CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Vijoleta Skugarienė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32342300  -  Mikrofonai ir patalpų įgarsinimo įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas, montavimas, derinimas ir Joniškio kultūros centro personalo apmokymas naudotis įranga.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32342300  -  Mikrofonai ir patalpų įgarsinimo įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žemaičių g. 14A, Joniškio miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas, montavimas, derinimas ir Joniškio kultūros centro personalo apmokymas naudotis įranga.
Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas atliekamas vadovaujantis Joniškio kultūros centro pastato (un. Nr. 4797-0000-2018) Joniškyje, Žemaičių g. 14A, baigiamojo etapo modernizavimo techninio projekto B laida (Techninis projektas pridedamas) ir Joniškio kultūros centro žiūrovų salės ir scenos įrangos technine specifikacija (sutarties projekto priedas).
Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
1. kainos pagrindimui užpildytą „Bendrosios pasiūlymo kainos sudėtinės dalys“ (sutarties projekto priedas);
2. užpildytą prekių tiekimo žiniaraštį (Žiniaraštis bus naudojamos tiekėjo pasiūlymo kainos pagrįstumui nustatyti, konkursą laimėjusio tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti. Tiekėjai, įkainodami prekių tiekimo žiniaraštį, privalo įvertinti visus Techninio projekto sprendinius. Jeigu Techniniame projekte konkurso dalyvis aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti veiklos sąraše arba yra neaišku, kuriame veiklos sąrašo punkte jie turi būti įvertinti, tiekėjas privalo apie tai raštu pranešti perkančiajai organizacijai. Tiekėjai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais);
3. dokumentus, įrodančius prekių atitiktį pirkimo dokumentuose nurodytiems techniniams parametrams ir Prekių techninėje specifikacijoje užpildyti prekių atitikties parametrus.
Pastabos:
1. Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, kiekių žiniaraščiuose ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją.
2. Laimėtojas iki pirkimo sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę gaminti ir / ar parduoti siūlomą įrangą, ją montuoti, remontuoti, atlikti garantinę priežiūrą ir remontą arba sudarytas sutartis su tokias teises turinčia įmone.
3. Įsigaliojus sutarčiai, tiekėjas per 1 mėn. privalo pateikti schemas (pageidautina gamintojo), kaip turi būti išdėliota įranga salėje, kad būtų užtikrintas garsas, kurioms perkančioji organizacija turi pritarti raštu.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0001

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 129-293510
2018-695404

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Joniškio kultūros centro pastato žiūrovų salės ir scenos technologinės įrangos pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Šis pirkimas į atskiras dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam prekių kiekiui ir paslaugų apimčiai.
Pirkimo objekto negalima skaidyti:
a) pagal įgyvendinimo etapus nėra galimybės, kadangi su tiekėju bus sudaroma trumpalaikė sutartis, kur jis prekes turės patiekti ir susijusias paslaugas suteikti per trumpą laikotarpį;
b) kokybiniu pagrindu nėra galimybės, kadangi visi keturi elementai yra perkami vienodų parametrų, t. y. jeigu perkami įgarsinimo sistemos elementai, tai jie visi bus vienodų techninių parametrų ir pan.;
c) kiekybiniu pagrindu būtų galimybė atskirai pirkti kiekvieną perkamo objekto elementą atskira pirkimo dalimi, tačiau šiuo atveju atsirastų rizika netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, nes skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus. Pagrindinė rizika susijusi su kiekybiniu skaidymu yra ta, kad perkančioji organizacija pirkdama salės įrangą siekia, kad ji veiktų kaip vieninga sistema ir vieno tiekėjo sprendiniai netrukdytų kito tiekėjo sprendiniams. Taip pat yra galima nesuderinamumo rizika. Apšvietimo ir vaizdo sistemas negalima skaidyti, nes jos yra valdomos iš vieno valdymo pulto. Apšvietimo, vaizdo ir garso sistemas negalima skaidyti, nes šios sistemos turi bendras pajungimo dėžutes scenoje ir salėje bei bendrus kabelių takus ir bendrą (vieną) komutacinę spintą. Apšvietimo, vaizdo, garso ir kėlimo mechanizmų sistemas negalima skaidyti, nes šios sistemos turi bendrus kabelių takus. Kėlimo mechanizmų, užuolaidų pakabinimo ir vaizdo sistemas negalima skaidyti, nes jos yra valdomos iš vieno valdymo pulto.
2. Perkančioji organizacija organizuos susitikimą su tiekėjais, kurio tikslas geriau susipažinti su konkurso sąlygomis, perkančiosios organizacijos poreikiais, kitais dalykais, kurie svarbūs sėkmingam pasiūlymų rengimui. Susitikimas vyks 2018 m. liepos 12 d. 10.00 val. Joniškio kultūros centro patalpose adresu Žemaičių g. 14A, Joniškis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2018-10-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?