CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

LR Ginklų fondas prie LR VRM
191769098
Linkmenų g. 26
LT-08217  Vilnius
LT
Kam: Renata Brusokienė
Telefonas: +370 70663460
El. paštas: renata.brusokiene@lgf.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.lgf.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/21249
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=410140&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=410140&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

12 kal. šoviniai T.K.O. (Tactical Knock-Out) tipo

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Prekės
  Pirkimas
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Vilnius

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.4)

  Informacija apie preliminarųjį susitarimą

  Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
  II.1.3)

  Informacija apie preliminarųjį susitarimą

  Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu
  Preliminariojo susitarimo trukmė
  Trukmė mėnesiais: 24
  Priežastys, dėl kurių preliminariojo susitarimo trukmė viršija ilgiausią galimą septynerių metų laikotarpį: 
  Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę
  II.1.5)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos planuoja įsigyti 12 kal. šovinius T.K.O.

  II.1.6)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  35331000   Šaunamųjų ginklų ir kariniai šaudmenys
  II.1.7)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  II.1.8)

  Pirkimo dalys

  Ši sutartis padalyta į dalis:  ne
  II.1.9)

  Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

  Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
  II.2)

  Kiekis arba sutarties apimtis

  II.2.1)

  Visas kiekis ar visa apimtis:

  Iki 5000 vnt.

  II.2.2)

  Informacija apie pasirinkimo galimybes

  Pasirinkimo galimybės: ne
  II.2.3)

  Informacija apie pratęsimus

  Ši sutartis gali būti pratęsta: taip

  III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

  III.1)

  Su sutartimi susijusios sąlygos

  III.1.1)

  Reikalaujami užstatai ir garantijos:

  Jeigu dėl PARDAVĖJO kaltės prekės bus pristatytos pavėluotai, PARDAVĖJAS sumoka PIRKĖJUI delspinigius, skaičiuojamus kaip 0.1 % nuo laiku nepristatytų prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

  III.1.4)

  Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

  Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
  III.2)

  Dalyvavimo sąlygos

  III.2.1)

  Asmeninė padėtis

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

  Pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) išduotą įmonės, vadovo, buhalterio (ar kitų asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus) atžvilgiu. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškos pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  2. Tiekėjas turi turėti teisę verstis atitinkama licencijuojama veikla.

  Licencija, patvirtinanti Tiekėjo (juridinio asmens) teisę prekiauti arba gaminti ir realizuoti šovinius, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

  Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. Subrangovas, kuris yra fizinis asmuo, arba subrangovo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti subrangovo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl subrangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

  Pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) išduotą įmonės, vadovo, buhalterio (ar kitų asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus) atžvilgiu. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškos pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

  2. Subrangovas turi turėti teisę verstis atitinkama licencijuojama veikla.

  Licencija, patvirtinanti Subrangovo (juridinio asmens) teisę prekiauti arba gaminti ir realizuoti šovinius, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

  III.2.3)

  Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

  Su techniniu ir (arba) profesiniu ūkio subjektų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šie ūkio subjektai gali būti pašalinti)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Pateikiamas per paskutinius 5 metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau - nuo tiekėjo įregistravimo dienos, sėkmingai įvykdytų prekių tiekimo, susijusių su pirkimo objektu (šaudmenimis) sutarčių sąrašas (prekė, pirkėjas). Jeigu gavėjas buvo perkančioji organizacija, - kompetentingos institucijos išduotą ar patvirtintą pažymą, jeigu gavėjas buvo ne perkančioji organizacija, - jo pažymą, o jeigu pastarosios nėra - kandidato ar dalyvio deklaraciją.

  Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

  Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas savo veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) yra sėkmingai įvykdęs bent 1 (vieną) prekių tiekimo, susijusių su pirkimo objektu (šaudmenimis) sutartį.

  Su techniniu ir (arba) profesiniu subrangovų pajėgumu susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta)
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  Pateikiamas per paskutinius 5 metus, o jeigu Subrangovas įregistruotas vėliau - nuo subrangovo įregistravimo dienos, sėkmingai įvykdytų prekių tiekimo, susijusių su pirkimo objektu (šaudmenimis) sutarčių sąrašas (prekė, pirkėjas). Jeigu gavėjas buvo perkančioji organizacija, - kompetentingos institucijos išduotą ar patvirtintą pažymą, jeigu gavėjas buvo ne perkančioji organizacija, - jo pažymą, o jeigu pastarosios nėra - kandidato ar dalyvio deklaraciją.

  Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

  Subrangovas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas savo veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) yra sėkmingai įvykdęs bent 1 (vieną) prekių tiekimo, susijusių su pirkimo objektu (šaudmenimis) sutartį.

  III.3)

  Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

  III.3.1)

  Informacija apie tam tikrą profesiją

  Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
  III.3.2)

  Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

  Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Ribota procedūra
  IV.1.2)

  Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

  Numatomas subjektų skaičius:  3
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  ne
  IV.3.4)

  Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

  2018-08-22 - 09:00
  IV.3.6)

  Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

  Lietuvių

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie periodiškumą

  Tai periodiškas pirkimas: ne
  VI.2)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.5)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2018-07-13

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?