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=424163
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos parengimo paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  2018
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

77230000  -  Paslaugos, susijusios su miškininkyste
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Rengiant Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemą yra siekiama nustatyti tvarkomos teritorijos miškų ūkio plėtros kryptis, įvertinti miškų ploto didinimo galimybes, miško žemių pavertimo kitomis naudmenomis poreikius ir galimybes, esamą miškų priskyrimą miškų grupėms, pateikti pasiūlymus jam tobulinti, įvertinti esamą ūkinį ir administracinį miškų suskirstymą ir pateikti pasiūlymus jam tobulinti, nustatyti miško ūkinių priemonių projektavimo ypatumus, įvertinti miško išteklių kokybę charakterizuojančių rodiklių dinamiką.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77230000  -  Paslaugos, susijusios su miškininkyste
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šiaulių apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Rengiant Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemą yra siekiama nustatyti tvarkomos teritorijos miškų ūkio plėtros kryptis, įvertinti miškų ploto didinimo galimybes, miško žemių pavertimo kitomis naudmenomis poreikius ir galimybes, esamą miškų priskyrimą miškų grupėms, pateikti pasiūlymus jam tobulinti, įvertinti esamą ūkinį ir administracinį miškų suskirstymą ir pateikti pasiūlymus jam tobulinti, nustatyti miško ūkinių priemonių projektavimo ypatumus, įvertinti miško išteklių kokybę charakterizuojančių rodiklių dinamiką.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galutinis Sutarties įvykdymo ir paslaugų suteikimo terminas – iki 2020 m. birželio 1 d. (esant pagrįstam būtinumui, kuris nepriklauso nuo šalių delsimo ir(ar) neveiklumo, Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis vieną kartą bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Užpildyta EBVPD
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas per paskutinius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo dienos) arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra sėkmingai įvykdęs bent vieną teritorijų planavimo/miškų tvarkymo schemų/miškų inventorizacijos/vidinės miškotvarkos projektų rengimo ar analogiškų miškotvarkos paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,3 pasiūlymo vertės.
Pateikiama Tiekėjo per paskutinius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo dienos) arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodytas pirkimo pavadinimas, sutarties data ir vertė, užsakovo pavadinimas, adresas, kontaktiniai asmenys, telefonai. Taip pat Tiekėjas turi pateikti užsakovo atsiliepimą ar kitus dokumentus, pagrindžiančius tinkamą sutarties įvykdymą.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Bent vienas iš Tiekėjo siūlomų vadovaujančių specialistų, vykdysiančių Šiaulių apskrities miškų tvarkymo schemos parengimą, turi turėti teisę vadovauti miškų tvarkymo schemų rengimui:
Lietuvos Respublikos piliečiams - Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. būti įgijęs aukštąjį (universitetinį ar koleginį) arba lygiavertį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės studijų krypties išsilavinimą ir Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-125 „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka būti gavęs miškų tvarkymo schemos vadovo atestatą;
Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, kitiems fiziniams asmenis, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijos Konfederacijoje teisėmis - atitinkamos valstybės nustatyta tvarka, t.y. turi turėti valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę vadovauti miškų tvarkymo schemų (ar lygiaverčių dokumentų) rengimui.
Tiekėjo siūlomi specialistai turi turėti aukštąjį miškininkystės išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį miškų tvarkymo schemų rengimo srityje.
Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas, kuriame nurodomas specialistų išsilavinimas, pridedant jų išsilavinimą, darbo patirtį, profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas, o taip pat atestato suteikiančio teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo do-kumento – miškų tvarkymo schemos rengimui skaitmeninę kopiją (dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (garantiją iš banko arba laidavimo sutartį iš draudimo įmonės). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5% bendros pirkimo sutarties vertės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-10-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-10-26
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Valstybinė miškų tarnyba, 214 kb., Pramonės pr.11A, Kaunas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-10-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?