CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Uždavinė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=422714
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32342300  -  Mikrofonai ir patalpų įgarsinimo įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas, montavimas, derinimas ir Joniškio kultūros centro personalo apmokymas naudotis įranga.
Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas atliekamas vadovaujantis Joniškio kultūros centro pastato (un. Nr. 4797-0000-2018) Joniškyje, Žemaičių g. 14A, baigiamojo etapo modernizavimo techninio projekto B laida (Techninis projektas pridedamas) ir Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos įrangos technine specifikacija (sutarties projekto priedas).
Pirkimui skirta 502900,00 Eur su PVM.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

31520000  -  Šviestuvai ir apšvietimo įranga
51000000  -  Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos)
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žemaičių g. 14A, Joniškio miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas, montavimas, derinimas ir Joniškio kultūros centro personalo apmokymas naudotis įranga.
Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas atliekamas vadovaujantis Joniškio kultūros centro pastato (un. Nr. 4797-0000-2018) Joniškyje, Žemaičių g. 14A, baigiamojo etapo modernizavimo techninio projekto B laida (Techninis projektas pridedamas) ir Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos įrangos technine specifikacija (sutarties projekto priedas).
Pirkimui skirta 502900,00 Eur su PVM.
Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
1. kainos pagrindimui užpildytą „Bendrosios pasiūlymo kainos sudėtinės dalys“ (sutarties projekto priedas);
2. užpildytą prekių tiekimo žiniaraštį. Žiniaraštis bus naudojamas tiekėjo pasiūlymo kainos pagrįstumui nustatyti, konkursą laimėjusio tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų / keičiamų / papildomų darbų kainai nustatyti. Tiekėjai, įkainodami prekių tiekimo žiniaraštį, privalo įvertinti visus Techninio projekto sprendinius. Jeigu Techniniame projekte konkurso dalyvis aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti veiklos sąraše arba yra neaišku, kuriame veiklos sąrašo punkte jie turi būti įvertinti, tiekėjas privalo apie tai raštu pranešti perkančiajai organizacijai. Tiekėjai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais;
3. dokumentus, įrodančius prekių atitiktį pirkimo dokumentuose nurodytiems techniniams parametrams ir Prekių techninėje specifikacijoje užpildyti prekių atitikties parametrus;
4. dokumentus, įrodančius, kad a) tiekėjas yra gamintojas (pvz. deklaraciją) arba b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir gamintojas suteikia teisę tiekėjui montuoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą. Tiekėjas b) dalies „ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą“ atitikimui gali pateikti sutartis ar susitarimus su kitais ūkio subjektais, turinčiais teisę, suteiktą gamintojo, atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą.
Pastaba. Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, kiekių žiniaraščiuose ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesio laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir galioja per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Jei sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 % nuo bendros sutarties sumos.
Perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 5 darbo dienas, gavusi lėšas iš įgyvendinančios institucijos (CPVA), bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo pateiktų ir perkančiosios organizacijos patvirtintų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
Numatomas išankstinis mokėjimas, kurio dydis – 20 proc. nuo bendros sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-11-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-11-14
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Perkančioji organizacija organizuos susitikimą su tiekėjais, kurio tikslas geriau susipažinti su konkurso sąlygomis, perkančiosios organizacijos poreikiais, kitais dalykais, kurie svarbūs sėkmingam pasiūlymų rengimui. Susitikimas vyks 2018 m. spalio 18 d. 11.00 val. Joniškio kultūros centro patalpose adresu: Žemaičių g. 14A, Joniškis.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.
3. Šis pirkimas į atskiras dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam pirkimo dokumentuose nurodytam prekių kiekiui ir paslaugų apimčiai.
Pirkimo objekto negalima skaidyti:
• Perkamas bendras sprendinys, kurį sudaro apšvietimo, vaizdo, garso, kėlimo mechanizmų, užuolaidų pakabinimo sistema. Perkančioji organizacija pirkdama salės įrangą siekia, kad ji veiktų kaip vieninga sistema ir vieno tiekėjo sprendiniai netrukdytų kito tiekėjo sprendiniams.
• Perkama sistema turi būti integrali ir valdoma iš vieningo taško. Galima nesuderinamumo rizika. Apšvietimo ir vaizdo sistemas negalima skaidyti, nes jos yra valdomos iš vieno valdymo pulto. Apšvietimo, vaizdo ir garso sistemas negalima skaidyti, nes šios sistemos turi bendras pajungimo dėžutes scenoje ir salėje bei bendrus kabelių takus ir bendrą (vieną) komutacinę spintą. Apšvietimo, vaizdo, garso ir kėlimo mechanizmų sistemas negalima skaidyti, nes šios sistemos turi bendrus kabelių takus. Kėlimo mechanizmų, užuolaidų pakabinimo ir vaizdo sistemas negalima skaidyti, nes jos yra valdomos iš vieno valdymo pulto.
• Perkama ne tik įranga, bet ir montavimo paslauga, todėl skaidymo atveju galimai atsirastų montavimo trikdžių.
• Esant gedimams, atsirastų rizika dėl skirtingų tiekėjų atsakomybės vengimo bei garantijų galiojimo apimties.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-10-03

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?