CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=433864
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 10351652.89  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71221000  -  Architektūrinės pastatų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Paryžiaus komunos g. 16 A, Klaipėdos m.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 10351652.89  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Tiekėjas turi teisę verstis ypatingo statinio statybos darbų (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) veikla šiose statybos darbų srityse: bendrieji statybos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.Pateikiama:
Atitinkamos institucijos išduotas kvalifikacijos atestatas arba Teisės pripažinimo pažyma (ne Lietuvos Respublikoje registruotiems tiekėjams), suteikiantis teisę verstis nurodyta statybos veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo vidutinė metinė įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai) apimtis per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 6 215 000,00 EUR su PVM.
Pastaba: tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė). Pateikiama:
1) Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai) apimčių sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 4 priedą.
2) Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta, kad darbai ir galutiniai rezultatai atlikti tinkamai.
3) Statybos užbaigimo aktai, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio statybos darbų vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai), kuris būtų buvęs bent vieno pastatyto ypatingo statinio negyvenamojo pastato, kurio plotas ne mažesnis kaip 3 000 kv. m, statybos darbų vadovu. Objektas turi būti užbaigtas ir turi būti pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.
2) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai).
3) Bent vieną kvalifikuotą geodezininką.
4) Bent vieną kvalifikuotą matininką.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pozicijoms, jeigu turi reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.
Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas).
2) Išvardytų specialistų kvalifikacijos atestatas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, Teisės pripažinimo pažyma ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis specialistų kvalifikaciją. Užsienio šalyje registruoto tiekėjo pasiūlyti specialistai Teisės pripažinimo pažymas turės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.(Pateikiama 1 ir 2 pozicijai patvirtinti)
3) Ypatingo statinio statybos darbų vadovo pasirašytas atliktų darbų sąrašas jame nurodant, darbo patirtį metais, pastatyto ypatingo negyvenamojo pastato (-ų) pavadinimą (-us), užsakovą (-us), jo kontaktinį asmenį, statybos užbaigimo datą, pastato plotą, taip pat objekto statybos darbų užbaigimo aktas.
4) Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams dėl kvalifikuoto geodezininko ir kvalifikuoto matininko. Šiuos duomenis matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąraše nurodytą siūlomą specialistą ar pan.,), perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
Pastabos:
- Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
- Jeigu kvalifikacijos atestato/pažymėjimo ar kito lygiaverčio dokumento galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1.Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą - 5 proc. nuo Sutarties vertės (su PVM).
2.Rangovui Sutartyje bus numatyta 500 EUR vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant.
3.Rangovas pradelsęs darbų atlikimo terminus (tarpinius ar galutinius), moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-01-14
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-04-14
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-01-14
Vietos laikas:  13:50
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502. Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-12-06

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?