CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
188706554
Verkių g. 25C-1, Vilnius
Vilnius
08223
LT
Asmuo ryšiams: Raimonda Žukauskaitė
Telefonas: +370 52133437
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.regula.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=434594
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

UAB „Litesko“ 2015-2017 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pjamomis, audito paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79212000  -  Audito paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

UAB „Litesko“ 2015-2017 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, audito paslaugos: Nuo 2015-01-01 iki 2017-12-31 reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų ataskaitų auditas, kurio metu tikrinama, ar UAB „Litesko“ turima reguliavimo apskaitos sistema (RAS) ir RAS aprašas atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikoje apskaitos atskyrimui, sąnaudų paskirstymui ir reguliavimo apskaitos sistemos aprašui keliamus reikalavimus, bei įvertinama, ar tvarkant apskaitą ir skirstant sąnaudas vadovaujamasi bendrovės patvirtintu RAS aprašu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79212000  -  Audito paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Audito užduotys: 1) įvertinti ar Bendrovės turima reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistema (toliau – RAS) ir RAS aprašas atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikoje, apskaitos atskyrimui, sąnaudų paskirstymui ir reguliavimo apskaitos sistemos aprašui keliamus reikalavimus, bei įvertinti, ar tvarkant apskaitą ir skirstant sąnaudas vadovaujamasi Bendrovės patvirtintu RAS aprašu; 2) patikrinti visas Centrinės būstinės bei Filialų sąnaudas (atskirai filialams ir pagal reguliuojamas veiklas) ir įvertinti Filialų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų (įskaitant normatyvinį pelną / investicijų grąžą), dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., ekonominį pagrįstumą; 3) laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. įvertinti Centrinės būstinės bei Filialų (atskirai filialams) sąnaudų priskyrimo ir paskirstymo reguliuojamoms veikloms atitikimą teisės aktų reikalavimams, (tikrinant reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų paskirstymo atitikimą Šilumos kainos nustatymo metodikos redakcijos, įsigaliojusios 2014 m. sausio 1 d., reikalavimams) ir reguliuotojo nustatytiems pagrįstiems sąnaudų rodikliams; 4) įvertinti Centrinės būstinės bei Filialų (atskirai filialams) reguliuojamoms veikloms nepagrįstai priskirtų sąnaudų (jeigu tokių būtų), dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., sumą; 5) įvertinti, ar nebuvo vykdyta kryžminio subsidijavimo tarp reguliuojamų veiklų ir tarp Filialų, ir, jei toks buvo, nustatyti netinkamai dengtų sąnaudų apimtį.
Preliminarus didžiosios knygos nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. detalių pajamų ir sąnaudų (nevertinant darbo užmokesčio ir nusidėvėjimo įrašų) skaičius – 258 669 vnt. (vertinant pagal klases, pajamų klasė sudarytų apie 11 proc. įrašų, sąnaudų klasės – apie 89 proc. visų įrašų). Ilgalaikio turto vienetų skaičius apytiksliai 10 500 vnt. Pirminių apskaitos dokumentų skaičius (neįtraukiant mokėjimų pagal avansines sąskaitas, sukaupimų ir atidėjimų) apytiksliai 2015 m. sausio
1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu sudarė 38 000. Atliekant sąnaudų auditą, paslaugų tiekėjas turi detaliai peržiūrėti ir patikrinti visas įmonės apskaitos sistemoje atvaizduotas ūkines operacijas (transakcijas), t. y. negali būti taikoma jokia atrankinės sąskaitų ar kitų pirminių apskaitos dokumentų patikros metodika, nepriklausomai nuo jos statistinio patikimumo lygmens. Tikrinant turto vienetų paskirstymą tarp reguliuojamų ir nereguliuojamų veiklų turi būti įvertintas kiekvieno turto vieneto priskyrimo reguliuojamai veiklai pagrįstumas, vertinant būtinumo reguliuojamai veiklai vykdyti ir priežastingumo aspektais.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 576
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų suteikimo terminas abiejų Sutarties šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiamas 1 kartą, ne ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui. Kiekvienos tarpinės ataskaitos terminas gali būti pratęsiamas 10 d. d. terminui.
Aplinkybių sąrašas, kada paslaugų teikimo terminas, tarpinių ataskaitų pateikimo terminai gali būti pratęsti nustatyti Konkurso sąlygose.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti šio viešojo pirkimo sąlygas, tikrina ar nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų ir nustato tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, negali turėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų Konkurso sąlygose (t. y. tiekėjo pašalinimo pagrindų nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktuose, 46 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 punktuose, 46 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 punktuose ir 46 straipsnio 4 dalies 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktuose).
Pateikiami atsakymai pildant EBVPD. Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti:
1. Išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos atitinkamą dokumentą, išduotus ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, patvirtinančius arba paneigiančius šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, pažymą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos atitinkamą dokumentą, išduotus ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, patvirtinančius arba paneigiančius šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti socialinio draudimo įmokų sumokėjimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina pati. Tuo atveju, jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją, ji turi teisę prašyti tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį arba paneigiantį šiame punkte nurodytų aplinkybių buvimą.
Jeigu tiekėjas negali pateikti aukščiau nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir (ar) 3 dalyje keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
1) priesaikos deklaracija;
2) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
3. Reikalavimai profesinei veiklai:
Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. tiekėjas turi būti įrašytas į audito įmonių sąrašą (Lietuvos Respublikos audito įstatymo 13 straipsnio 6 dalis ir 15 straipsnio 6 dalis). Pateikiamas: Lietuvos auditorių rūmų išduotas pažymėjimas, patvirtinantis Tiekėjo įrašymą į audito įmonių sąrašą bei laisvos formos Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad Tiekėjui nėra priimtas sprendimas arba nėra imtasi jokių veiksmų siekiant sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą pagal LR audito įstatymo nuostatas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nėra keliami.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nėra keliami.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:  
Lietuvos Respublikos audito įstatymo 13 straipsnio 6 dalis ir 15 straipsnio 6 dalis.
III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba LR ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – Garantija). Garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos. Garantijos suma: 10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties sumos su PVM; Garantijos dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti Garantija bet kokiu Sutarties pažeidimo atveju, t. y. turi teisę iš Garanto pareikalauti padengti tiekėjo turimas sumokėti baudas, delspinigius ir t. t.
2. Baudos, delspinigiai.
3. Detalesnė informacija apie pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus ir atsiskaitymo tvarką nurodyta Konkurso sąlygose.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-01-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-01-22
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas į dalis neskaidomas. Pirkimas į dalis neskaidomas, siekiant užtikrinti pagrindinių šiuo auditu numatytų tikslų įgyvendinimą. Atsižvelgus į tai, kad UAB „Litesko“ numatytu audituoti laikotarpiu jungė 10 filialų: „Alytaus energija“, „Biržų šiluma“, „Druskininkų šiluma“, „Kelmės šiluma“, „Marijampolės šiluma“, „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje, „Marijampolės šiluma“ Sargėnuose , „Telšių šiluma“, „Vilkaviškio šiluma“, „Palangos šiluma“ (toliau – Filialai), auditas turėtų atsakyti į klausimą dėl galimo kryžminio subsidijavimo ne tik tarp vykdomų veiklų, bet ir Filialų. Be to, UAB „Litesko“ rengia ir audituoja finansines ataskaitas ne pagal atskirus Filialus, o vieną bendrą įmonei. Reguliuojamos veiklos ataskaitose duomenys yra pateikiami už atskirus Filialus perkeliant dalį informacijos iš jau audituotų finansinių ataskaitų. Auditorius negalėtų pasisakyti dėl sąnaudų priskyrimo teisingumo Filialams nematydamas įmonės bendros situacijos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52625645

VI.5)

Paskelbimo data

2018-12-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?